Lägesrapport räntefonder per 30/6

Förvaltarkommentar

Under juni fortsatte den svaga och volatila utveckling som varit ett faktum under i stort sett hela det första halvåret 2022 och som påverkat såväl ränte- som aktiemarknaderna. Investerarnas fokus skiftade mellan en oro för hög inflation och stigande räntor samt sjunkande tillväxt som en konsekvens av allt för stora åtstramningar från centralbankerna.  

Under månaden genomfördes nya nedstängningar i en rad kinesiska städer till följd av lokala Covid-utbrott, vilket skapade oro för att Kinas nolltoleranspolicy skall försena återhämtningen av ekonomin. Efter att ha tagit kontroll över stora landområden i östra Ukraina återupptog Ryssland beskjutningen av Kiev, vilket skulle kunna tolkas som en respons på att Ukraina beviljats kandidatstatus till EU. Ryssland missade också en räntebetalning på ett utlandslån, vilket gör att landet nu officiellt befinner sig i default för första gången sedan 1918. Skälet till att Ryssland inte kan betala är att de endast kan erbjuda betalning i Rubel på grund av de införda restriktionerna och händelsen var inte oväntad och förväntas inte få några större praktiska konsekvenser. Efter omfattande diplomatiska förhandlingar som bland annat innefattade ett möte där Magdalena Andersson tillsammans med Finlands president Niinistö träffade Turkiets president Erdogan, så enades de involverade i en gemensam överenskommelse med innebörden att Sverige och Finland nu kommer allt närmare ett medlemskap i Nato.   

Efter att oväntat höga inflationssiffror publicerats för maj valde den amerikanska centralbanken, Fed, att höja sin styrränta med 75 punkter. Beslutet hade redan prisats in av marknaden och reaktionerna blev därmed inte så stora som befarat. Enligt Fed finns det fortfarande möjligheter att uppnå en mjuklandning för den amerikanska ekonomin, men vid ett senare anförande underströk chefen för Fed, Jerome Powell, att inflationsbekämpning är det övergripande målet och att det kan bli svårt att undvika en recession. ECB förändrade inte sin styrränta i samband med sitt räntemöte, men förberedde marknaden på en höjning med 0,50 procentenheter vid mötet i juli. Samtidigt har den senaste tidens marknadsutveckling orsakat stigande ränteskillnader mellan euroländerna, vilket föranledde ECB att hålla ett extra möte för att diskutera situationen och de planerar nu för att ta fram ett nytt obligationsköpsprogram för att minska eventuell turbulens i marknaden. I Sverige höjde Riksbanken planenligt räntan med 50 punkter till 0,75 procent samtidigt som de kommunicerade att de räknar med att reporäntan ligger runt 2 procent vid årsskiftet. Med undantag för Bank of Japan befinner sig nu samtliga större centralbanker i en höjningsfas och marknaden räknar med att räntorna kommer höjas kraftigt under en begränsad tidsperiod och att toppen av räntecykeln nås redan inom det närmaste året. Därefter bedöms effekterna av den höga inflationen slå igenom och leda till en lägre tillväxt och ett successivt lägre pristryck. 

 

Kreditmarknaden hade en mycket svag utveckling och obligationspriserna sjönk på bred front i såväl den nordiska som den internationella kreditmarknaden. Kreditspreadarna befinner sig på historisk sett höga nivåer, vilket skapar utmaningar för de företag som vill ge ut nya obligationer och nyemissionsaktiviteten har gått ned som en följd av detta. Fastighetsbolaget SBB hamnade åter i rampljuset då analysföretaget Viceroy Research publicerade en ny rapport i vilken de ifrågasatte SBB:s kassaflöde och anklagade företaget för att inte redovisa all sin skuld i sin balansräkning. Efter ett antal möten med investerare, intervjuer i media och förtydliganden i pressmeddelanden kunde bolaget dock visa att inga formella fel begåtts. Trots beskeden från bolaget handlades bolagets obligationer ned kraftigt och det är tydligt att företaget behöver förbättra sin kommunikation med marknaden. Nyhetsflödet i ett annat av de stora fastighetsbolagen, Balder, var också negativt efter ett antal personer med kopplingar till företaget, däribland finanschefen, dömdes för insiderhandel i nischbanken Collector som Balder är huvudägare i. Hela fastighetssektorn är för närvarande satt under press i obligationsmarknaden då investerare oroar sig för vilka effekter stigande räntor kommer att få på bolagens resultat och värdet på tillgångarna i balansräkningarna. Då de flesta bolag har längre ränte- och kapitalbindningar kommer det dock att ta tid innan de högre upplåningskostnaderna får fullt genomslag. Det kommer sannolikt också finnas en viss tröghet i fastighetsvärderingarna, vilket gör att fastighetsvärdena inte kommer falla så snabbt och så mycket som marknaden verkar räkna med just nu. E-handelsföretaget Ellos fick en nygammal ägare i form av Nordic Capital som tog över företaget från de tidigare ägarna, holländska FNG, som inledde ett insolvensförfarande under våren. Vi anser att det är positivt att Ellos får en ny ägare med finansiella möjligheter att stötta dem i sin fortsatta verksamhet. 

Samtliga fonder hade en svag utveckling under månaden som en följd av de stigande kreditspreadarna. Simplicity Likviditet gick ned med 0,32% medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield sjönk med 3,04%, 3,74% respektive 3,73%. Yielderna har fortsatt att stiga vilket gör att den löpande avkastningstakten nu är uppe på historiskt sett höga nivåer i alla fonder.  

Simplicity Likviditet

per 2022.06.30
 • Avkastning YTD -0,81%
 • Yield innan avgifter: 2,3-2,4%
 • Ränteduration: 0,21 år
 • Kreditduration: 1,09 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2022.06.30
 • Avkastning YTD -6,48%
 • Yield innan avgifter: 5,90-6,0%
 • Ränteduration: 0,79 år
 • Kreditduration: 3,31 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

per 2022.06.30
 • Avkastning YTD -8,94%
 • Yield innan avgifter: 7,40-7,50%
 • Ränteduration: 1,80 år
 • Kreditduration: 3,03 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

per 2022.06.30
 • Avkastning YTD -7,16%
 • Yield innan avgifter: 8,10-8,20 %
 • Ränteduration: 0,99 år
 • Kreditduration: 3,12 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023