Legal information

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Värdetillväxten är bland annat beroende av börsernas, räntornas och valutornas framtida utveckling. Placeringar i fonder som investerar i utvecklings- och tillväxtländer kan medföra ytterligare risk. Informationsbroschyr, fondbestämmelser samt ytterligare information finns tillgängligt på Simplicitys hemsida eller kan kostnadsfritt tillhandahållas på begäran. Vänligen kontakta Simplicity på telefon 0340-21 95 00 eller via mejl kundservice@simplicity.se.

Om hemsidan
För det material som finns tillgängligt på Simplicity AB:s hemsida gäller följande:

Inget på hemsidan skall uppfattas som en rekommendation att köpa eller sälja fondandelar. Simplicity lämnar inte råd om investeringar. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden på dennes eget ansvar. Informationen på hemsidan är inte avsedd att användas istället för den professionella rådgivning som den enskilda kunden kan behöva.

Även om Simplicity gör skäliga ansträngningar för att erhålla information från källor som Simplicity uppfattar som pålitliga, kan Simplicity inte garantera att den information som finns tillgänglig på hemsidan är riktig, tillförlitlig eller fullständig.

All information samt alla tjänster och erbjudanden som finns på hemsidan är avsedd enbart för personer och företag med hemvist i Sverige och Norge. Inget material på denna hemsida är således riktat till någon person eller något företag hemmahörande i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad.

Svensk lag är tillämplig på information som lämnas på denna hemsida och på avtal träffade online på simplicity.se, och tvister hänförliga härtill skall slutligen avgöras av svensk domstol.

Om rådgivning
Simplicity AB tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Simplicitys främsta uppgift är att vara en aktiv fondförvaltare.

Informationen på denna hemsida samt i Simplicitys informationsmaterial är inte avsedd att vara rådgivande utan innehåller allmän information om sparande hos Simplicity AB. Ekonomisk rådgivning ligger inte inom ramen för Simplicitys verksamhet.

För att avgöra vad som är lämpligt för just dig, krävs en individuell rådgivning som bland annat omfattar en kartläggning av dina ekonomiska förhållanden och dina önskemål. I dessa fall hänvisas till expertis inom rådgivning.

Klagomålshantering

Styrelsen för Simplicity har fastställt interna regler för klagomålshantering som på begäran kostnadsfritt lämnas ut till kund.

Med klagomål avses att en kund är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt och där Bolaget inte kan tillmötesgå kundens krav. Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar anses inte som klagomål i detta sammanhang. Eventuella klagomål görs muntligen eller skriftligen till klagomålsansvarig. Klagomål lämnas kostnadsfritt.

Klagomål handläggs i normalfallet inom 14 dagar. Om klagomålet inte kan besvaras inom denna tid ska kunden informeras om handläggningen av ärendet. Om du som kund inte är nöjd med Simplicitys hantering av ditt klagomål vänder du dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för den vägledning som kan erhållas där eller till kommunens konsumentvägledare för vägledning. Du kan även föra ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol.

Klagomålsansvarig

Klagomålsansvarig är Ulf Ingemarson.

Simplicity AB
Ulf Ingemarson
Södra Hamnvägen 12
432 44 Varberg

Ägarpolicy

Simplicity AB utövar på fondandelsägarnas uppdrag och för fondens räkning en ägarroll i de bolag där fondbolaget valt att investera. Ägarrollen ska utövas uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Det innebär att andra intressen från fondbolaget eller närstående bolag vid ägarutövande alltid måste vika vid eventuella intressekonflikter.

Simplicitys agerande i ägarfrågor har således till syfte att öka den långsiktiga riskjusterade avkastningen på respektive fonds tillgångar.

Mot denna bakgrund har Simplicitys styrelse antagit riktlinjer för hur fondbolaget ska agera som ägare i de bolag där de genom de förvaltade fonderna investerar i. Fondernas placeringsstrategi motiverar i normalfallet inte att Simplicity deltar på bolagsstämmor, i valberedningar eller i styrelser då fondernas innehav i enskilda bolag, i linje med placeringsstrategin, vanligtvis utgör en mindre andel av det totala antalet utestående aktier. Att vara representerad i en styrelse skulle dessutom kunna försvåra förvaltningen av fonderna då det bland annat skulle kunna göra styrelserepresentanten till en insynsperson vilket kan begränsa Simplicitys möjligheter att handla finansiella instrument utgivna av bolaget.

Simplicity söker investeringar i välskötta bolag och enligt Simplicity är ett hållbart agerande en förutsättning för långsiktig framgång. Av denna anledning har Simplicity antagit en policy för ansvarsfulla investeringar som behandlar hur  Simplicity ska agera i dessa frågor. Om ett bolag i någon  av fondernas portföljer visat sig bryta mot internationella normer vad gäller miljö, mänskliga rättigheter eller korruption försöker Simplicity som ansvarstagande ägare att genom dialog påverka bolagen i en mer hållbar riktning. I de fall dialogen inte leder till en positiv förändring eller då det inte bedöms sannolikt att Simplicity skulle kunna påverka bolagen kan Simplicity välja att avyttra innehavet. För ytterligare information om hur Simplicity arbetar med ansvarsfulla investeringar hänvisas till bolagets policy för ansvarsfulla investeringar.

Om det skulle uppstå en situation då det bedöms vara för andelsägarnas bästa att Simplicity agerar mer aktivt genom att exempelvis delta och rösta på en bolagsstämma, ska frågan genomVD:s initiativ behandlas i Simplicitys styrelse innan bolaget företräder fonden i ett sådant sammanhang. Styrelsen ska i sitt beslut ta hänsyn till eventuella intressekonflikter som uppstår, dessa ska hanteras i enlighet med Simplicitys interna regler om hantering av intressekonflikter.

Fondbolagets kontaktperson i ägarfrågor är VD Ulf Ingemarson.

Ersättningspolicy

Styrelsen i Simplicity AB har fastställt en ersättningspolicy som omfattar samtliga anställda vid fondbolaget. Ersättningspolicyn är utformad enligt Finansinspektionens regelverk.

Ersättningssystemet ska främja en sund verksamhet, effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande. Ersättningssystemet ska uppmuntra till långsiktighet och stabilitet i Simplicitys verksamhet.

De anställda vid Simplicity AB ersätts med fast lön. Därutöver kan rörlig ersättning tillkomma. Bolaget ska grunda en resultatbaserad ersättning på såväl en anställds resultat som den berörda resultatenhetens och företagets totala resultat. Samtliga anställda som är berättigade till rörlig ersättning har en fast ersättning på en nivå som gör det möjligt att sätta den rörliga delen till noll. Den rörliga ersättningen kan således för en enskild individ vid låg lönsamhet eller brister i måluppfyllelse uppgå till noll.

För en anställd som utövar eller kan utöva ett inte oväsentligt inflytande på företagets risknivå, en s.k. särskilt reglerad person, ska utbetalning av en beslutad rörlig ersättning skjutas upp minst tre år avseende minst 40 procent av utbetalningen. För särskilt reglerad personal vars rörliga ersättning uppgår till ett särskilt högt belopp ska Bolaget skjuta upp minst 60 % av ersättningen. Bolaget får betala ut eller överlåta den uppskjutna ersättningen en gång per året, jämnt fördelad över den tid som ersättningen skjuts upp.

I det fall Bolagets styrelse avser att bevilja och betala ut rörliga ersättningar ska Bolaget beakta hur dessa kan påverka resultatet på lång sikt. När Bolaget bestämmer underlag för ersättningar ska det uppmärksamma att resultatet i efterhand kan påverkas av nuvarande och framtida  risker. Företaget ska i sin resultatmätning ta hänsyn till de faktiska kostnaderna för att hålla kapital och likviditet som följer av den verksamhet som resultatmätningen avser.

För mer information om ersättningar hänvisas till fondernas  årsberättelser och Simplicitys årsredovisning. Fondbolagets ersättningspolicy kan kostnadsfritt tillhandahållas på andelsägares begäran.

Bästa möjliga resultat

Enligt Finansinspektionens regelverk ska fondbolag vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat vid placering av order hos någon annan för fondens räkning med avseende på pris,
kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, transaktionens storlek, transaktionens art och andra för utförandet väsentliga förhållanden. För att fastställa den relativa betydelsen av
dessa faktorer ska fondbolaget beakta mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden, transaktionens beskaffenhet, utmärkande egenskaper för de finansiella instrument som ingår i
portföljtransaktionen och utmärkande egenskaper för de handelsplatser där transaktionen kan utföras.

Inom Simplicity AB finns interna regler för hur bästa möjliga resultat ska uppnås och hur utvärdering av motparter ska ske.

Fondbolaget har fastställt att de faktorer som väger tyngst i syfte att alltid nå bästa möjliga resultat för de fonder som förvaltas är priset på det instrument som är föremål för en transaktion, kostnaden för att få avslut genomfört, sannolikheten för utförande och avveckling samt snabbhet i transaktionen.

Andelsägare kan på begäran få tillgång till fondbolagets interna regler om bästa möjliga resultat.

Behandling av personuppgifter (PUL)

All behandling av personuppgifter sker inom ramen för personuppgiftslagen och de sekretessregler som gäller för fondverksamhet.

Personuppgifter som lämnas till Simplicity AB behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att fullgöra fondbolagets skyldighet att föra andelsägarregister, för att tillhandahålla tjänster som har samband med fondbolagets verksamhet och för identitetskontroll. De behandlas också för att Simplicity AB ska kunna fullgöra andra rättsliga skyldigheter och för marknadsföringsändamål,
statistik och analys.

Uppgifterna kan ha lämnats i samband med ingående av avtal, intresseanmälan eller övrigt i samband med kund- eller avtalsförhållande. Uppgifterna kan komma att kompletteras eller
kontrolleras mot offentliga register som SPAR. Behandlingen sker inom ramen för personuppgiftslagen och de sekretessregler som gäller för fondverksamhet. Personuppgifterna kan även användas
för administrativa tjänster eller marknadsföringsändamål av bolag som Simplicity anlitar för sådan verksamhet.

Du som kund har enligt personuppgiftslagen (1998:204) rätt att kostnadsfritt en gång per år begära besked från Simplicity om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Simplicity. Begäran skall lämnas skriftligt. Du som kund kan skriftligen begära att Simplicity ej skall använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Du kan också begära rättelse av felaktig personuppgift.

Intressekonflikter

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder, FFFS 2013:9, skall fondbolag identifiera och hantera sådana omständigheter som utgör eller kan ge upphov till en intressekonflikt
som medför en väsentlig risk för att fondandelsägarnas eller andra kunders intressen påverkas negativt med hänsyn till fondverksamheten.

Simplicity har identifierat ett antal potentiella intressekonflikter som möjligen skulle kunna inträffa i verksamheten. Med anledning av detta har Simplicity upprättat interna regler för att vi i möjligaste mån skall undvika att intressekonflikter uppstår. Om intressekonflikter ändå skulle uppstå skall det finnas rutiner för att hantera dessa på bästa möjliga vis.

Kontakta VD Ulf Ingemarson vid eventuella frågor om intressekonflikter.

Kontrollfunktioner

Simplicity har följande kontrollfunktioner:
– Riskhantering (Johan Rönliden)
– Regelefterlevnad (Björn Wendleby, Harvest Advokatbyrå AB)
– Internrevision (Leif Lüsch, Lüsch & Co Revision AB)

Externrevision
Peter Nilsson vid PwC ansvarar för Simplicitys externrevision.

Förvaringsinstitut
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, agerar som förvaringsinstitut för följande fonder:
– Simplicity Sverige
– Simplicity Norden
– Simplicity Europa
– Simplicity Afrika
– Simplicity Asien
– Simplicity Kina
– Simplicity Indien
– Simplicity Likviditet
– Simplicity Global Corporate Bond

Swedbank AB (publ), organisationsnummer 502017-7753, agerar som förvaringsinstitut för följande fonder:
– Simplicity Småbolag Sverige
– Simplicity Företagsobligationer

För mer information om förvaringsinstituten, vänligen se respektive fonds informationsbroschyr.

Kontaktpersoner vid marknadssonderingar

Marknadssonderingar utförs bl.a. för att bedöma presumptiva investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering. Då marknadssonderingar är av betydelse för att kapitalmarknaden ska fungera väl så ställer sig Simplicity generellt sett väldigt positiv till att delta vid marknadssonderingar.

I enlighet med MAR, de nya marknadsmissbrukslagarna, har Simplicity utsett särskilda kontaktpersoner vid marknadssonderingar. För marknadssonderingar på aktiemarknaden är i första hand Ulf Ingemarson kontaktperson. Skulle Ulf vara otillgänglig kan informationen lämnas till en annan person inom Simplicitys förvaltning. För marknadssonderingar på räntemarknaden är Henrik Tingstorp samt Fabian Dahl kontaktpersoner.

Skulle Simplicity vid framtida marknadssonderingar rörande vissa typer av transaktioner eller i förhållande till en viss informationslämnare ej önska delta vid marknadssonderingar kommer detta att kommuniceras i särskild ordning.

Aktiemarknaden
Ulf Ingemarson
0340 – 21 95 10
ulf@simplicity.se

Räntemarknaden
Henrik Tingstorp
0340 – 21 95 15
henrik@simplicity.se

Fabian Dahl
0340 – 21 95 20
fabian@simplicity.se

Ändring av denna information

Simplicity AB kan när som helst komma att ändra informationen på denna sida. Denna sida bör därför regelbundet kontrolleras när du besöker Simplicitys internetsidor.

Copyright Simplicity AB 2017