På Simplicity är ansvarsfulla investeringar och hållbarhet en viktig del i förvaltningen.

Så här arbetar vi som en ansvarstagande förvaltare

Simplicity har som filosofi att investera i hållbara och välskötta bolag, vilket vi anser vara en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa hög riskjusterad avkastning åt våra kunder. En av de viktigaste faktorerna i det avseendet är att företagen bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Lite förenklat kan man säga att vi på Simplicity vill skapa värden utan att förstöra världen.

Bolagets styrelse har fastställt en Policy för ansvarsfulla investeringar samt en Policy för ägarengagemang. Dessa riktlinjer sätter ett ramverk för hur Simplicity ska arbeta med ansvarsfulla investeringar i sin investeringsprocess.

Identifiering av negativa konsekvenserna för hållbar utveckling

Investeringar i fonder medför att andelsägare får en exponering mot de underliggande tillgångarna i en fond och därigenom de underliggande företagens verksamheter. Eventuella negativa konsekvenser för hållbar utveckling är därmed kopplad till de underliggande företagens verksamheter. En central del vid integreringen av hållbarhetsrisker handlar därför om att identifiera vilka eventuella negativa konsekvenser för hållbar utveckling en investering kan ha. Simplicitys analys utgår från en bedömning av risker och möjligheter som är hänförlig till en specifik bransch och vilka risker och möjligheter som finns för det enskilda bolaget. De risker som identifieras för de enskilda bolagen ställs bland annat i relation till hur pass betydelsefulla de är för företagets totala verksamhet, sannolikheten för att de skall inträffa, de ekonomiska konsekvenserna med mera. De potentiella hållbarhetsriskerna varierar mellan olika fonder. Tyngdpunkten i investeringarna ligger dock i nordiska företag, där Bolaget gjort bedömningen att de största, generella, hållbarhetsriskerna på fondnivå är kopplade till olika former av miljörelaterade risker.

Åtgärder för att hantera hållbarhetsrisker

Simplicity arbetar aktivt med att bedömda och säkerställa att hållbarhetsriskerna i fonderna är väl avvägda. Detta kan exempelvis ske genom att mäta portföljernas koldioxidavtryck och att identifiera de enskilda företag i vilka den största risken föreligger och att i förekommande fall anpassa portföljkonstruktionen för att minska risken genom omviktningar av innehav.

Simplicity arbetar med ansvarsfulla investeringar genom en kombination av tre olika metoder: exkludering, inkludering och påverkan.

Vi väljer bort
Simplicity har identifierat ett antal olika sektorer som är etiskt kontroversiella eller av annan anledning, enligt vår syn, inte anses bidra positivt till ett hållbart samhälle. Simplicity har därför valt att inte investera i följande sektorer:

 • Alkohol
 • Tobak
 • Pornografi
 • Vapen
 • Kommersiella speltjänster
 • Företag som utvinner fossila bränslen samt övriga bolag inom sektor 10 enligt GICS-klassificering

Ibland kan det uppstå frågeställningar kring hur detta skall tolkas, till exempel om ett företag inom detaljhandeln säljer tobak och alkoholhaltiga drycker. Vi tillämpar därför vissa gränsvärden i enlighet med nedanstående tabell.

Utöver detta exkluderas också företag med stora fossilreserver, företag med mer än 25 % av sin energiproduktion baserad på fossila bränslen samt företag med annan typ av verksamhet som är huvudägare till företag inom någon av ovan nämnda branscher.

Mer information om hur respektive fond arbetar med hållbarhetsrisker finns i respektive fonds informationsbroschyr.

Vi väljer in
Simplicity söker aktivt efter investeringar som genom sin karaktär bidrar positivt till ett mer hållbart samhälle. Detta kan både handla om företag som genom sin verksamhet bidrar positivt till en hållbar omställning eller om specifika värdepapper med specifika egenskaper inom hållbarhetsområdet. För Simplicitys del kan de områden som är relevanta för fondernas placeringsinriktning del huvudsakligen delas in i nedanstående huvudkategorier:

 • Gröna, sociala och hållbara obligationer samt Sustainability Linked Bonds

Gröna, sociala och hållbara obligationer samt Sustainability Linked Bonds har särskilda villkor kopplade till sig som bland annat anger att det kapital som tas in via obligationsemissionen skall användas till projekt som bedöms ha positiva effekter inom något av dessa områden. Minst fem procent av kapitalet i Simplicitys räntefonder skall utgöras av denna typ av obligationer.

 • Bolag som bidrar till en hållbar omställning

Vissa företag bidrar genom sin verksamhet aktivt till en hållbar omställning. Det kan dels vara företag som redan idag är anpassade till ett hållbart samhälle, eller företag som aktivt ställer om sin verksamhet för att minska negativa effekter. Ett exempel på detta kan vara kraftförsörjningsbolag vars energiproduktion i hög utsträckning är baserad på förnyelsebara energikällor. Ett annat exempel kan vara ett transportföretag som genomför en elektrifiering av sin fordonsflotta. Denna typ av företag skall prioriteras vid bolagsurval och portföljviktning.

Vi påverkar
I syfte att påverka och uppmuntra företag till att agera mer hållbart kan påverkansdialoger användas. Påverkansdialoger kan delas in i två kategorier: reaktiva och proaktiva. Reaktiva dialoger initieras efter en incident eller liknande har inträffat. Bolagets förvaltare ska ta initiativ till en dialog i det fall ett företag, där en fond investerat, har brutit mot internationella normer och konventioner enligt ovan. Simplicitys förvaltare kan även ta initiativ till en mer proaktiv dialog. Detta kan ske enskilt eller tillsammans med andra investerare, beroende på vilket som anses mest lämpligt i det enskilda fallet. Vid prioritering av påverkansdialog ska förvaltarna i första hand utgå från sannolikheten för positiv förändring och om det är ett företag där det föreligger förhöjda hållbarhetsrisker.

Påverkan kan ske enskilt av Simplicity, eller tillsammans med andra aktörer. Ibland är det enklare att genomföra förändringar och att påverka om man gör det som grupp.

Simplicity har som en del i vårt påverkansarbete signerat Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) – Global Investor Collaboration. BBFAW arbetar för ökad mätbarhet, bättre villkor och ökad transparens inom livsmedelsindustrin och dess värdekedjor. Genom deras engagemang ökar trycket på företagen inom sektorn att bedriva sina verksamheter på ett värdigt vis. Läs mer om BBFAW på deras hemsida www.bbfaw.com.

Simplicity har också anslutit sig till Tobacco Free Portfolios, ett initiativ för att minska finansiella flöden till tobaksindustrin. Tobacco Free Portfolios vision är en värld helt fri från tobak. Läs mer om Tobacco Free Portfolios på deras hemsida www.tobaccofreeportfolios.org.

Ägarpolicy

Exempel påverkansdialoger

De 17 globala målen

De 17 globala målen som antogs av världens stats-och regeringschefer vid FN:s toppmöte i New York 2015 går ut på att uppnå sjutton högt ställda mål innan 2030. Målen är att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Simplicity har valt att i vår investeringsprocess fokusera lite extra på de mål som vi anser att vi har störst möjlighet att påverka i en positiv riktning. Dessa mål är:

Nummer sju ”Hållbar energi för alla”
Nummer nio ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”
Nummer elva ”Hållbara städer och samhällen”
Nummer tretton ”Bekämpa klimatförändringarna”

Vi tror att vi kan uppnå effekt genom att proaktivt välja investeringar i företag och projekt som bidrar till genomförandet av ovanstående mål, till exempel genom att investera i gröna obligationer eller i företag som genom sin verksamhet bidrar till en hållbar omställning av den framtida energiförsörjningen. Vi strävar också efter att samarbeta med andra investerare inom detta område genom gemensamma engagemang som syftar till att uppnå ovanstående mål.

Läs mer om de 17 globala målen på UNDP´s hemsida www.globalamalen.se.

Hållbarhetskommitté

Simplicity har en hållbarhetskommitté som regelbundet träffas för att diskutera aktuella frågor. Hållbarhetskommittén består av samtliga förvaltare samt minst en person från varje övrig avdelning hos Simplicity. Kommittén ger råd om hur vissa frågor och incidenter ska hanteras, vilka bolag som ska uteslutas, påverkansarbete, mm.

UNPRI

Simplicity har skrivit under UNPRI, de FN-stödda riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar. UNPRI arbetar för att öka förståelsen för ansvarsfulla och hållbara investeringar. Grunden för arbetet ligger i sex icke bindande principer som sammanfattar vad som förväntas av de undertecknande företagen.

PRI:s sex principer för ansvarsfulla investeringar:

 1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.
 2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.
 3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i.
 4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.
 5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.
 6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

Läs mer om UNPRI och deras arbete på deras hemsida www.unpri.org.

SWESIF

Simplicity är även anslutna till SWESIF (Sveriges Forum för hållbara investeringar) och deras hållbarhetsprofil. SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. I hållbarhetsprofilen anger fondbolag vilka hållbarhetskriterier som ingår i förvaltningen av en fond vilket underlättar jämförelser mellan fonder för spararna. Beslutet att ansluta sig till SWESIF grundar sig i vårt fortsatta arbete mot ökad integration av hållbarhet och ansvar i investeringsprocessen.

Uppförandekoder för ansvarsfullt företagande och internationellt erkända standarder

Simplicity ska agera som ett ansvarsfullt företag. Bolaget har bland annat antagit Etiska riktlinjer som reglerar hur etiska frågor ska hanteras i verksamheten. Simplicity ska även själva följa de tio riktlinjerna från UN Global Compact samt genom sina produkter såväl som övriga verksamhet bidra till att målen i parisavtalet uppfylls.

Sammanfattning 

Denna text innehåller hållbarhetsrelaterade upplysningar för Simplicity Green Impact, som kategoriseras som mörkgrön enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR artikel 9). Det innebär att fonden har hållbara investeringar som mål. 

Simplicity Green Impact är en global aktiefond som investerar i bolag som bedöms bidra till en hållbar utveckling. Fondens finansiella målsättning är att skapa en långsiktigt positiv värdetillväxt och högre riskjusterad avkastning än sitt jämförelseindex. Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att inriktningen i de bolag fonden investerar kan variera över tid baserat på marknadsläget och bolagens prestationer. 

Hållbarhet är en central del av investeringsprocessen. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier samt fondbolagets policy för ansvarfulla investeringar. Alla innehav i fonden är hållbara investeringar kopplat till ett miljömässigt hållbarhetsmål. Alla bolag som väljs in i portföljen har, enligt fondbolagets bedömning, miljömässigt hållbara verksamheter enligt EU:s taxonomi eller bedöms bidra positivt till ett eller flera av FN:s klimat- och miljörelaterade mål. Fondens utvalda FN mål inkluderar mål 7 (hållbar energi för alla), mål 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur), mål 11 (hållbara städer och samhällen), mål 12 (hållbar konsumtion och produktion), mål 13 (bekämpa klimatförändringarna), mål 14 (hav och marina resurser) och mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald). 

Då Simplicity Gren Impact investerar i bolag som bedöms vara miljömässigt hållbara enligt EU:s taxonomi eller i bolag som bidrar till FN:s klimat- och miljömål, bidrar därmed fonden till att uppfylla taxonomins miljömål eller till FN:s klimat- och miljörelaterade mål. Fonden investerar inte i aktier som varken uppfyller fondens krav vad gäller att ha miljömässigt hållbara verksamheter enligt EU:s taxonomi eller att bidra till att uppfylla ett eller flera av FN:s klimat- och miljörelaterade mål. 

Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenserna för att investeringarna inte ska orsaka väsentligt skada på något annat miljömål eller socialt mål. Huvudsakliga negativa konsekvenser utgår från regulatoriskt fastställda hållbarhetsfaktorer på bolagsnivå. Investeringarna analyseras baserat på datatillgänglighet. Indikatorerna beaktas före investering för att bedöma om investeringen uppvisar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Indikatorerna mäts och rapporteras kvartalsvis. Negativa förändringar som kan leda till minskning eller exkludering av innehavet.  

Utöver detta så sker normbaserad screening och exkludering i enlighet med Simplicitys policy för ansvarsfulla investeringar. Simplicity har identifierat ett antal olika sektorer som bidrar till negativa konsekvenser för miljömässig och social hållbarhet, är etiskt kontroversiella eller av annan anledning, enligt vår syn, inte anses bidra positivt till ett hållbart samhälle. Fonden investerar därför inte i företag som producerar eller distribuerar vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi och fossila bränslen, samt övriga bolag inom sektor 10 enligt GICS-klassificering. Även företag med stora fossilreserver, företag med mer än 25 % av sin energiproduktion baserad på fossila bränslen samt företag med annan typ av verksamhet som är huvudägare till företag inom någon av ovan nämnda branscher exkluderas. 

Som minimum förväntar sig Simplicity att fondinnehav följer lagar och internationella normer och konventioner som till exempel UN Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Samtliga innehav i Simplicitys fonder screenas på regelbunden basis för att kontrollera att inga överträdelser skett. Den normbaserade screeningen utförs av tredje part. Den normbaserade screeningen ligger till grund för att kontrollera att investeringarna följer praxis för god styrning. 

Om det konstateras att ett företag som Simplicitys fonder investerat i varit inblandad i en incident ska åtgärder vidtas från fondbolagets sida. Åtgärderna kan exempelvis bestå i att initiera en påverkansdialog i syfte att få företagets bild över vad som hänt och vilka åtgärder som kommer vidtagas för att komma till rätta med problemet. Dialogen och övrig information som Simplicity samlat in ligger sedan till grund för de åtgärder som vidtas, där fondbolaget exempelvis kan välja att avyttra innehav om vidtagna åtgärder inte anses vara tillräckliga. Simplicity investerar inte i företag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner utan uppvisad förändringsvilja. 

Andelen hållbara investeringar i fonden ska vara minst 90%. Andelen som klassas som “Inte hållbara” är endast kassa för likviditetshantering. Enligt fondbestämmelserna får Simplicity Green Impact ha en kassa för likviditetshantering som uppgår till maximalt 10%. Samtliga hållbara investeringar är miljörelaterade. 

Ett antal olika hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av fondens mål för hållbar investering. Alla indikatorer mäts kvantitativt med data från externa leverantörer. Indikatorer beaktas vid investeringsbeslut samt mäts och kontrolleras kvartalsvis. Uppfyller ett innehav inte längre fondens hållbarhetsdefinition kan innehavet komma att säljas.  

Förvaltarna av fonden utvärderar regelbundet utbudet av leverantörer av hållbarhetsdata för att säkerställa datakvalitén. Data används för att identifiera bolag som bedöms uppnå fondens mål för hållbar investering, det vill säga att investera i bolag som har, enligt fondbolagets bedömning, miljömässigt hållbara verksamheter enligt EU:s taxonomi eller bedöms bidra positivt till ett eller flera av FN:s klimat- och miljörelaterade mål. Data används också för att beakta huvudsakliga negativa konsekvenserna för att säkerställa att investeringar inte orsakar väsentligt skadar något annat miljömål eller socialt mål. En majoritet av data är estimerad.  

Fondbolaget bedömer att eventuell begränsning av data inte påverkar fondens mål för hållbara investeringar, eftersom alla fondens investeringar endast görs i bolag där det finns rapporterade eller estimerade data som visar på uppfyllandet av fondens hållbarhetsdefinition.  

Fondens bindande kriterier innebär att 1) fonden endast gör hållbara investeringar, 2) Simplicitys policy för exkludering och ansvarsfulla investeringar följs, och att 3) bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner och normer utan uppvisad förändringsvilja exkluderas. Due diligance i form av interna kontroller utförs regelbundet för att se till att fondens investeringar lever upp till sina åtaganden.  

För att ett innehav ska definieras som en hållbar investering i enlighet med Artikel 2.17 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, ska fondens uppsätta gränsvärden vara uppfyllda. Det innebär att minst en av följande punkter ska vara uppfylld:  

 • 10% av företagets omsättning ska komma från verksamheter som är miljömässigt hållbart mål enligt EU:s taxonomi. 
 • Minst 10% av omsättningen ska bidra till att uppfylla ett eller flera av FN:s miljö- eller klimatrelaterade mål.  
 • Bolaget ska tillhöra den mest utsläppseffektiva tiondelen i sin bransch samt ha klimatmål i linje med Parisavtalet.  

Fonden ser till att inga investeringar väsentligt skadar något annat miljömål eller socialt mål genom att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser av investeringsbesluten. Investeringar ska göras i bolag som följer praxis för god styrning. Utöver detta så sker normbaserad screening och exkludering enligt Simpicitys policy för ansvarsfulla investeringar. Inget index har valts som referensvärde för att uppfylla målet för hållbar investering. 

Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering 

Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenserna för att säkerställa att de hållbara investeringarna inte orsakar väsentligt skada på något annat miljömål eller socialt mål. Huvudsakliga negativa konsekvenser utgår från regulatoriskt fastställda hållbarhetsfaktorer på bolagsnivå. Investeringarna analyseras baserat på datatillgänglighet. Indikatorerna analyseras före investeringen för att bedöma om investeringen uppvisar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Indikatorerna mäts och rapporteras kvartalsvis. Negativa förändringar som kan leda till minskning eller exkludering av innehavet. 

Klimatrelaterade indikatorer som beaktas avser utsläpp av växthusgaser, såsom växthusgasintensitet, exponering mot fossila bränslen, andel av icke-förnybar energiproduktion och avsaknad av initiativ för minskning av koldioxidutsläpp. Sociala indikatorer som beaktas är inkluderar brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, exponering mot kontroversiella vapen och uppförandekodex för leverantörer. 

Simplicity har identifierat ett antal olika sektorer som bidrar till negativa konsekvenser för miljömässig och social hållbarhet, är etiskt kontroversiella eller av annan anledning, enligt vår syn, inte anses bidra positivt till ett hållbart samhälle. Fonden investerar därför inte i företag som producerar eller distribuerar vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi och fossila bränslen, samt övriga bolag inom sektor 10 enligt GICS-klassificering. 

Nedan tabell visar gränsvärden för exkludering. 

 

Utöver detta exkluderas också företag med stora fossilreserver, företag med mer än 25 % av sin energiproduktion baserad på fossila bränslen samt företag med annan typ av verksamhet som är huvudägare till företag inom någon av ovan nämnda branscher. 

Som minimum förväntar sig Simplicity att fondinnehav följer lagar och internationella normer och konventioner som till exempel UN Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Samtliga innehav i Simplicitys fonder screenas på regelbunden basis för att kontrollera att inga överträdelser skett. Den normbaserade screeningen utförs av tredje part. Screeningen ligger också till grund för att bedöma praxis för god styrning för fondens innehav. 

Brott mot FN:s Global Compact används för att identifiera företag som varit delaktiga i brott mot Global Compact eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag. FN:s Global Compact tio principerna handlar om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor samt aspekter som rör miljö och antikorruption. Företag kan hamna på en ”watchlist” om nämnda principer bryts. Simplicity investerar inte i företag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner utan uppvisad förändringsvilja. 

 

Den finansiella produktens mål för hållbar investering 

Fondens investeringar görs i aktier i bolag som bedöms ha miljömässigt hållbara verksamheter i linje med EU:s taxonomi och i bolag som bedöms bidra till att uppfylla FN:s klimat- och miljörelaterade mål.  

Enligt EU:s taxonomi är en ekonomisk verksamhet miljömässigt hållbar om den väsentligt bidrar till ett eller flera av taxonomins sex miljömål, inte orsaka betydande skada för något av de andra miljömålen, och uppfyller så kallade minimiskyddsåtgärder. Miljömålen inkluderar: 

 • begränsning av klimatförändringar,  
 • anpassning till klimatförändringar,  
 • hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser,  
 • omställning till en cirkulär ekonomi,  
 • förebyggande och begränsning av miljöföroreningar och skydd och  
 • återställande av biologisk mångfald och ekosystem.  

 

Taxonomiförordningen är fortfarande under utveckling och är tillfället tillämplig för de två första klimatrelaterade miljömålen. Därför finns det fler investeringar som i dagsläget bidrar till de två första klimatrelaterade miljömålen och färre investeringar som bidrar till de övriga fyra. Allteftersom taxonomiförordningen färdigställs kommer fondens investeringar bidra mer till taxonomins övriga fyra miljömål. 

FN:s 17 globala mål handlar om att skapa en miljömässig, ekonomisk och socialt hållbar utveckling. Simplicity Green Impact har valt att fokusera på FN:s klimat- och miljörelaterade mål, vilka inkluderar:  

 • mål 7 (hållbar energi för alla),  
 • mål 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur), 
 • mål 11 (hållbara städer och samhällen) 
 • mål 12 (hållbar konsumtion och produktion), 
 • mål 13 (bekämpa klimatförändringarna),  
 • mål 14 (hav och marina resurser) och  
 • mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald).  

Då Simplicity Gren Impact investerar i bolag som bedöms vara miljömässigt hållbara enligt EU:s taxonomi eller i bolag som bidrar till FN:s klimat- och miljömål, bidrar därmed fonden till att uppfylla taxonomins ovan nämnda miljömål eller till FN:s ovan nämnda klimat- och miljörelaterade mål.  

EU:s miljömål och FN:s klimat och miljörelaterade mål är relativt överlappade. EU:s taxonomi för hållbara investeringar är viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål och målsättningar, vilket bland annat inkluderar att uppfylla FN:s globala mål. 

Investeringsstrategi 

Fondens investeringar sker i bolag med, enligt fondbolagets bedömning, hållbara verksamheter. Fondens finansiella målsättning är att skapa en långsiktigt positiv värdetillväxt och högre riskjusterad avkastning än sitt jämförelseindex. Investeringsbeslut tas utifrån en analys där vi bedömer bolagets prestation samt granskar fundamentala och kvantitativa faktorer. I enlighet med vår placeringsstrategi så tar investeringsbesluten inte hänsyn till aktiens storlek eller vikt i index. Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att inriktningen i de bolag fonden investerar kan variera över tid baserat på marknadsläget och bolagens prestationer. 

Hållbarhet är en central del av investeringsprocessen och fonden följer fondbolagets policy för ansvarfulla investeringar. Fonden följer också särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier i sina placeringar. Alla bolag som väljs in i portföljen har, enligt fondbolagets bedömning, miljömässigt hållbara verksamheter enligt EU:s taxonomi eller bedöms bidra positivt till ett eller flera av FN:s klimat- och miljörelaterade mål. Dessa inkluderar mål 7 (hållbar energi för alla), mål 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur), mål 11 (hållbara städer och samhällen), mål 12 (hållbar konsumtion och produktion), mål 13 (bekämpa klimatförändringarna), mål 14 (hav och marina resurser) och mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald).  

Exempel på investeringar i fonden som är kopplade till de utvalda FN-målen är följande: 

 • Mål 7: Investeringar sker framför allt i bolag som ägnar sig åt utveckling, produktion eller distribution av förnybar energi. 
 • Mål 9: Investeringar kan exempelvis göras i bolag som bidrar till mer effektivare resursanvändning och fler miljövänliga tekniker för industrin och infrastruktur. 
 • Mål 11: Investeringar sker bolag som minskar städers miljöpåverkan, exempelvis fastighetsbolag med en hög andel miljöcertifierade byggnader. 
 • Mål 12: Investeringar görs i bolag som främjar hållbar konsumtion och produktion. Det kan vara bolag som producerar varor på förnybara resurser och med lång hållbarhet. 
 • Mål 13: Investeringar sker i bolag som är de mest utsläppseffektiva i sin bransch och som har en tydlig målsättning att minska sina koldioxidutsläpp. Investeringar sker också i bolag som utvecklar teknik och lösningar som ökar energieffektivitet. 
 • Mål 14: Investeringar sker exempelvis bolag med teknik som bidrar till vatten eller i bolag som främjar hållbart fiske. 
 • Mål 15: Investeringar görs i bolag som bidrar till att bevara ekosystemet på land. Det kan vara bolag som driver hållbart skogsbruk eller bolag med återvinningslösningar. 

Syftet är att investera i aktier som bidrar till en hållbar utveckling. Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenserna för att säkerställa att investeringar inte orsakar väsentligt skadar något annat miljömål eller socialt mål, och ska följa praxis för god styrning. Utöver detta så sker normbaserad screening och exkludering enligt Simplicitys policy för ansvarsfulla investeringar. 

Fonden investerar inte i aktier som varken uppfyller fondens krav vad gäller att ha miljömässigt hållbara verksamheter enligt EU:s taxonomi eller att bidra till att uppfylla ett eller flera av FN:s globala mål. 

 Andel av investeringar 

Allokering i fonden följer följande fördelning. Fördelningen kan variera något beroende på marknadsrörelser under ett år. 

Nr 1 Hållbara: 90–100% 

Via direkta exponeringar i aktier. Fördelningen kan variera beroende på marknadsrörelser under året. 

Samtliga hållbara investeringar är miljörelaterade. Denna andel fördelas mellan taxonomiförenliga investeringar och med hållbara investeringar med ett miljömål som inte är förenliga med EU-taxonomin. 

Nr 2 Inte hållbara: 0–10 % 

Andelen som klassas som “Inte hållbara” är endast kassa för likviditetshantering. Enligt fondbestämmelserna får fonden hålla en kassa för likviditetshantering på maximalt 10% 

 

 

 

 

 

 

 

Övervakning av mål för hållbar investering 

I tabellen nedan under rubriken ”Metoder” beskrivs de hållbarhetsindikatorer som används för att mäta uppnåendet av fondens mål för hållbar investering. Alla indikatorer mäts kvantitativt med data från externa leverantörer. Indikatorerna beaktas vid investeringsbeslut samt mäts och kontrolleras kvartalsvis. Alla ett innehav skall uppfylla fondens hållbarhetsdefinition. 

 

Metoder 

I tabellen nedan beskrivs de hållbarhetsindikatorer som används för att mäta uppnåendet av fondens mål för hållbar investering.  

Hållbarhetsindikator  Beskrivning av indikator  Hur används indikatorn? Vad vill vi uppnå? 
Hållbara investeringar  En hållbar investering uppfyller minst en av nedan punkter: 

 

Taxonomiförenlighet  

Investeringar där minst 10% av omsättningen rapporteras eller estimeras vara miljömässigt hållbara enligt EU:s taxonomiförordning. 

 

FN:s klimat- och miljörelaterade mål 

Investeringar där minst 10% av omsättningen estimeras bidra positivt till ett eller flera av FN:s klimat- och miljörelaterade mål. 

 

Topp i resurseffektivitet 

Investeringar som tillhör den mest utsläppseffektiva tiondelen i sin bransch och har klimatmål i linje med Parisavtalet. 

Fonden investerar endast i aktier som uppfyller fondens gränsvärden för hållbar investering. 

 

 

För bolag som faller under EU:s taxonomi-förordning kommer den rapporterade taxonomiförenligheten användas. För övriga bolag används extern analys för att estimera bolags förenlighet med EU:s taxonomi. 

 

 

Andel av icke -förnybar energiproduktion  Investeringsobjektets andel av icke-förnybar energiproduktion från icke-förnybara energikällor jämfört med förnybara energikällor.  Fonden utesluter bolag där mer än 25 % av energiproduktionen är baserad på fossila bränslen. 
Investeringar i bolag verksamma i den fossila sektorn  Investeringar i bolag som får mer än 0% av sina intäkter från produktion eller mer än 5% av sina intäkter från distribution av fossila bränslen.  Fonden ska ha noll investeringar i fossila bränslen. 
Investeringar i bolag som producerar eller distribuerar tobak, cannabis, alkohol, pornografi, spel, vapen, krigsmateriel, eller kärnvapen  Gränsvärden för produktion och distribution finns i tabellen nedan under rubriken ”Hur har indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktats?”.   Fonden ska ha noll investeringar i nämnda branscher. 
Utsläppsintensitet  Andel bolag som rapporterar eller estimeras ha lägre utsläppsintensitet än snittet i sin bransch.

Indikatorn beräknas som bolagets växthusgasintensitet (rapporterad eller estimerad) genom försäljning. 

Fonden premierar bolag som bedöms ha lägre utsläppsintensitet än branschsnittet. Målet är att alla innehav ska vara bland de mest effektiva. 

Ibland kan vissa innehav ha en lägre effektivitet än snittet. Detta accepteras exempelvis för bolag med en produkt eller tjänst som har en mycket tydlig positiv grön påverkan (exempelvis tillverkning av elbilar). 

Existerande klimatmål  Andel bolag som har klimatmål enligt Science Based Targets (SBT)1, har uppsatta mål om koldioxidneutralitet, eller uttalade initiativ för att minska utsläpp  Fonden premierar bolag med existerande klimatmål och utsläppsinitiativ. Målet är att alla innehav ska ha antingen SBT, uppsatta mål om koldioxidneutralitet, eller uttalade initiativ för att minska utsläpp.
 Ibland kan vissa innehav sakna klimatmål och utsläppsinitiativ. Detta accepteras för exempelvis mindre bolag med en produkt eller tjänst som har en mycket tydlig positiv grön påverkan (exempelvis producent av förnybar energi). 
Brott mot internationella konventioner och normer relaterade till mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt eller bekämpning av korruption.  Exempelvis FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag  Fonden exkluderar bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner och normer utan uppvisad förändringsvilja. 
UN Global Compact  Bolag som har anslutit sig till UN Global Compact och därmed förbundit sig till tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.  Simplicity har som fondbolag satt upp som mål att alla investeringar via Simplicitys fonder ska vara anslutna till FN:s Global Compact år 2040. Till år 2025 är delmålet 50 % och år 2030 är delmålet 75%. 

 

Datakällor och databehandling 

Data från externa leverantörer används för att uppnå fondens mål för hållbar investering. Tillgången av hållbarhetsdata, både estimerad och rapporterad, förbättras ständigt. Av den anledningen så utvärderar förvaltarna av fonden regelbundet utbudet av dataleverantörer inom området för att säkerställa datakvalitén. Data används för att identifiera bolag som bedöms uppnå fondens mål för hållbar investering, dvs. att investera i bolag som har, enligt fondbolagets bedömning, miljömässigt hållbara verksamheter enligt EU:s taxonomi eller bedöms bidra positivt till ett eller flera av FN:s klimat- och miljörelaterade mål. Data används också för att beakta huvudsakliga negativa konsekvenserna för att säkerställa att investeringar inte orsakar väsentligt skadar något annat miljömål eller socialt mål. En majoritet av data är estimerad.  

 

Begränsningar för metoder och data 

För en del bolag, oftast bolag av mindre storlek, finns varken estimerade och rapporterade hållbarhetsdata. Bolag som saknar både estimerade och rapporterade hållbarhetsdata kommer inte att kunna screenas fram som en hållbar investering, trots att vissa av dessa bolag möjligen skulle kunna vara uppfylla fondens gränsvärden för hållbar investering. Det finns alltså en sannolikhet att fondens urval av hållbara investeringar att investera i mindre än vad det eventuellt skulle kunna vara utan begräsningar i data. Denna eventuella begränsning påverkar inte fondens mål för hållbara investeringar, eftersom alla fondens investeringar endast görs i bolag där det finns rapporterade eller estimerade data som visar på uppfyllandet av fondens hållbarhetsdefinition.  

 

Due diligence 

Fonden har följande bindande kriterier:  

 • Fonden gör endast hållbara investeringar (bortsätt från kassa som hålls av likviditetsskäl). 
 • Följer Simplicitys policy för exkludering och ansvarsfulla investeringar.  
 • Exkluderar bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner och normer utan uppvisad förändringsvilja. 

 

Due diligance i form av interna kontroller utförs regelbundet för att se till att fondens investeringar lever upp till sina åtaganden. Samtliga innehav i Simplicitys fonder screenas på regelbunden basis för att kontrollera att inga överträdelser skett. Den normbaserade screeningen utförs av tredje part. 

 

Strategier för engagemang 

Om det konstateras att ett företag som Simplicitys fonder investerat i varit inblandad i en incident ska åtgärder vidtas från fondbolagets sida. Åtgärderna kan exempelvis bestå i att initiera en påverkansdialog i syfte att få företagets bild över vad som hänt och vilka åtgärder som kommer vidtagas för att komma till rätta med problemet. Dialogen och övrig information som Simplicity samlat in ligger sedan till grund för de åtgärder som ska vidtas, där fondbolaget exempelvis kan välja att avyttra innehavet om vidtagna åtgärder inte anses vara tillräckliga. Simplicity investerar inte i företag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner utan uppvisad förändringsvilja. 

 

Uppnåendet av målet för hållbar investering 

För att ett innehav ska definieras som en hållbar investering i enlighet med Artikel 2.17 i EU:s Disclosureförordning (SFDR), ska fondens uppsätta gränsvärden vara uppfyllda. Det innebär att minst en av följande punkter ska vara uppfylld:  

 • 10% av företagets omsättning ska komma från verksamheter som är miljömässigt hållbart mål enligt EU:s taxonomi. Simplicity Green Impact är en global aktiefond som investerar i flera marknader. Majoriteten av fondens investeringar görs i bolag på marknader där EU:s taxonomiförordning inte är ett rapporteringskrav för bolag. I de fall då rapporterad taxonomiförenlighet saknas används estimat från externa leverantörer för att bedöma om bolag är miljömässigt hållbara enligt taxonomin. För estimat används extern analys av bolags förenlighet med EU:s taxonomi. För bolag som faller under EU:s taxonomiförordning kommer den rapporterade taxonomiförenligheten användas. 
 • Minst 10% av omsättningen ska bidra till att uppfylla ett eller flera av FN:s miljö- eller klimatrelaterade mål. Målen i fokus inkluderar mål 7 (hållbar energi för alla), mål 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur), mål 11 (hållbara städer och samhällen), mål 12 (hållbar konsumtion och produktion), mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna), mål 14 (Hav och marina resurser) och mål 15 (Ekosystem och biologisk mångfald). Bolaget använder extern analys som bedömer bolags påverkan på FN:s globala mål. 
 • Bolaget ska tillhöra den mest utsläppseffektiva tiondelen i sin bransch samt ha klimatmål i linje med Parisavtalet. Metoden innebär att vi investerar i de bolag som redan ligger i framkant i den gröna omställningen mot att begränsa utsläpp och som dessutom arbetar aktivt med att fortsätta minska sina utsläpp. Dessa investeringar bedöms vara kopplade till FN mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna).  

Fonden investerar inte i aktier som varken uppfyller fondens krav vad gäller att ha miljömässigt hållbara verksamheter enligt EU:s taxonomi eller att bidra till att uppfylla ett eller flera av FN:s klimat- och miljörelaterade mål. 

Inget index har valts som referensvärde för att uppfylla målet för hållbar investering. 

Copyright Simplicity AB 2023