På Simplicity är ansvarsfulla investeringar och hållbarhet en viktig del i förvaltningen.

Så här arbetar vi som en ansvarstagande förvaltare

Simplicity har som filosofi att investera i hållbara och välskötta bolag, vilket vi anser vara en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa hög riskjusterad avkastning åt våra kunder. En av de viktigaste faktorerna i det avseendet är att företagen bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Lite förenklat kan man säga att vi på Simplicity vill skapa värden utan att förstöra världen.

I Simplicitys fonder väljer vi bort bolag som producerar och säljer alkohol, tobak, pornografi eller vapen samt företag som tillhandahåller kommersiella speltjänster. Utöver dessa branscher utesluter dessutom samtliga fonder bolag som utvinner fossila bränslen samt övriga företag inom sektor 10 inom GICS sektorklassificering. Ibland kan det vara svårt att dra en gräns för vad som är ok och vad som inte är det. Ett exempel på det kan vara en detaljhandelskedja där butikerna säljer många olika varor, varav vissa tillhör de kategorier av produkter vi väljer bort, som till exempel snus, cigaretter eller folköl. Det kan också handla om vilka tv-program man kommer åt i ett visst kanalutbud från ett mediabolag. I dessa fall anges istället en accepterad andel av underliggande bolags omsättning från produkten. Denna är satt till 5 % av bolagets omsättning.  Samtliga räntefonder investerar dessutom en del av kapitalet i gröna och sociala obligationer, vilket är obligationer där pengarna öronmärks för olika former av miljöprojekt eller samhällsnyttiga projekt.

Vi vill att företagen utför sitt arbete i linje med internationella normer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik som till exempel FN:s Global Compact eller OECD:s principer för multinationella företag. För att säkerställa att så sker genomgår samtliga fondportföljer kontinuerliga genomlysningar av konsultbolaget Sustainalytics. Utöver den egna urvalsprocessen för att sortera bort de bolag som ej uppfyller de etiska kriterier vi ställer vill vi även att de företag vi investerar i bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, oavsett vilken bransch de är verksamma inom. Om vi får en indikation på att ett bolag i våra portföljer brutit mot internationella konventioner, inleder vi en dialog i syfte att påverka bolaget i en mer hållbar riktning. De svar och åtgärder som förmedlas tillbaka blir sen en del av underlaget i beslutsprocessen om vi ska stanna kvar i bolaget, eller om det ska uteslutas.

UNPRI

Simplicity har skrivit under UNPRI, de FN-stödda riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar. UNPRI arbetar för att öka förståelsen för ansvarsfulla och hållbara investeringar. Grunden för arbetet ligger i sex icke bindande principer som sammanfattar vad som förväntas av de undertecknande företagen.

PRI:s sex principer för ansvarsfulla investeringar

1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.
2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.
3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i.
4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.
5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.
6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

Läs mer om UNPRI och deras arbete på deras hemsida www.unpri.org.

De 17 globala målen

De 17 globala målen som antogs av världens stats-och regeringschefer vid FN:s toppmöte i New York 2015 går ut på att uppnå fyra högt ställda mål innan 2030. Dessa är att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Simplicity har valt att fokusera på de mål som vi anser att vi genom våra investeringar har störst möjlighet att påverka i en positiv riktning. Dessa mål är:

Nummer sju ”Hållbar energi för alla”
Nummer nio ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”
Nummer elva ”Hållbara städer och samhällen”
Nummer tretton ”Bekämpa klimatförändringarna”
Nummer sjutton ”Genomförande och globalt partnerskap”

Vi tror att vi kan uppnå effekt genom att proaktivt välja investeringar i företag och projekt som bidrar till genomförandet av ovanstående mål, till exempel genom att investera i gröna obligationer eller i företag som genom sin verksamhet bidrar till en hållbar omställning av den framtida energiförsörjningen. Vi strävar också efter att samarbeta med andra investerare inom detta område genom gemensamma engagemang som syftar till att uppnå ovanstående mål.

Läs mer om de 17 globala målen på UNDP´s hemsida www.globalamalen.se.

Påverkansdialoger

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete för vi dialog med bolag där vi upplever en förhöjd risk för brott mot UN Global Compacts principer. En indikation som leder till att vi inleder en fördjupad dialog kan till exempel komma från Sustainalytics screeningar, via medieuppgifter eller från andra organisationer. För oss är det viktigt att verifiera uppgifterna samt stämma av dessa med bolaget i fråga. Redan i detta skede brukar många bolag kunna ge en djupare inblick i incidenten, och direkt beskriva deras arbete samt eventuella åtgärder som tas för att adressera den specifika incidenten. Finns det tydliga tecken på att det inträffade inte är av systematisk karaktär och att lämpliga åtgärder vidtagits för att förhindra att problemen uppstår igen kan vi oftast avskriva ärendet. Uppfattar vi däremot att bolaget i fråga uppvisar systematiska brister och dessutom inte uppvisar någon förändringsvilja kan detta leda till att vi istället väljer att avyttra innehavet.

Vår utgångspunkt är att vi ska kunna behålla bolagen i våra portföljer efter att våra dialoger bidragit till att företagen utvecklats i en mer hållbar riktning.

Nedan följer två exempel på dialoger vi fört med företag vi investerat i. I ett av fallen kom vi till slutsatsen att företaget inte uppvisade någon förändringsvilja, och vi valde därmed att avyttra innehavet.

Exempel påverkansdialoger

Engagemang

Att genomföra förändringar och att påverka är enklare om man gör det som grupp. Därför har vi valt att samarbeta med andra bolag från olika branscher.

Simplicity har som en del i vårt påverkansarbete signerat Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) – Global Investor Collaboration. BBFAW arbetar för ökad mätbarhet, bättre villkor och ökad transparens inom livsmedelsindustrin och dess värdekedjor. Genom deras engagemang ökar trycket på företagen inom sektorn att bedriva sina verksamheter på ett värdigt vis. Läs mer om BBFAW på deras hemsida www.bbfaw.com.

Simplicity har också anslutit sig till Tobacco Free Portfolios, ett initiativ för att minska finansiella flöden till tobaksindustrin. Tobacco Free Portfolios vision är en värld helt fri från tobak. Läs mer om Tobacco Free Portfolios på deras hemsida www.tobaccofreeportfolios.org.

Sustainalytics

Vidare har vi har valt att samarbeta med Sustainalytics genom att använda deras tjänst Global Ethical Standard. Denna tjänst syftar till att identifiera bolag som bedriver sin verksamhet i strid mot internationella normer med utgångspunkt att företag har ett ansvar att förhålla sig till internationellt accepterade riktlinjer när de bedriver sin verksamhet, oavsett vart i världen de är verksamma. Analysen av internationella bolag utgår från de principer som omfattas av FN Global Compact, inklusive de underliggande konventioner och riktlinjer som stöder dessa principer. Sustainalytics kompetens inom området för ansvarsfulla investeringar och bredd vad gäller bevakning av internationella bolag möjliggör en fortgående kontroll av alla våra innehav (www.sustainalytics.com).

SWESIF

Simplicity är även anslutna till SWESIF (Sveriges Forum för hållbara investeringar) och deras hållbarhetsprofil. SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. I hållbarhetsprofilen anger fondbolag vilka hållbarhetskriterier som ingår i förvaltningen av en fond vilket underlättar jämförelser mellan fonder för spararna. Beslutet att ansluta sig till SWESIF grundar sig i vårt fortsatta arbete mot ökad integration av hållbarhet och ansvar i investeringsprocessen.

Simplicity Hållbarhetsöversikt

Vår fullständiga hållbarhetsöversikt finns tillgänglig som PDF via länken nedan:

Simplicity Hållbarhetsöversikt 2018
Simplicity Hållbarhetsöversikt 2019

Copyright Simplicity AB 2017