Simplicity Green Impact vänder sig till dig som vill investera i bolag som möjliggör och gynnas av den gröna omställningen mot en mer hållbar värld.

Växande fokus på klimat och miljö medför flera intressanta investeringsmöjligheter och tyder på fortsatt stark tillväxt inom området. Den gröna omställningen kommer drivas på av ökad efterfrågan på hållbara produkter och tjänster, samt vilja att finansiera lösningar på globala utmaningar. Vi tror att hållbara företag bygger framtiden, och att framtidens vinnare är bolag som ligger i framkant vad gäller klimatomställning, miljöpåverkan och resurseffektivitet.

Fondens investeringar är koncentrerade till bolag som bedöms ha miljömässigt hållbara verksamheter i linje med EU:s taxonomi och till bolag som bedöms bidra till att uppfylla FN:s klimat- och miljörelaterade mål. Särskilt fokus läggs på elektrifiering, energieffektivitet, förnybar energi, hållbar infrastruktur, cirkulär ekonomi och hållbar vattenhantering. Målet är att investera brett i flera olika branscher över hela världen, vilket ger en ökad diversifiering och riskspridning.

Fondens förvaltare har lång erfarenhet av investeringar i aktier. Hållbarhetsanalysen kompletteras med förvaltarnas analys i syfte att identifiera bolag med attraktiva värderingar och hög framtida riskjusterad avkastning. I investeringsbesluten tas ingen hänsyn till aktiens storlek eller vikt i index. Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att bolagen fonden investerar i kan variera över tid baserat på marknadsläget och bolagens prestationer.

Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i fondens informationsbroschyr samt på vår sida för ansvarsfulla investeringar.

 

Länk till fondrelaterade nyheter och uppdateringar.

Investera i Simplicity Green Impact

Du kan investera i Simplicity Green Impact genom att bli direktkund hos oss eller genom någon av våra samarbetsparners.
Här blir du direktkund hos hos genom att starta en Fonddepå eller via ISK.

Håll dig uppdaterad om fonden

  Hantering av personuppgifter
  Jag samtycker till att Simplicity hanterar de uppgifter som jag lämnat i formuläret, i syfte att skicka mig information och nyheter enligt beskrivningen ovan. Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att klicka på länken i sidfoten eller kontakta oss via kundservice@simplicity.se. För mer information om Simplicitys personuppgiftspolicy besök: https://www.simplicity.se/om-oss/legal-information

  Fondfakta

  • 2022.05.23
  • 1,25 %
  • 1,32 %
  • 100 kr
  • 08:00 CET
  • 5859-6651

  Riskinformation

  • 0
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
  • En medelriskklass (4)
  • n/a
  • n/a

  Fondens utveckling

  Avkastning

  • -0.39%
  • 6.71%
  • 15.22 %
  • N/A
  • 28.80%
  • 15.08%

  Riskinformation
  Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

  Innehav och fördelning

  Branschfördelning

  • 55.5%
  • 24.1%
  • 9.5%
  • 3.2%
  • 2.6%
  • 2.5%
  • 0.7%

  10 största innehaven

  • 3.0%
  • 2.6%
  • 2.6%
  • 2.4%
  • 2.3%
  • 2.1%
  • 1.8%
  • 1.8%
  • 1.8%
  • 1.8%

  Geografisk fördelning

  • 53.5%
  • 9.4%
  • 5.9%
  • 5.6%

  Hållbarhetsrelaterade upplysningar

  Om det konstateras att ett företag som Simplicitys fonder investerat i varit inblandat i en incident ska åtgärder vidtagas från fondbolagets sida. Åtgärderna kan exempelvis bestå i att initiera en påverkansdialog i syfte att få företagets bild över vad som hänt och vilka åtgärder som kommer vidtagas för att komma till rätta med problemet. Dialogen och övrig information som Simplicity samlat in ligger sedan till grund för de åtgärder som vidtas, där fondbolaget exempelvis kan välja att avyttra innehav om vidtagna åtgärder inte anses vara tillräckliga. Simplicity investerar inte i företag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner utan uppvisad förändringsvilja.

  Andelen hållbara investeringar i fonden ska vara minst 90%. Andelen som klassas som “Inte hållbara” är endast kassa för likviditetshantering. Enligt fondbestämmelserna får Simplicity Green Impact ha en kassa för likviditetshantering som uppgår till maximalt 10%. Ett antal olika hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av fondens mål för hållbar investering. Indikatorer beaktas vid investeringsbeslut och kontrolleras regelbundet.

  Förvaltarna av fonden utvärderar regelbundet utbudet av leverantörer av hållbarhetsdata för att säkerställa datakvalitén. Data används för att identifiera bolag som bedöms uppnå fondens mål för hållbar investering. Data används också för att beakta huvudsakliga negativa konsekvenserna för att säkerställa att investeringar inte orsakar väsentligt skada för något annat miljömål eller socialt mål. En majoritet av data är estimerad.

  Fondbolaget bedömer att eventuell begränsning av data inte påverkar fondens mål för hållbara investeringar, eftersom alla fondens investeringar endast görs i bolag där det finns rapporterade eller estimerade data som visar på uppfyllandet av fondens hållbarhetsdefinition.

  Fondens bindande kriterier innebär att 1) fonden endast gör hållbara investeringar, att 2) Simpicitys policy för ansvarsfulla investeringar, inkluderat exkluderingskriterier, inkludering, normbaserad screening och påverkan följs och att 3) fondens hållbarhetsindikatorer följs. Due diligence i form av interna kontroller utförs regelbundet för att se till att fondens investeringar lever upp till sina åtaganden.

  Fonden är aktivt förvaltad och inget index har valts som referensvärde för att uppfylla målet för hållbar investering.

  Läs mer om fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

  Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI) – Simplicity AB.

  Senast uppdaterad: 2024-04-02

  Denna text innehåller hållbarhetsrelaterade upplysningar för Simplicity Green Impact, som är en mörkgrön fond enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR Artikel 9). Det innebär att fonden har hållbara investeringar som mål.

  Simplicity Green Impact är en global aktiefond som investerar i bolag som bedöms bidra till en hållbar utveckling. Fondens finansiella målsättning är att skapa en långsiktig positiv värdetillväxt och en högre riskjusterad avkastning än sitt jämförelseindex. Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att inriktningen i de bolag fonden investerar i kan variera över tid baserat på marknadsläget och bolagens prestationer.

  Hållbarhet är en central del av investeringsprocessen. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier samt fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Alla innehav i fonden är hållbara investeringar kopplade till ett miljömässigt hållbarhetsmål. Fondens innehav har, enligt fondbolagets bedömning, miljömässigt hållbara verksamheter enligt EU:s taxonomi eller bedöms bidra positivt till ett eller flera av FN:s klimat- och miljörelaterade mål. Fondens utvalda FN-mål inkluderar mål 6 (rent vatten och sanitet för alla), mål 7 (hållbar energi för alla), mål 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur) mål 11 (hållbara städer och samhällen), mål 12 (hållbar konsumtion och produktion), mål 13 (bekämpa klimatförändringarna), mål 14 (hav och marina resurser) och mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald).

  För att ett innehav ska definieras som en hållbar investering i enlighet med Artikel 2 (17) i SFDR, ska fondens uppsatta gränsvärden vara uppfyllda. Det innebär att minst 10 % av företagets omsättning antingen ska 1) komma från verksamheter som är miljömässigt hållbara mål enligt EU:s taxonomi eller 2) bidra till att uppfylla ett eller flera av FN:s miljö- eller klimatrelaterade mål.

  Då Simplicity Green Impact investerar i bolag som bedöms vara miljömässigt hållbara enligt EU:s taxonomi eller i bolag som bidrar till FN:s klimat- och miljömål, bidrar därmed fonden till att uppfylla taxonomins miljömål eller till ovan nämnde FN-mål. Fonden investerar inte i aktier som varken uppfyller fondens krav vad gäller EU:s taxonomi eller FN:s klimat- och miljörelaterade mål.

  Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenserna för att investeringarna inte ska orsaka väsentlig skada för något annat miljömål eller socialt mål genom två huvudsakliga metoder: exkludering och normbaserad screening. Normbaserad screening och exkludering görs i enlighet med Simplicitys policy för ansvarsfulla investeringar.

  Simplicity har identifierat ett antal sektorer som utesluts från bolagets fonder. De sektorer som utesluts är tobak, cannabis, alkohol, pornografi, kommersiella speltjänster, vapen, fossila bränslen och GICS sektor 10. Utöver nämnda sektorer har fonderna också särskilda krav när det kommer till energiproduktion baserade på fossila bränslen och kärnkraft. Dessutom görs normbaserade uteslutningar av företag som är föremål för gällande EU- eller FN-sanktioner. För att avgöra om ett företag är hänförligt till någon av ovanstående sektorer eller aktiviteter tillämpas gränsvärden.

  För att hantera hållbarhetsrisker är det viktigt att de företag Simplicity investerar i via sina fonder sköter sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Bolaget använder normbaserad screening för att säkerställa att god styrningspraxis uppfylls. Som minimum förväntar sig Simplicity att de följer lagar och internationella normer och konventioner som till exempel FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, men också en viss nivå vad gäller andra typer av miljömässiga, sociala, och styrningsrelaterade incidenter. Samtliga innehav i Simplicitys fonder screenas på regelbunden basis för att kontrollera att inga överträdelser skett. Den normbaserade screeningen utförs av tredje part.

  Copyright Simplicity AB 2023