Lägesrapport räntefonder

Förvaltarkommentar Juni 2021

Under G7-mötet i Storbritannien signalerade ledarna för de respektive länderna vikten av ett förstärkt internationellt samarbete och att fortsatta stimulanser är viktiga för att den ekonomiska återhämtningen skall fortsätta och kunna nå alla. Även om den ekonomiska statistik som publicerats inte alltid motsvarat marknadens förväntningar och att det finns viss oro för vad spridningen av deltavarianten av coronaviruset kan tänkas få för effekter, är det tydligt att vi befinner oss i en återhämtningsfas i världsekonomin.

Det som bekymrar marknaden mest är vad eventuella nedtrappningar av de penningpolitiska stimulanserna skulle få för effekter. Än så länge har dock centralbankerna runt om i världen inte givit några tydliga besked om hur de planerar att agera framåt. Trots höga inflationssiffror under månaden föll de amerikanska långräntorna tillbaka något då marknaden verkar tro på Federal Reserves budskap om att den ökade inflationen är av tillfällig karaktär.

Börsutvecklingen var lite varierad men de flesta börser steg något under månaden. Nasdaqbörsen som gått lite svagare än övriga amerikanska börser tidigare under året tog revansch genom att stiga mest. I Sverige var den stora händelsen att den svenska regeringen avgick efter en misstroendeomröstning i Riksdagen och nu väntar så kallade ”talmansrundor” i syfte att försöka bilda en ny regering. Marknaden har dock tagit den svenska regeringskrisen med ro då den internationella händelseutvecklingen är av större betydelse.

I samband med sitt direktionsmöte upprepade Federal Reserve att de inte har för avsikt att dra ned på sina tillgångsköp förrän ekonomierna återhämtat sig ytterligare. Uttalandet gav dock inte någon tydlig vägledning kring vad man kan vänta sig framöver från Feds sida. Det som förvånade många bedömare var Fed-ledamöternas så kallade ”dot plots” som visade att elva av direktionens medlemmar nu förväntar sig en första räntehöjning under 2023.

Detta är en ökning jämfört med föregående möte då endast fem av dem räknade med en höjning under 2023. Inte heller ECB gjorde några förändringar av vare sig styrräntor eller andra penningpolitiska stimulanser i samband med sitt räntemöte. De poängterade att inflationstrycket är dämpat på medellång sikt även om tillväxtutsikterna ser bättre ut i det korta perspektivet. För att undvika att skapa onödig osäkerhet meddelade de att takten på deras obligationsköp kommer vara oförändrad till åtminstone september.

Kreditmarknaderna hade en positiv utveckling under månaden tack vare sjunkande räntor och fortsatt hög riskvilja. Även om det inte har varit några större inflöden i svenska företagsobligationsfonder är det tydligt att det finns en efterfrågan på tillgångar med lite högre löpande avkastning. Aktiviteten i primärmarknaden var hög och ett stort antal bolag valde att utnyttja den starka marknaden för att ge ut nya obligationer. Trenden med att emittera gröna och sociala obligationer höll också i sig och under månaden deltog Simplicity bland annat i emissioner i medicinteknikbolaget Getinge, fastighetsutvecklaren Bonava, pumpservicebolaget Lakers Group och stålbolaget SSAB som samtliga gav ut obligationer med olika hållbarhetsstämplar. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors satte de AP-fondsägda fastighetsbolagen Hemsö och Willhem på bevakning för en eventuell nedgradering av kreditbetygen. Även om åtgärden i första hand beror på en förändring av S&P:s metodik gick kreditspreadarna i de båda bolagens obligationer upp något.

Samtliga fonder steg under juni till följd av den starka marknaden. Simplicity Likviditet och Simplicity Företagsobligationer gick upp med 0,05% respektive 0,31 % medan Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield båda noterade uppgångar om 0,63 %.

Simplicity Likviditet

per 2021.06.30
 • Avkastning YTD 0.43%
 • Yield efter avgifter: 0.30-0.40%
 • Ränteduration: 0.18 år
 • Kreditduration: 1.46 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2021.06.30
 • Avkastning YTD 2.32%
 • Yield efter avgifter: 1.60-1.70%
 • Ränteduration: 1.11 år
 • Kreditduration: 3.21 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

Avkastning per 2021.06.30
 • Avkastning YTD 2.95%
 • Yield efter avgifter: 1.90-2.00%
 • Ränteduration: 2.61 år
 • Kreditduration: 3.40 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

Avkastning per 2021.06.30
 • Avkastning YTD 4.37%
 • Yield efter avgifter: 3.00-3.10 %
 • Ränteduration: 1.66 år
 • Kreditduration: 3.49 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav
Copyright Simplicity AB 2023