Den 23 maj startade vi en ny aktiefond med hållbara investeringar som mål. Simplicity Green Impact vänder sig till dig som söker en global exponering mot aktier i bolag som möjliggör och gynnas av den gröna omställningen mot en mer hållbar värld.

Hållbara bolag har under de senaste åren haft mycket god tillväxt, och det fortsatt växande fokuset på klimat och miljö medför flera intressanta investeringsmöjligheter och tyder på ytterligare stark tillväxt inom området. Den gröna omställningen kommer att drivas på av en ökad efterfrågan på hållbara produkter och tjänster, och även från allt fler investerare som vill finansiera framtida lösningar på globala utmaningar. Vi tror att hållbara företag bygger framtiden, och att framtidens vinnare är bolag som ligger i framkant vad gäller klimatomställning, miljöpåverkan och resurseffektivitet.

Fondens investeringar är koncentrerade till bolag som bedöms ha miljömässigt hållbara verksamheter i linje med EU:s taxonomi och till bolag som bedöms bidra till att uppfylla FN:s klimat- och miljörelaterade mål. Särskilt fokus läggs på hållbar energi, konsumtion och produktion, att bekämpa klimatförändringar, klimatanpassning, samt att bevara och nyttja vår miljö på ett hållbart sätt. Målet är att investera brett i flera olika branscher över hela världen, vilket ger en ökad diversifiering och riskspridning.

Fonden förvaltas av vårt aktieteam där du som andelsägare får tillgång till förvaltarnas långa erfarenhet av investeringar i aktier. Hållbarhetsanalysen kompletteras med en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess i syfte att identifiera aktier som förväntas ha en hög riskjusterad avkastning. Målet med vår placeringsstrategi är att identifiera bolag med attraktiva värderingar med stort fokus på riskanalys. Investeringsbeslut tas utifrån en analys där vi bedömer bolagets prestation samt granskar fundamentala och kvantitativa faktorer. I enlighet med vår placeringsstrategi så tar investeringsbesluten inte hänsyn till aktiens storlek eller vikt i index. Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att inriktningen i de bolag fonden investerar kan variera över tid baserat på marknadsläget och bolagens prestationer.

Riskhantering är en central del av Simplicitys förvaltningsprocess och hållbarhetsrisker beaktas och bevakas precis som andra typer av risker. Utöver att ha hållbara investeringar som mål är Simplicity Green Impact en fond som även främjar sociala egenskaper samt god styrning. Fonden investerar inte i företag som producerar eller distribuerar vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, fossila bränslen, kol, uran och genetiskt modifierade organismer. Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt kränker internationella normer.

För att mäta och följa upp de miljörelaterade och sociala egenskaperna har Simplicity tillgång till ett antal olika metoder, tjänster och datakällor. Fonden har dokumenterade investerings- och hållbarhetsprocesser som förvaltaren följer. Förvaltarna har tillgång till en rad olika datakällor, däribland Bloomberg samt MSCI. Fondens innehav screenas regelbundet med hjälp av MSCI. Ansvarig för Simplicitys riskfunktion granskar, oberoende av förvaltarna, att fonden följer uppsatta kriterier.

Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i fondens informationsbroschyr samt på vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Investera i Simplicity Green Impact

Du kan investera i Simplicity Green Impact genom att bli direktkund hos oss eller genom någon av våra samarbetsparners.
Här blir du direktkund hos hos genom att starta en Fonddepå eller via ISK.

Inom en snar framtid kommer det även vara möjligt att investera via våra samarbetspartners och fondplattformar.

Fondfakta

 • 2022.05.23
 • 1,25%
 • 100 kr
 • 08:00 CET
 • 5859-6651

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Hög(6)
 • n/a
 • n/a

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Copyright Simplicity AB 2021