Simplicity Palma är en aktivt förvaltad blandfond som huvudsakligen investerar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och andra fonder. Allokeringen av fondens innehav, exempelvis geografisk exponering och fördelning mellan aktier och räntebärande instrument avgörs av fondbolaget med utgångspunkt i marknadens rådande förutsättningar. Beroende på marknadsläge kan fondens exponering mot något av de tillåtna tillgångsslagen vara upp till 100 procent. Risken i fonden kan således variera mellan låg och hög.

Fonden har som målsättning att över tid uppnå en så hög riskjusterad avkastning som möjligt, med en risk som är lägre än risken på aktiemarknaden som helhet och högre än risken på räntemarknaden som helhet.

Simplicity Palma exkluderar bolag som exploaterar fossila bränslen. Simplicity arbetar med ansvarsfulla och hållbara investeringar och följer FN:s direktiv PRI. Ingen av Simplicitys fonder investerar i företag som säljer klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Simplicity Palma investerar inte heller i bolag vars verksamhet till mer än 5 % är hänförlig till alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, vapen eller krigsmateriel. För mer information om vårt hållbarhetsarbete, besök vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Öppna fonddepå hos Simplicity

Det är enkelt att bli andelsägare i Simplicitys fonder. Öppna fonddepå och fondspara direkt i våra fonder, som privatperson eller juridisk person . Har du frågor, kontakta oss gärna på tel: 0340-21 95 00.

Bli kund Logga in

Fondfakta

 • 2018.09.21
 • 1,00 %
 • 50 000 SEK
 • 0,50 %
 • 50 000 000 SEK

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Medel (4)
 • N/A
 • N/A

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Innehav och fördelning

Branschfördelning

10 största innehaven

Geografisk fördelning

Copyright Simplicity AB 2017