Lägesrapport räntefonder per 31/12

Förvaltarkommentar

Nyhetsflödet och marknadens fokus under december kom i stor utsträckning att handla om samma teman som varit aktuella under hela 2022.

I Kina lättade myndigheterna på de hårda covidrestriktionerna vilket togs emot positivt av investerarna då det förväntas innebära ökad ekonomisk aktivitet. Efter uppgifter om att antalet sjukdomsfall ökat i snabb takt byttes dock optimismen mot oro för vilka konsekvenser en ökad smittspridning kan tänkas få. Bank of Japan överraskade marknaden genom att meddela att de kommer låta räntan på den tioåriga statsobligationen variera mer än tidigare. Beskedet indikerar att Japan får allt svårare att bibehålla låga räntor i en miljö där räntorna stiger på alla andra håll i världen. De japanska räntorna steg kraftigt efter nyheten som också skapade en del oro i de internationella obligationsmarknaderna. I USA fortsatte inflationstakten att falla för femte månaden i rad vilket ökade förhoppningarna om färre räntesänkningar från Fed framöver. De svenska konsumentpriserna, mätt som KPI ökade något mindre än förväntat i november men nivåerna är fortfarande höga och det är troligt att Riksbanken kommer höja räntan vid något eller några tillfällen till. Konjunkturinstitutet, KI publicerade en prognos i vilken de målar upp en dyster bild över den svenska ekonomin präglad av fortsatt hög inflation, stigande räntor och lågkonjunktur fram till 2025. Rapporten lyfter även fram det faktum att svenska hushåll är mer räntekänsliga än hushåll i andra länder på grund av en högre belåningsnivå och kortare räntebindningstid på sina lån vilket bedöms bidra till att återhämtningen tar längre tid.

Den europeiska centralbanken ECB höjde som förväntat sina styrräntor med 0,50 procentenheter, vilket var en nedtrappning efter höjningar med 75 punkter vid de två senaste mötena. Under presskonferensen efter räntebeskedet signalerade dock ECB-chefen, Christine Lagarde, att det kommer krävas fler höjningar för att nå en nivå som är tillräckligt åtstramande för att komma till bukt med inflationen. Uttalandet var betydligt hökaktigare än vad marknaderna hade räknat med och fick räntorna att stiga på bred front. Även Fed trappade ned takten på sina höjningar men justerade samtidigt upp sin prognos för vad styrräntan kommer hamna på i slutet av räntehöjningscykeln. Kommentarerna i samband med mötet indikerade att Fed är oroliga för inflationsimpulser från en stark arbetsmarknad vilket innebär att arbetsmarknadsstatistiken kommer vara i ännu större fokus framöver. 

I kreditmarknaden steg volatiliteten igen på grund av stigande räntor och ökad osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen. På bolagsfronten var det hög aktivitet då det annonserades affärer från en rad olika bolag. Balder genomförde en riktad nyemission till AMF på 1,8 miljarder kronor. Likviden från emissionen kommer användas till att lösa in en utestående hybridobligation och beskedet fick kurserna på bolagets obligationer att stiga. En rad andra fastighetsbolag, däribland Corem, Sagax och Castellum annonserade fastighetsförsäljningar under månaden. De flesta transaktioner uppges ha skett på nivåer som motsvarar de värden fastigheterna finns upptagna till i bolagens balansräkningar. Även om det kan finnas ett visst tolkningsutrymme kring detta så är det positivt att det genomförs transaktioner då det innebär att företagen kan minska sin skuldsättning. Efter en rad olika turer med utspel i media från Castellums nya storägare, Roger Akelius, meddelade Castellums VD, Rutger Arnhult, att han lämnar posten som VD för bolaget för att istället fokusera på sina privata investeringar. Beskedet var inte överraskande och reaktionerna blev därför inte särskilt stora. Serieförvärvaren Storskogen fick sitt kreditbetyg sänkt med två steg av Moody´s som samtidigt meddelade att bolaget kvarstår på bevakning för ytterligare nedgraderingar. Även S&P sänkte sitt kreditbetyg på Storskogen dock med endast med ett steg och kurserna i bolagets obligationer föll på nyheterna. I primärmarknaden var det som vanligt låg aktivitet inför årsskiftet. Simplicity deltog i kredithanteringsbolaget Intrums emission, där bolaget valde att ge ut en ny obligation i Euro med en löptid på fem år och tre månader till en ränta om drygt 10 procent.  

Samtliga fonder hade en positiv avkastning under månaden. Simplicity Likviditet steg med 0,34 % och genererade därmed en positiv avkastning om 0,24 % efter förvaltningsavgifter för 2022, vilket är mycket roligt att kunna rapportera om. Simplicity Företagsobligationer gick upp med 0,43 % medan Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 0,18 % respektive 0,71 %. Yielden i samtliga fonder är på en fortsatt hög, historisk nivå.  

Simplicity Likviditet

per 2022.12.31
 • Avkastning YTD 0,24%
 • Yield innan avgifter: 4,0-4,1%
 • Ränteduration: 0,21 år
 • Kreditduration: 0,93 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2022.12.31
 • Avkastning YTD -6,39%
 • Yield innan avgifter: 8,0-8,1%
 • Ränteduration: 0,96 år
 • Kreditduration: 2,97 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

per 2022.12.31
 • Avkastning YTD -9,28%
 • Yield innan avgifter: 9,1-9,2%
 • Ränteduration: 2,37 år
 • Kreditduration: 3,02 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

per 2022.12.31
 • Avkastning YTD -6,25%
 • Yield innan avgifter: 11,1-11,20 %
 • Ränteduration: 1,22 år
 • Kreditduration: 2,75 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023