Simplicity Green Impact vänder sig till dig som söker en global exponering mot aktier i bolag som möjliggör och gynnas av den gröna omställningen mot en mer hållbar värld.

Hållbara bolag har under de senaste åren haft mycket god tillväxt, och det fortsatt växande fokuset på klimat och miljö medför flera intressanta investeringsmöjligheter och tyder på ytterligare stark tillväxt inom området. Den gröna omställningen kommer att drivas på av en ökad efterfrågan på hållbara produkter och tjänster, och även från allt fler investerare som vill finansiera framtida lösningar på globala utmaningar. Vi tror att hållbara företag bygger framtiden, och att framtidens vinnare är bolag som ligger i framkant vad gäller klimatomställning, miljöpåverkan och resurseffektivitet.

Fondens investeringar är koncentrerade till bolag som bedöms ha miljömässigt hållbara verksamheter i linje med EU:s taxonomi och till bolag som bedöms bidra till att uppfylla FN:s klimat- och miljörelaterade mål. Särskilt fokus läggs på hållbar energi, konsumtion och produktion, att bekämpa klimatförändringar, klimatanpassning, samt att bevara och nyttja vår miljö på ett hållbart sätt. Målet är att investera brett i flera olika branscher över hela världen, vilket ger en ökad diversifiering och riskspridning.

Fonden förvaltas av vårt aktieteam där du som andelsägare får tillgång till förvaltarnas långa erfarenhet av investeringar i aktier. Hållbarhetsanalysen kompletteras med en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess i syfte att identifiera aktier som förväntas ha en hög riskjusterad avkastning. Målet med vår placeringsstrategi är att identifiera bolag med attraktiva värderingar med stort fokus på riskanalys. Investeringsbeslut tas utifrån en analys där vi bedömer bolagets prestation samt granskar fundamentala och kvantitativa faktorer. I enlighet med vår placeringsstrategi så tar investeringsbesluten inte hänsyn till aktiens storlek eller vikt i index. Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att inriktningen i de bolag fonden investerar kan variera över tid baserat på marknadsläget och bolagens prestationer.

Riskhantering är en central del av Simplicitys förvaltningsprocess och hållbarhetsrisker beaktas och bevakas precis som andra typer av risker. Utöver att ha hållbara investeringar som mål är Simplicity Green Impact en fond som även främjar sociala egenskaper samt god styrning. Fonden investerar inte i företag som producerar eller distribuerar vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi, fossila bränslen, kol, uran och genetiskt modifierade organismer. Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt kränker internationella normer.

För att mäta och följa upp de miljörelaterade och sociala egenskaperna har Simplicity tillgång till ett antal olika metoder, tjänster och datakällor. Fonden har dokumenterade investerings- och hållbarhetsprocesser som förvaltaren följer. Förvaltarna har tillgång till en rad olika datakällor, däribland Bloomberg samt MSCI. Fondens innehav screenas regelbundet med hjälp av MSCI. Ansvarig för Simplicitys riskfunktion granskar, oberoende av förvaltarna, att fonden följer uppsatta kriterier.

Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i fondens informationsbroschyr samt på vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Investera i Simplicity Green Impact

Du kan investera i Simplicity Green Impact genom att bli direktkund hos oss eller genom någon av våra samarbetsparners.
Här blir du direktkund hos hos genom att starta en Fonddepå eller via ISK.

Merparten av våra fonder finns tillgängliga för handel via våra samarbetspartners och fondplattformar.

Fondfakta

 • 2022.05.23
 • 1,25%
 • 100 kr
 • 08:00 CET
 • 5859-6651

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • En medelriskklass (4)
 • n/a
 • n/a

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • 0.83%
 • -1.57%
 • 2.55%
 • 0.00%
 • N/A
 • N/A
 • N/A
 • -0.18%
 • 3.95%

Innehav och fördelning

Branschfördelning

 • 32.0%
 • 28.0%
 • 12.0%
 • 11.0%
 • 5.0%
 • 3.0%
 • 2.0%
 • 2.0%
 • 1.0%

10 största innehaven

 • 2.0%
 • 2.0%
 • 1.9%
 • 1.9%
 • 1.9%
 • 1.9%
 • 1.8%
 • 1.8%
 • 1.8%
 • 1.8%

Geografisk fördelning

 • 46.5%
 • 40.7%
 • 9.8%

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Andelen hållbara investeringar i fonden ska vara minst 90%. Andelen som klassas som ”Inte hållbara” är endast kassa för likviditetshantering. Enligt fondbestämmelserna får Simplicity Green Impact ha en kassa för likviditetshantering som uppgår till maximalt 10%. Samtliga hållbara investeringar är miljörelaterade.

Ett antal olika hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av fondens mål för hållbar investering. Alla indikatorer mäts kvantitativt med data från externa leverantörer. Indikatorer beaktas vid investeringsbeslut samt mäts och kontrolleras kvartalsvis. Uppfyller ett innehav inte längre fondens hållbarhetsdefinition kan innehavet komma att säljas.

Förvaltarna av fonden utvärderar regelbundet utbudet av leverantörer av hållbarhetsdata för att säkerställa datakvalitén. Data används för att identifiera bolag som bedöms uppnå fondens mål för hållbar investering, det vill säga att investera i bolag som har, enligt fondbolagets bedömning, miljömässigt hållbara verksamheter enligt EU:s taxonomi eller bedöms bidra positivt till ett eller flera av FN:s klimat- och miljörelaterade mål. Data används också för att beakta huvudsakliga negativa konsekvenserna för att säkerställa att investeringar inte orsakar väsentligt skada för något annat miljömål eller socialt mål. En majoritet av data är estimerad.

Fondbolaget bedömer att eventuell begränsning av data inte påverkar fondens mål för hållbara investeringar, eftersom alla fondens investeringar endast görs i bolag där det finns rapporterade eller estimerade data som visar på uppfyllandet av fondens hållbarhetsdefinition.

Fondens bindande kriterier innebär att 1) fonden endast gör hållbara investeringar, 2) Simplicitys policy för exkludering och ansvarsfulla investeringar följs och att 3) bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner och normer utan uppvisad förändringsvilja exkluderas. Due diligence i form av interna kontroller utförs regelbundet för att se till att fondens investeringar lever upp till sina åtaganden.

För att ett innehav ska definieras som en hållbar investering i enlighet med Artikel 2.17 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, ska fondens uppsatta gränsvärden vara uppfyllda. Det innebär att minst 10% av företagets omsättning antingen ska 1) komma från verksamheter som är miljömässigt hållbara mål enligt EU:s taxonomi eller 2) bidra till att uppfylla ett eller flera av FN:s miljö- eller klimatrelaterade mål.

Fonden ser till att inga investeringar väsentligt skada för något annat miljömål eller socialt mål genom att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser av investeringsbesluten. Investeringar ska göras i bolag som följer praxis för god styrning. Utöver detta sker normbaserad screening och exkludering enligt Simplicitys policy för ansvarsfulla investeringar. Inget index har valts som referensvärde för att uppfylla målet för hållbar investering.

Läs mer om fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Denna text innehåller hållbarhetsrelaterade upplysningar för Simplicity Green Impact, som kategoriseras som mörkgrön enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR artikel 9). Det innebär att fonden har hållbara investeringar som mål.

Simplicity Green Impact är en global aktiefond som investerar i bolag som bedöms bidra till en hållbar utveckling. Fondens finansiella målsättning är att skapa en långsiktig positiv värdetillväxt och en högre riskjusterad avkastning än sitt jämförelseindex. Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att inriktningen i de bolag fonden investerar i kan variera över tid baserat på marknadsläget och bolagens prestationer.

Hållbarhet är en central del av investeringsprocessen. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier samt fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Alla innehav i fonden är hållbara investeringar kopplade till ett miljömässigt hållbarhetsmål. Alla bolag som väljs in i portföljen har, enligt fondbolagets bedömning, miljömässigt hållbara verksamheter enligt EU:s taxonomi eller bedöms bidra positivt till ett eller flera av FN:s klimat- och miljörelaterade mål. Fondens utvalda FN-mål inkluderar mål 7 (hållbar energi för alla), mål 11 (hållbara städer och samhällen), mål 12 (hållbar konsumtion och produktion), mål 13 (bekämpa klimatförändringarna), mål 14 (hav och marina resurser) och mål 15 (ekosystem och biologisk mångfald).

Då Simplicity Green Impact investerar i bolag som bedöms vara miljömässigt hållbara enligt EU:s taxonomi eller i bolag som bidrar till FN:s klimat- och miljömål, bidrar därmed fonden till att uppfylla taxonomins miljömål eller till ovan nämnde FN-mål. Fonden investerar inte i aktier som varken uppfyller fondens krav vad gäller att ha miljömässigt hållbara verksamheter enligt EU:s taxonomi eller att bidra till att uppfylla ett eller flera av FN:s klimat- och miljörelaterade mål.

Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenserna för att investeringarna inte ska orsaka väsentlig skada för något annat miljömål eller socialt mål. Investeringarna analyseras baserat på datatillgänglighet och beaktas före investering för att bedöma om investeringen uppvisar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Indikatorerna mäts och rapporteras kvartalsvis. Negativa förändringar som kan leda till minskning eller exkludering av innehavet.

Utöver detta sker normbaserad screening och exkludering i enlighet med Simplicitys policy för ansvarsfulla investeringar. Simplicity har identifierat ett antal olika sektorer som bidrar till negativa konsekvenser för miljömässig och social hållbarhet, är etiskt kontroversiella eller av annan anledning, enligt vår syn, inte anses bidra positivt till ett hållbart samhälle. Fonden investerar därför inte i företag som producerar eller distribuerar vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi eller fossila bränslen, samt övriga bolag inom sektor 10 enligt GICS-klassificering. Även företag med stora fossilreserver, företag med mer än 25 % av sin energiproduktion baserad på fossila bränslen samt företag med annan typ av verksamhet som är huvudägare till företag inom någon av ovan nämnda branscher exkluderas.

Som minimum förväntar sig Simplicity att fondinnehav följer lagar och internationella normer och konventioner som till exempel UN Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Samtliga innehav i Simplicitys fonder screenas på regelbunden basis för att kontrollera att inga överträdelser skett. Den normbaserade screeningen utförs av tredje part. Den normbaserade screeningen ligger till grund för att kontrollera att investeringarna följer praxis för god styrning.

Om det konstateras att ett företag som Simplicitys fonder investerat i varit inblandat i en incident ska åtgärder vidtagas från fondbolagets sida. Åtgärderna kan exempelvis bestå i att initiera en påverkansdialog i syfte att få företagets bild över vad som hänt och vilka åtgärder som kommer vidtagas för att komma till rätta med problemet. Dialogen och övrig information som Simplicity samlat in ligger sedan till grund för de åtgärder som vidtas, där fondbolaget exempelvis kan välja att avyttra innehav om vidtagna åtgärder inte anses vara tillräckliga. Simplicity investerar inte i företag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner utan uppvisad förändringsvilja.

Copyright Simplicity AB 2021