Simplicity Likviditet investerar i räntebärande värdepapper med kort löptid, utgivna i svenska kronor. Merparten av värdepappren är utgivna av företag med högt kreditbetyg vilket gör att risknivån i fonden är låg. Fonden kan användas som en bas i ett sparande eller som ett alternativ till mer riskfyllda placeringar under osäkra tider.

Simplicity Likviditet har en av marknadens lägsta avgifter, 0,15 %, vilket tillsammans med en aktiv förvaltning ger bra förutsättningar att skapa en god avkastning. Fonden placerar till de vid var tid rådande marknadsräntor och förvaltarnas målsättning är att generera en konkurrenskraftig avkastning till låg risk. Fonden investerar i värdepapper utgivna av företag, banker och kommuner med hög kreditrating.

Simplicitys fonder exkluderar bolag som exploaterar fossila bränslen. Simplicity arbetar med ansvarsfulla och hållbara investeringar och följer de FN-stödda riktlinjerna PRI. Ingen av Simplicitys fonder investerar i företag som säljer klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Samtliga fonder utesluter också bolag vars verksamhet till mer än 5 % är hänförlig till alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, vapen eller krigsmateriel. För mer information om vårt hållbarhetsarbete, besök vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Öppna fonddepå hos Simplicity

Det är enkelt att bli andelsägare i Simplicitys fonder. Öppna fonddepå eller ISK och fondspara direkt i våra fonder, som privatperson eller juridisk person . Har du frågor, kontakta oss gärna på tel: 0340-21 95 00.

Bli kund Logga in

Fondfakta

 • 31 oktober 2006
 • 0,15%
 • 100 kr
 • 5972-6141
 • 418699

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Låg (1)
 • 1,17%
 • 0,80

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • 0.02%
 • 0.30%
 • 1.07%
 • -0.15%
 • 0.23 %
 • 0.69 %
 • 1.05 %
 • 25.23%
 • -0.04%

Innehav och fördelning

Tillgångsfördelning

 • 84.6%
 • 13.3%

10 största innehaven

 • 2.2%
 • 1.9%
 • 1.6%
 • 1.4%
 • 1.4%
 • 1.4%
 • 1.3%
 • 1.3%
 • 1.3%
 • 1.3%

Geografisk fördelning

 • 72.7%
 • 10.5%
 • 6.7%
 • 3.8%
 • 2.4%
 • 1.7%
Copyright Simplicity AB 2017