Genom Simplicity Nordic Corporate Bond EUR investerar du i Simplicity Företagsobligationer, i valutan EUR.

Då Simplicity Nordic Corporate Bond EUR är en matarfond kommer dina investeringar i fonden att till minst 85% utgöras av mottagarfonden Simplicity Företagsobligationer. Mottagarfonden består av en portfölj med cirka 200 företagsobligationer i bolag med varierande nivåer på kreditbetyg, men där tyngdpunkten ligger på innehav med hög kreditvärdighet. Våra ränteförvaltare har en lång och gedigen erfarenhet inom den nordiska företagsobligationsmarknaden, vilken de använder sig av för att hitta välskötta företag som du som kund kan vara med att finansiera. Mottagarfonden Simplicity Företagsobligationer har som målsättning att generera en god absolut avkastning till en rimlig risknivå, både på kort och lång sikt. Mottagarfonden är valutassäkrad till svenska kronor, medan matarfonden istället är valutasäkrad i Euro.

Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i fondens informationsbroschyr samt på vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Köp Simplicity Nordic Corporate Bond EUR

Du kan köpa Simplicity Nordic Corporate Bond EUR genom att bli direktkund hos oss eller genom någon av våra samarbetspartners.

Fondfakta

 • 2023.04.17
 • 0,60%
 • 100 EUR

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • En låg riskklass (2)
 • -
 • -

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Fondens investeringar främjar den gröna omställningen samt socialt ansvarstagande och god ägarstyrning genom att premiera bolag med existerande klimatmål och bolag som är anslutna till FN:s Global Compact. Fonden främjar också miljörelaterade och sociala egenskaper genom att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser vid investering.

För att hantera hållbarhetsrisker är det viktigt att de företag Simplicity investerar i via sina fonder sköter sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta inkluderar god styrningspraxis med avseende på sunda ledningsstrukturer, medarbetarrelationer, personalersättningar och efterlevnad av skattskyldigheter. Som minimum förväntar sig Simplicity att fondinnehav följer lagar och internationella normer och konventioner som till exempel FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Samtliga innehav i Simplicitys fonder screenas på regelbunden basis för att kontrollera att inga överträdelser skett. Den normbaserade screeningen utförs av tredje part.

Om det konstateras att ett företag som Simplicitys fonder investerat i varit inblandat i en incident ska åtgärder vidtagas från fondbolagets sida. Åtgärderna kan exempelvis bestå i att initiera en påverkansdialog i syfte att få företagets bild över vad som hänt och vilka åtgärder som kommer vidtagas för att komma till rätta med problemet. Simplicity investerar inte i företag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner.

Ett antal olika hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av hållbara investeringar samt var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som fonden främjar. Alla indikatorer mäts kvantitativt. Indikatorer beaktas vid investeringsbeslut samt mäts och kontrolleras regelbundet.

Kvantitativ och kvalitativ analys och screening används för att uppnå var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som fonden främjar. Förvaltarna av fonden utvärderar regelbundet utbudet av dataleverantörer inom området. Majoritet av data är inte estimerad. Fondbolaget bedömer att eventuella begräsningar för de metoder och datakällor som används inte påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar uppfylls.

Fondens bindande kriterier innebär att 1) fonden gör minst 20 % hållbara investeringar och resterande del främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, 2) Simplicitys policy för exkludering och ansvarsfulla investeringar följs och att 3) bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner och normer utan uppvisad förändringsvilja exkluderas. Due diligence i form av interna kontroller utförs regelbundet för att se till att fondens investeringar lever upp till sina åtaganden.

Läs mer här om fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI) – Simplicity AB.

Denna text innehåller hållbarhetsrelaterade upplysningar för Simplicity Nordic Corporate Bond, som kategoriseras som ljusgrön enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR artikel 8). Det innebär att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men att fonden inte har hållbar investering som mål.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att dels exkludera bolag som inte anses bidra till en hållbar utveckling, dels genom att inkludera bolag som anses bidra positivt till en hållbar utveckling. Fonden gör dessutom investeringar med hållbarhet som mål.

Minst 20% av fonden ska vara hållbara investeringar. Samtliga hållbara investeringar är kopplade till ett miljömål eller ett socialt mål. Enligt fondbestämmelserna får fonden hålla en kassa för likviditetshantering på maximalt 10%. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker. Resterande del av fonden ska vara i investeringar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Samtliga hållbara investeringar i fonden är förenliga med ett miljömål eller ett socialt mål:

 • Fondens hållbara investeringar i gröna, sociala, eller hållbara obligationer (sustainability linked bonds) är direkt kopplade till ett eller flera hållbarhetsmål. För gröna och sociala obligationer är kapitalet öronmärkt för projekt som bedöms ha positiva effekter inom de miljömässiga respektive sociala områdena. Hållbara obligationer (sustainability linked bonds) är kopplade till olika hållbarhetsmål.
 • Fondens hållbara investeringar i bolag som har är taxonomiförenliga bidrar till att uppfylla taxonomins miljömål (begränsning av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar)
 • Fondens hållbara investeringar i bolag som har klimatmål i linje med Parisavtalet bidrar till målet att minska utsläppen av växthusgaser. (Dessa innehav måste även ha kvantifierbara mål för minst ett av FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling och vara anslutna till FN Global Compact för att räknas som hållbara investeringar).
 • Fondens hållbara investeringar i företag vars produkter och tjänster är kopplade till den gröna omställningen bidrar positivt till att uppfylla FN:s mål 7 (Hållbar energi till alla) och mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna).

Fonden investerar inte i företag som producerar eller distribuerar vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi eller fossila bränslen samt övriga bolag inom sektor 10 enligt GICS-klassificering. Utöver detta exkluderas också företag med stora fossilreserver, företag med mer än 25 % av sin energiproduktion baserad på fossila bränslen samt företag med annan typ av verksamhet som är huvudägare till företag inom någon av ovan nämnda branscher.

Copyright Simplicity AB 2023