Legal information

Integritetspolicy

Simplicity värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Vår dataskyddspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och lagrar personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

Simplicity AB, organisationsnummer 556611-4723, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till bolaget.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter samlas normalt in direkt ifrån dig eller genereras i samband med att du använder våra produkter och tjänster. Personuppgifter kan också samlas in från externa aktörer för att säkerställa att den information vi har är korrekt och uppdaterad.

Vi samlar in följande kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktinformation: adress, telefonnummer, mejladress och eventuella övriga kontaktuppgifter.
 • Identifieringsuppgifter: namn och personnummer.
 • Ekonomisk information: information som genereras i samband med att du investerar i fonder hos oss, transaktionsinformation och liknande.
 • Uppgifter som krävs enligt lag: uppgift om skattehemvist, utländskt skatteregistreringsnummer och uppgifter som krävs för kundkännedom för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Uppgifter vi samlar in från dig
Vi samlar in uppgifter som du lämnar till oss. Exempelvis ber vi nya kunder om personuppgifter så som personnummer, namn och kontaktuppgifter i samband med att du öppnar en depå hos oss. Vi samlar även in information som du meddelar oss genom interaktion då du exempelvis önskar uppdatera uppgifter eller utföra transaktioner.

Uppgifter vi samlar in från tredjepart
För att säkerställa att vår information är korrekt och uppdaterad samlar vi även in information från tredje part.

Exempel på källor som vi använder för att samla in data är: folkbokföringsregister, bolagsregister, register över verkliga huvudmän, EU:s sanktionslistor och register över personer i politiskt utsatt ställning.

3. Varför behandlar vi dina personuppgifter och vilken rättslig grund har vi för behandlingen?

Vi samlar in personuppgifter för att kunna fullgöra avtal, rättsliga förpliktelser och för att kunna marknadsföra våra produkter.

Fullgörande av avtal
Huvudsyftet med vår behandling av personuppgifter är att samla in, kontrollera och behandla personuppgifter inför och vid tecknandet av avtal med dig, liksom att dokumentera, administrera och utföra det som krävs för att fullgöra avtalet.

Rättslig förpliktelse
Enligt lagar, författningar och myndighetsbeslut behöver vi lagra vissa personuppgifter för att uppfylla de krav som ställs på oss. Exempel på behandling till följd av rättsliga förpliktelser:

 • Kundkännedom
 • Åtgärder och kontroller enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Redovisningslagstiftning
 • Myndighetsrapportering

Berättigat intresse
Personuppgifter behandlas också i samband med marknadsföring och produkt- och kundanalyser. Syftet med den här behandlingen är marknadsföring och att optimera vårt erbjudande.

Samtycke
I vissa situationer kan vi be dig om att lämna samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Det kan exempelvis gälla vissa särskilda typer av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du lämnat.

4. Till vem lämnar vi vidare personuppgifterna och var behandlar vi dem geografiskt?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Vi lämnar ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners och till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner.

Vi lämnar även ut dina personuppgifter till myndigheter i den omfattning vi är skyldiga att göra det. Här avses exempelvis skattemyndigheter, kronofogdemyndigheter, polismyndigheter och tillsynsmyndigheter.

I normalfallet behandlas dina personuppgifter enbart inom EES. I vissa fall kan vi dock överföra personuppgifter till organisationer i länder utanför EES. För att detta ska få ske ska något av följande villkor vara uppfyllt:

 • EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i det aktuella landet, eller
 • andra lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits, eller
 • det rör sig om ett undantag i en särskild situation, till exempel för att fullgöra ett avtal med dig eller om du ger samtycke till den speciella överföringen.

5. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Att dina personuppgifter lagras på ett tryggt och säkert sätt är viktigt för oss. Vi har därför vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring.

6. Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och en kopia på dessa. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifter om dig som är felaktiga. Du kan också ha rätt att be oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig, förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen. På grund av den lagstiftning som gäller för finanssektorn är vi dock i många fall skyldiga att behålla personuppgifter om dig under den tid du är kund hos oss, och även en viss tid efter att du slutat vara kund för att fullgöra laglig skyldighet eller hantera rättsliga anspråk.

I det fall du inte har rätt att få dina personuppgifter raderade har du rätt att begränsa behandlingen till enbart lagring.

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål samt ta bort uppgifterna, förutsatt att vi inte behöver fortsätta behandla dem för något annat ändamål i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

I det fall du lämnat samtycke till behandling av personuppgifter kan du när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke, ber vi dig notera att detta inte påverkar lagligheten av den behandling som tidigare skett på grund av samtycket innan detta återkallades.

7. Cookies

Vi använder cookies för att analysera användningen av vår hemsida för att kunna erbjuda våra besökare en mer relevant och användarvänlig upplevelse. Du kan i din webbläsare välja att inte tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta användningen av cookies kommer du ändå att kunna använda större delen av vår hemsida, dock kan vissa funktioner saknas eller fungera annorlunda.

8. Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål de samlades in och behandlades för eller så länge som krävs enligt gällande regelverk.

Exempel på situationer som kräver datalagring:

 • Förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, terroristfinansiering och bedrägeri: minst fem år efter avslutad affärsförbindelse
 • Redovisningslagstiftning: upp till tio år
 • Uppgifter om fullgörande av avtal: upp till tio år efter avslutad kundrelation i syfte att utgöra bevis vid eventuella krav.

9. Frågor eller synpunkter

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se avsnitt 1 för kontaktuppgifter. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Värdetillväxten är bland annat beroende av börsernas, räntornas och valutornas framtida utveckling. Placeringar i fonder som investerar i utvecklings- och tillväxtländer kan medföra ytterligare risk. Informationsbroschyr, fondbestämmelser samt ytterligare information finns tillgängligt på Simplicitys hemsida eller kan kostnadsfritt tillhandahållas på begäran. Vänligen kontakta Simplicity på telefon 0340-21 95 00 eller via mejl kundservice@simplicity.se.

Om hemsidan
För det material som finns tillgängligt på Simplicity AB:s hemsida gäller följande:

Inget på hemsidan skall uppfattas som en rekommendation att köpa eller sälja fondandelar. Simplicity lämnar inte råd om investeringar. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden på dennes eget ansvar. Informationen på hemsidan är inte avsedd att användas istället för den professionella rådgivning som den enskilda kunden kan behöva.

Även om Simplicity gör skäliga ansträngningar för att erhålla information från källor som Simplicity uppfattar som pålitliga, kan Simplicity inte garantera att den information som finns tillgänglig på hemsidan är riktig, tillförlitlig eller fullständig.

All information samt alla tjänster och erbjudanden som finns på hemsidan är avsedd enbart för personer och företag med hemvist i Sverige och Norge. Inget material på denna hemsida är således riktat till någon person eller något företag hemmahörande i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad.

Svensk lag är tillämplig på information som lämnas på denna hemsida och på avtal träffade online på simplicity.se, och tvister hänförliga härtill skall slutligen avgöras av svensk domstol.

Om rådgivning
Simplicity AB tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Simplicitys främsta uppgift är att vara en aktiv fondförvaltare.

Informationen på denna hemsida samt i Simplicitys informationsmaterial är inte avsedd att vara rådgivande utan innehåller allmän information om sparande hos Simplicity AB. Ekonomisk rådgivning ligger inte inom ramen för Simplicitys verksamhet.

För att avgöra vad som är lämpligt för just dig, krävs en individuell rådgivning som bland annat omfattar en kartläggning av dina ekonomiska förhållanden och dina önskemål. I dessa fall hänvisas till expertis inom rådgivning.

Klagomålshantering

Styrelsen för Simplicity har fastställt interna regler för klagomålshantering som på begäran kostnadsfritt lämnas ut till kund.

Med klagomål avses att en kund är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt och där Bolaget inte kan tillmötesgå kundens krav. Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses inte som klagomål i detta sammanhang. Eventuella klagomål görs muntligen eller skriftligen till klagomålsansvarig. Klagomål lämnas kostnadsfritt.

Klagomål handläggs i normalfallet inom 14 dagar. Om klagomålet inte kan besvaras inom denna tid ska kunden informeras om handläggningen av ärendet. Om du som kund inte är nöjd med Simplicitys hantering av ditt klagomål vänder du dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för den vägledning som kan erhållas där eller till kommunens konsumentvägledare för vägledning. Du kan även föra ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol.

Klagomålsansvarig

Klagomålsansvarig är Ulf Ingemarson.

Simplicity AB
Ulf Ingemarson
Södra Hamnvägen 12
432 44 Varberg

Ägarpolicy

Simplicity AB utövar på fondandelsägarnas uppdrag och för fondens räkning en ägarroll i de bolag där fondbolaget valt att investera. Ägarrollen ska utövas uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Det innebär att andra intressen från fondbolaget eller närstående bolag vid ägarutövande alltid måste vika vid eventuella intressekonflikter.

Simplicitys agerande i ägarfrågor har således till syfte att öka den långsiktiga riskjusterade avkastningen på respektive fonds tillgångar.

Mot denna bakgrund har Simplicitys styrelse antagit riktlinjer för hur fondbolaget ska agera som ägare i de bolag där de genom de förvaltade fonderna investerar i. Fondernas placeringsstrategi motiverar i normalfallet inte att Simplicity deltar på bolagsstämmor, i valberedningar eller i styrelser då fondernas innehav i enskilda bolag, i linje med placeringsstrategin, vanligtvis utgör en mindre andel av det totala antalet utestående aktier. Att vara representerad i en styrelse skulle dessutom kunna försvåra förvaltningen av fonderna då det bland annat skulle kunna göra styrelserepresentanten till en insynsperson vilket kan begränsa Simplicitys möjligheter att handla finansiella instrument utgivna av bolaget.

Simplicity söker investeringar i välskötta bolag och enligt Simplicity är ett hållbart agerande en förutsättning för långsiktig framgång. Av denna anledning har Simplicity antagit en policy för ansvarsfulla investeringar som behandlar hur  Simplicity ska agera i dessa frågor. Om ett bolag i någon  av fondernas portföljer visat sig bryta mot internationella normer vad gäller miljö, mänskliga rättigheter eller korruption försöker Simplicity som ansvarstagande ägare att genom dialog påverka bolagen i en mer hållbar riktning. I de fall dialogen inte leder till en positiv förändring eller då det inte bedöms sannolikt att Simplicity skulle kunna påverka bolagen kan Simplicity välja att avyttra innehavet. För ytterligare information om hur Simplicity arbetar med ansvarsfulla investeringar hänvisas till bolagets policy för ansvarsfulla investeringar.

Om det skulle uppstå en situation då det bedöms vara för andelsägarnas bästa att Simplicity agerar mer aktivt genom att exempelvis delta och rösta på en bolagsstämma, ska frågan genomVD:s initiativ behandlas i Simplicitys styrelse innan bolaget företräder fonden i ett sådant sammanhang. Styrelsen ska i sitt beslut ta hänsyn till eventuella intressekonflikter som uppstår, dessa ska hanteras i enlighet med Simplicitys interna regler om hantering av intressekonflikter.

Fondbolagets kontaktperson i ägarfrågor är VD Ulf Ingemarson.

Ersättningspolicy

Styrelsen i Simplicity AB har fastställt en ersättningspolicy som omfattar samtliga anställda vid fondbolaget. Ersättningspolicyn är utformad enligt Finansinspektionens regelverk.

Ersättningssystemet ska främja en sund verksamhet, effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande. Ersättningssystemet ska uppmuntra till långsiktighet och stabilitet i Simplicitys verksamhet.

De anställda vid Simplicity AB ersätts med fast lön. Därutöver kan rörlig ersättning tillkomma. Bolaget ska grunda en resultatbaserad ersättning på såväl en anställds resultat som den berörda resultatenhetens och företagets totala resultat. Samtliga anställda som är berättigade till rörlig ersättning har en fast ersättning på en nivå som gör det möjligt att sätta den rörliga delen till noll. Den rörliga ersättningen kan således för en enskild individ vid låg lönsamhet eller brister i måluppfyllelse uppgå till noll.

För en anställd som utövar eller kan utöva ett inte oväsentligt inflytande på företagets risknivå, en s.k. särskilt reglerad person, ska utbetalning av en beslutad rörlig ersättning skjutas upp minst tre år avseende minst 40 procent av utbetalningen. För särskilt reglerad personal vars rörliga ersättning uppgår till ett särskilt högt belopp ska Bolaget skjuta upp minst 60 % av ersättningen. Bolaget får betala ut eller överlåta den uppskjutna ersättningen en gång per året, jämnt fördelad över den tid som ersättningen skjuts upp.

I det fall Bolagets styrelse avser att bevilja och betala ut rörliga ersättningar ska Bolaget beakta hur dessa kan påverka resultatet på lång sikt. När Bolaget bestämmer underlag för ersättningar ska det uppmärksamma att resultatet i efterhand kan påverkas av nuvarande och framtida  risker. Företaget ska i sin resultatmätning ta hänsyn till de faktiska kostnaderna för att hålla kapital och likviditet som följer av den verksamhet som resultatmätningen avser.

För mer information om ersättningar hänvisas till fondernas  årsberättelser och Simplicitys årsredovisning. Fondbolagets ersättningspolicy kan kostnadsfritt tillhandahållas på andelsägares begäran.

Bästa möjliga resultat

Enligt Finansinspektionens regelverk ska fondbolag vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat vid placering av order hos någon annan för fondens räkning med avseende på pris,
kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, transaktionens storlek, transaktionens art och andra för utförandet väsentliga förhållanden. För att fastställa den relativa betydelsen av
dessa faktorer ska fondbolaget beakta mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden, transaktionens beskaffenhet, utmärkande egenskaper för de finansiella instrument som ingår i
portföljtransaktionen och utmärkande egenskaper för de handelsplatser där transaktionen kan utföras.

Inom Simplicity AB finns interna regler för hur bästa möjliga resultat ska uppnås och hur utvärdering av motparter ska ske.

Fondbolaget har fastställt att de faktorer som väger tyngst i syfte att alltid nå bästa möjliga resultat för de fonder som förvaltas är priset på det instrument som är föremål för en transaktion, kostnaden för att få avslut genomfört, sannolikheten för utförande och avveckling samt snabbhet i transaktionen.

Andelsägare kan på begäran få tillgång till fondbolagets interna regler om bästa möjliga resultat.

Intressekonflikter

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder, FFFS 2013:9, skall fondbolag identifiera och hantera sådana omständigheter som utgör eller kan ge upphov till en intressekonflikt
som medför en väsentlig risk för att fondandelsägarnas eller andra kunders intressen påverkas negativt med hänsyn till fondverksamheten.

Simplicity har identifierat ett antal potentiella intressekonflikter som möjligen skulle kunna inträffa i verksamheten. Med anledning av detta har Simplicity upprättat interna regler för att vi i möjligaste mån skall undvika att intressekonflikter uppstår. Om intressekonflikter ändå skulle uppstå skall det finnas rutiner för att hantera dessa på bästa möjliga vis.

Kontakta VD Ulf Ingemarson vid eventuella frågor om intressekonflikter.

Kontrollfunktioner

Simplicity har följande kontrollfunktioner:
– Riskhantering (Johan Rönliden)
– Regelefterlevnad (Björn Wendleby, Harvest Advokatbyrå AB)
– Internrevision (Leif Lüsch, Lüsch & Co Revision AB)

Externrevision
Peter Nilsson vid PwC ansvarar för Simplicitys externrevision.

Förvaringsinstitut
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, agerar som förvaringsinstitut för följande fonder:
– Simplicity Sverige
– Simplicity Norden
– Simplicity Småbolag Global
– Simplicity Kina
– Simplicity Likviditet
– Simplicity Global Corporate Bond

Swedbank AB (publ), organisationsnummer 502017-7753, agerar som förvaringsinstitut för följande fonder:
– Simplicity Småbolag Sverige
– Simplicity Företagsobligationer

För mer information om förvaringsinstituten, vänligen se respektive fonds informationsbroschyr.

Kontaktpersoner vid marknadssonderingar

I enlighet med marknadsmissbruksreglerna, MAR, har Simplicity utsett särskilda kontaktpersoner vid marknadssonderingar enligt nedan. Om angiven kontaktperson inte är tillgänglig kan information lämnas till annan förvaltare som anses lämplig med beaktande av bland annat de fonder denne förvaltar.

Simplicity är generellt positiva till att delta vid marknadssonderingar. Om Simplicity inte längre önskar delta vid marknadssonderingar kommer detta att kommuniceras.

Aktiemarknaden
Ulf Ingemarson
0340 – 21 95 10
ulf@simplicity.se

Räntemarknaden
Henrik Tingstorp
0340 – 21 95 15
henrik@simplicity.se

Ändring av denna information

Simplicity AB kan när som helst komma att ändra informationen på denna sida. Denna sida bör därför regelbundet kontrolleras när du besöker Simplicitys internetsidor.

Copyright Simplicity AB 2017