På Simplicity är ansvarsfulla investeringar och hållbarhet en viktig del i förvaltningen.

Så här arbetar vi som en ansvarstagande förvaltare

Simplicity har som filosofi att investera i hållbara och välskötta bolag, vilket vi anser vara en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa hög riskjusterad avkastning åt våra kunder. En av de viktigaste faktorerna i det avseendet är att företagen bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Lite förenklat kan man säga att vi på Simplicity vill skapa värden utan att förstöra världen.

Bolagets styrelse har fastställt en Policy för ansvarsfulla investeringar samt en Policy för ägarengagemang. Dessa riktlinjer sätter ett ramverk för hur Simplicity ska arbeta med ansvarsfulla investeringar i sin investeringsprocess.

Identifiering av negativa konsekvenserna för hållbar utveckling

Investeringar i fonder medför att andelsägare får en exponering mot de underliggande tillgångarna i en fond och därigenom de underliggande företagens verksamheter. Eventuella negativa konsekvenser för hållbar utveckling är därmed kopplad till de underliggande företagens verksamheter. En central del vid integreringen av hållbarhetsrisker handlar därför om att identifiera vilka eventuella negativa konsekvenser för hållbar utveckling en investering kan ha. Simplicitys analys utgår från en bedömning av risker och möjligheter som är hänförlig till en specifik bransch och vilka risker och möjligheter som finns för det enskilda bolaget. De risker som identifieras för de enskilda bolagen ställs bland annat i relation till hur pass betydelsefulla de är för företagets totala verksamhet, sannolikheten för att de skall inträffa, de ekonomiska konsekvenserna med mera. De potentiella hållbarhetsriskerna varierar mellan olika fonder. Tyngdpunkten i investeringarna ligger dock i nordiska företag, där Bolaget gjort bedömningen att de största, generella, hållbarhetsriskerna på fondnivå är kopplade till olika former av miljörelaterade risker.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Här finns Simplicity AB:s senaste redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Åtgärder för att hantera hållbarhetsrisker

Simplicity arbetar aktivt med att bedömda och säkerställa att hållbarhetsriskerna i fonderna är väl avvägda. Detta kan exempelvis ske genom att mäta portföljernas koldioxidavtryck och att identifiera de enskilda företag i vilka den största risken föreligger och att i förekommande fall anpassa portföljkonstruktionen för att minska risken genom omviktningar av innehav.

Simplicity arbetar med ansvarsfulla investeringar genom en kombination av tre olika metoder: exkludering, inkludering och påverkan.

Vi väljer bort
Simplicity har identifierat ett antal olika sektorer som är etiskt kontroversiella eller av annan anledning, enligt vår syn, inte anses bidra positivt till ett hållbart samhälle. Simplicity har därför valt att inte investera i följande sektorer:

 • Alkohol
 • Tobak
 • Pornografi
 • Vapen
 • Kommersiella speltjänster
 • Företag som utvinner fossila bränslen samt övriga bolag inom sektor 10 enligt GICS-klassificering

Ibland kan det uppstå frågeställningar kring hur detta skall tolkas, till exempel om ett företag inom detaljhandeln säljer tobak och alkoholhaltiga drycker. Vi tillämpar därför vissa gränsvärden i enlighet med nedanstående tabell.

Fonderna exkluderar även företag:

• Med mer än 25 % av sin energiproduktion baserad på fossila bränslen.
• Med stora fossilreserver.
• Med annan typ av verksamhet men som är majoritetsägare till företag som utvinner fossila bränslen eller annat företag inom sektor 10 enligt GICS-klassificering.
• Med annan typ av verksamhet eller serviceföretag som har mer än 30 % av omsättningen från verksamheter inom fossila bränslen eller annat företag inom sektor 10 enligt GICS-klassificering.
• Som producerar eller distribuerar el som i hög utsträckning genereras av kärnkraft som inte är ledande inom hållbarhet i sin bransch.

Mer information om hur respektive fond arbetar med hållbarhetsrisker finns i respektive fonds informationsbroschyr.

Vi väljer in
Simplicity söker aktivt efter investeringar som genom sin karaktär bidrar positivt till ett mer hållbart samhälle. Detta kan både handla om företag som genom sin verksamhet bidrar positivt till en hållbar omställning eller om specifika värdepapper med specifika egenskaper inom hållbarhetsområdet. För Simplicitys del kan de områden som är relevanta för fondernas placeringsinriktning del huvudsakligen delas in i nedanstående huvudkategorier:

 • Gröna, sociala och hållbara obligationer samt Sustainability Linked Bonds

Gröna, sociala och hållbara obligationer samt Sustainability Linked Bonds har särskilda villkor kopplade till sig som bland annat anger att det kapital som tas in via obligationsemissionen skall användas till projekt som bedöms ha positiva effekter inom något av dessa områden. Minst fem procent av kapitalet i Simplicitys räntefonder skall utgöras av denna typ av obligationer.

 • Bolag som bidrar till en hållbar omställning

Vissa företag bidrar genom sin verksamhet aktivt till en hållbar omställning. Det kan dels vara företag som redan idag är anpassade till ett hållbart samhälle, eller företag som aktivt ställer om sin verksamhet för att minska negativa effekter. Ett exempel på detta kan vara kraftförsörjningsbolag vars energiproduktion i hög utsträckning är baserad på förnyelsebara energikällor. Ett annat exempel kan vara ett transportföretag som genomför en elektrifiering av sin fordonsflotta. Denna typ av företag skall prioriteras vid bolagsurval och portföljviktning.

Vi påverkar
I syfte att påverka och uppmuntra företag till att agera mer hållbart kan påverkansdialoger användas. Påverkansdialoger kan delas in i två kategorier: reaktiva och proaktiva. Reaktiva dialoger initieras efter en incident eller liknande har inträffat. Bolagets förvaltare ska ta initiativ till en dialog i det fall ett företag, där en fond investerat, har brutit mot internationella normer och konventioner enligt ovan. Simplicitys förvaltare kan även ta initiativ till en mer proaktiv dialog. Detta kan ske enskilt eller tillsammans med andra investerare, beroende på vilket som anses mest lämpligt i det enskilda fallet. Vid prioritering av påverkansdialog ska förvaltarna i första hand utgå från sannolikheten för positiv förändring och om det är ett företag där det föreligger förhöjda hållbarhetsrisker.

Påverkan kan ske enskilt av Simplicity, eller tillsammans med andra aktörer. Ibland är det enklare att genomföra förändringar och att påverka om man gör det som grupp.

Simplicity har som en del i vårt påverkansarbete signerat Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) – Global Investor Collaboration. BBFAW arbetar för ökad mätbarhet, bättre villkor och ökad transparens inom livsmedelsindustrin och dess värdekedjor. Genom deras engagemang ökar trycket på företagen inom sektorn att bedriva sina verksamheter på ett värdigt vis. Läs mer om BBFAW på deras hemsida www.bbfaw.com.

Simplicity har också anslutit sig till Tobacco Free Portfolios, ett initiativ för att minska finansiella flöden till tobaksindustrin. Tobacco Free Portfolios vision är en värld helt fri från tobak. Läs mer om Tobacco Free Portfolios på deras hemsida www.tobaccofreeportfolios.org.

Ägarpolicy

Exempel påverkansdialoger

De 17 globala målen

De 17 globala målen som antogs av världens stats-och regeringschefer vid FN:s toppmöte i New York 2015 går ut på att uppnå sjutton högt ställda mål innan 2030. Målen är att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Simplicity har valt att i vår investeringsprocess fokusera lite extra på de mål som vi anser att vi har störst möjlighet att påverka i en positiv riktning. Dessa mål är:

Nummer sju ”Hållbar energi för alla”
Nummer nio ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”
Nummer elva ”Hållbara städer och samhällen”
Nummer tretton ”Bekämpa klimatförändringarna”

Vi tror att vi kan uppnå effekt genom att proaktivt välja investeringar i företag och projekt som bidrar till genomförandet av ovanstående mål, till exempel genom att investera i gröna obligationer eller i företag som genom sin verksamhet bidrar till en hållbar omställning av den framtida energiförsörjningen. Vi strävar också efter att samarbeta med andra investerare inom detta område genom gemensamma engagemang som syftar till att uppnå ovanstående mål.

Läs mer om de 17 globala målen på UNDP´s hemsida www.globalamalen.se.

Hållbarhetskommitté

Simplicity har en hållbarhetskommitté som regelbundet träffas för att diskutera aktuella frågor. Hållbarhetskommittén består av samtliga förvaltare samt minst en person från varje övrig avdelning hos Simplicity. Kommittén ger råd om hur vissa frågor och incidenter ska hanteras, vilka bolag som ska uteslutas, påverkansarbete, mm.

UNPRI

Simplicity har skrivit under UNPRI, de FN-stödda riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar. UNPRI arbetar för att öka förståelsen för ansvarsfulla och hållbara investeringar. Grunden för arbetet ligger i sex icke bindande principer som sammanfattar vad som förväntas av de undertecknande företagen.

PRI:s sex principer för ansvarsfulla investeringar:

 1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.
 2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.
 3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i.
 4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.
 5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.
 6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

Läs mer om UNPRI och deras arbete på deras hemsida www.unpri.org.

SWESIF

Simplicity är även anslutna till SWESIF (Sveriges Forum för hållbara investeringar) och deras hållbarhetsprofil. SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. I hållbarhetsprofilen anger fondbolag vilka hållbarhetskriterier som ingår i förvaltningen av en fond vilket underlättar jämförelser mellan fonder för spararna. Beslutet att ansluta sig till SWESIF grundar sig i vårt fortsatta arbete mot ökad integration av hållbarhet och ansvar i investeringsprocessen.

Uppförandekoder för ansvarsfullt företagande och internationellt erkända standarder

Simplicity ska agera som ett ansvarsfullt företag. Bolaget har bland annat antagit Etiska riktlinjer som reglerar hur etiska frågor ska hanteras i verksamheten. Simplicity ska även själva följa de tio riktlinjerna från UN Global Compact samt genom sina produkter såväl som övriga verksamhet bidra till att målen i parisavtalet uppfylls.

Copyright Simplicity AB 2023