På Simplicity är ansvarsfulla investeringar och hållbarhet en viktig del i förvaltningen.

Så här arbetar vi som en ansvarstagande förvaltare

Simplicity har som filosofi att investera i hållbara och välskötta bolag, vilket vi anser vara en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa hög riskjusterad avkastning åt våra kunder. En av de viktigaste faktorerna i det avseendet är att företagen bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Bolagets arbete med ansvarsfulla investeringar sker i fondförvaltningen, diskretionär portföljförvaltning och investeringsrådgivning.

Bolagets styrelse har fastställt en Policy för ansvarsfulla investeringar, som bland annat inkluderar en policy för integrering av hållbarhetsrisker, en due diligence-policy med avseende på huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och en policy för att bedöma hur investeringsobjekten följer praxis för god styrning. Bolget har även upprättat en Policy för ägarengagemang. För fondverksamheten ska riktlinjerna ses som vägledning och minimumkrav för fondernas arbete med hållbarhetsfrågor i investeringsprocessen. Enskilda fonder kan ha fondspecifika, mer omfattande, krav.

För diskretionära förvaltningsuppdrag och vid investeringsrådgivning regleras aktieägarengagemangsfrågor, integrering av hållbarhetsrisker samt hur negativa konsekvenser för hållbar utveckling vid investeringsbeslut ska beaktas i uppdragsavtalet, vilket baseras på inhämtandet av kundens hållbarhetspreferenser. Detta skulle exempelvis kunna innebära att vissa riktlinjer i ovan nämnda policys appliceras på enskilda diskretionära mandat.

Identifiering av negativa konsekvenserna för hållbar utveckling

Investeringar i fonder medför att andelsägare får en exponering mot de underliggande tillgångarna i en fond och därigenom de underliggande företagens verksamheter. Eventuella negativa konsekvenser för hållbar utveckling är därmed kopplad till de underliggande företagens verksamheter. En central del vid integreringen av hållbarhetsrisker handlar därför om att identifiera vilka eventuella negativa konsekvenser för hållbar utveckling en investering kan ha. Simplicitys analys utgår från en bedömning av risker och möjligheter som är hänförlig till en specifik bransch och vilka risker och möjligheter som finns för det enskilda bolaget. De risker som identifieras för de enskilda bolagen ställs bland annat i relation till hur pass betydelsefulla de är för företagets totala verksamhet, sannolikheten för att de skall inträffa, de ekonomiska konsekvenserna med mera. De potentiella hållbarhetsriskerna varierar mellan olika fonder. Tyngdpunkten i investeringarna ligger dock i nordiska företag, där Bolaget gjort bedömningen att de största, generella, hållbarhetsriskerna på fondnivå är kopplade till bristande klimatarbete, sociala förhållanden och personalfrågor i leverantörskedjor samt bristfällig styrningsfunktion.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Här finns Simplicity AB:s senaste redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Åtgärder för att hantera hållbarhetsrisker

Bolaget ska beakta hållbarhetsrisker i samtliga förvaltade fonder, diskretionära mandat och genom investeringsrådgivningen. Simplicitys övertygelse är att detta leder till ett hållbart och långsiktigt värdeskapande.

I den diskretionära portföljförvaltningen utvärderas vid varje investeringsbeslut flera väsentliga faktorer som kan komma att påverka investeringens finansiella utveckling. Analysen integrerar därför miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer för att bättre hantera hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter. Integreringen av hållbarhetsrisker i enskilda mandat styrs också av de val som den enskilda kunden har gjort inom ramen för hållbarhetspreferenser.

För fondförvaltningen sker integrering av hållbarhetsrisker bland annat genom följande åtgärder: normbaserad screening, påverkan, exkludering och inkludering.

Mer information om hur respektive fond arbetar med hållbarhetsrisker finns i respektive fonds informationsbroschyr.

Vi väljer bort (exkludering)
Bolaget har identifierat ett antal sektorer där hållbarhetsrisken bedöms vara så omfattande att Bolaget har valt att helt utesluta fondinvesteringar inom dessa sektorer. De sektorer som utesluts är tobak, cannabis, alkohol, pornografi, kommersiella speltjänster, vapen, fossila bränslen och GICS sektor 10. Utöver nämnda sektorer har fonderna också särskilda krav när det kommer till energiproduktion baserade på fossila bränslen och kärnkraft. Dessutom görs normbaserade uteslutningar av företag som är föremål för gällande EU- eller FN-sanktioner. Enskilda fonder kan ha strängare krav. För att avgöra om ett företag är hänförligt till någon av ovanstående sektorer eller aktiviteter tillämpas gränsvärden.

Mer detaljerad information om Simplicitys exkluderingskriterier finns här: Exkluderingskriterier

Vi väljer in (inkludering)
Fondförvaltningen integrerar hållbarhetsrisker genom att inkludera tillgångar som genom sin karaktär bidrar positivt till ett mer hållbart samhälle. Detta kan både handla om företag som genom sin verksamhet bidrar positivt till en hållbar omställning eller om specifika värdepapper med specifika egenskaper inom hållbarhetsområdet. Bolagets fonder arbetar huvudsakligen med följande inkluderingskriterier:

Främjande av Parisavtalet. Bolaget har satt upp mål att senast år 2040 ska samtliga fondinnehav ha klimatmål verifierade av Science Based Targets Initiativ (SBTi). Lär mer här: Simplicitys hållbarhetsmål

Främjande av ansvarsfullt företagande. Bolaget har satt upp som mål att alla investeringar via bolagets fonder ska vara anslutna till FN:s Global Compact år 2040. Lär mer här: Simplicitys hållbarhetsmål

Specifika värdepapper. Gröna, sociala, hållbara och hållbarhetslänkade obligationer har särskilda villkor kopplade till sig som bland annat anger att det kapital som tas in via obligationsemissionen skall användas till projekt som bedöms ha positiva effekter inom något av dessa områden. Minst fem procent av kapitalet i Simplicitys räntefonder skall utgöras av en eller flera typer av nämnda obligationer.

Hållbara investeringar enligt artikel 2.17 i Disclosureförordningen. Flera av Bolagets fonder gör hållbara investeringar enligt artikel 2.17 i Disclosureförordningen. Simplicitys kriterier för hur Bolaget bedömer att en investering utgör en hållbar investering beskrivs här: Hållbara investeringar

Normbaserad screening
Investeringar i företag som inte sköter sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt utgör en hållbarhetsrisk. Bolaget använder därför normbaserad screening för att identifiera eventuella överträdelser mot internationella normer, så som FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGPs), men också för att identifiera andra typer av miljömässiga, sociala, och styrningsrelaterade incidenter. Samtliga fonder screenas på regelbunden basis.

Om det konstateras att ett företag som Bolagets fonder investerat i varit inblandad i en incident eller överträdelse ska åtgärder vidtas från Bolagets sida. Åtgärderna kan exempelvis bestå i att initiera en påverkansdialog i syfte att få företagets bild över vad som hänt och vilka åtgärder som har vidtagit och kommer vidtagas för att komma till rätta med problemet. Dialogen och övrig information som Bolaget samlat in ska sedan ligga till grund för de åtgärder som ska vidtas av Bolaget, där Bolaget exempelvis kan välja att avyttra innehavet om vidtagna åtgärder inte anses vara tillräckliga. Simplicitys fonder ska inte investera i företag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner utan uppvisad förändringsvilja.

Vi påverkar
I syfte att påverka och uppmuntra företag till att agera mer hållbart kan påverkansdialoger användas. Påverkansdialoger kan delas in i två kategorier: reaktiva och proaktiva.

Reaktiva dialoger initieras efter en incident eller liknande har inträffat. Bolagets förvaltare ska ta initiativ till en dialog i det fall ett företag, där en fond investerat, har brutit mot internationella normer och konventioner enligt ovan.

Bolagets förvaltare kan även ta initiativ till en mer proaktiv dialog. Detta kan ske enskilt eller tillsammans med andra investerare, beroende på vilket som anses mest lämpligt i det enskilda fallet. Vid prioritering av påverkansdialog ska förvaltarna i första hand utgå från sannolikheten för positiv förändring och om det är ett företag där det föreligger förhöjda hållbarhetsrisker. Målet med en proaktiv dialog kan exempelvis vara att bolaget ska anta klimatmål enligt verifierade av Science Based Targets Initiativ eller ansluta sig till FN:s Global Compact. Detta blir en del av arbetet till att uppfylla Bolagets egna mål som beskrivs ovan.

Påverkan kan ske enskilt av Simplicity, eller tillsammans med andra aktörer. Ibland är det enklare att genomföra förändringar och att påverka om man gör det som grupp. Simplicity har som en del i vårt påverkansarbete signerat Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) – Global Investor Collaboration. BBFAW arbetar för ökad mätbarhet, bättre villkor och ökad transparens inom livsmedelsindustrin och dess värdekedjor. Genom deras engagemang ökar trycket på företagen inom sektorn att bedriva sina verksamheter på ett värdigt vis. Läs mer om BBFAW på deras hemsida www.bbfaw.com. Simplicity har också anslutit sig till Tobacco Free Portfolios, ett initiativ för att minska finansiella flöden till tobaksindustrin. Tobacco Free Portfolios vision är en värld helt fri från tobak. Läs mer om Tobacco Free Portfolios på deras hemsida www.tobaccofreeportfolios.org.

Ägarpolicy
Exempel påverkansdialoger

Hållbarhetskommitté

Simplicity har en hållbarhetskommitté som regelbundet träffas för att diskutera aktuella frågor. Hållbarhetskommittén består av samtliga fondförvaltare, VD, hållbarhetsansvarig, samt bolagets riskansvarig. Kommittén ger råd om hur vissa frågor och incidenter ska hanteras, vilka bolag som ska uteslutas, påverkansarbete, mm.

UNPRI

Simplicity har skrivit under UNPRI, de FN-stödda riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar. UNPRI arbetar för att öka förståelsen för ansvarsfulla och hållbara investeringar. Grunden för arbetet ligger i sex icke bindande principer som sammanfattar vad som förväntas av de undertecknande företagen.

PRI:s sex principer för ansvarsfulla investeringar:

  1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.
  2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.
  3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i.
  4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.
  5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.
  6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

Läs mer om UNPRI och deras arbete på deras hemsida www.unpri.org.

SWESIF

Simplicity är även anslutna till SWESIF (Sveriges Forum för hållbara investeringar) och deras hållbarhetsprofil. SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. I hållbarhetsprofilen anger fondbolag vilka hållbarhetskriterier som ingår i förvaltningen av en fond vilket underlättar jämförelser mellan fonder för spararna. Beslutet att ansluta sig till SWESIF grundar sig i vårt fortsatta arbete mot ökad integration av hållbarhet och ansvar i investeringsprocessen.

21-punktslistan

Simplicity är också en del av 21-punktsinitiativet, som ställer krav på nordiska high yield bolag att svara på flera hållbarhetsrelaterade frågor.

Uppförandekoder för ansvarsfullt företagande och internationellt erkända standarder

Simplicity ska agera som ett ansvarsfullt företag. Bolaget har bland annat antagit Etiska riktlinjer som reglerar hur etiska frågor ska hanteras i verksamheten. Simplicity ska även själva följa de tio riktlinjerna från UN Global Compact samt genom sina produkter såväl som övriga verksamhet bidra till att målen i parisavtalet uppfylls.

Redogörelse för de huvudsakliga negativa konsekvenser av investeringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer

Vid investeringsrådgivning regleras hur negativa konsekvenser för hållbar utveckling vid investeringsbeslut ska beaktas i uppdragsavtalet, vilket baseras på inhämtandet av kundens hållbarhetspreferenser.

Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer handlar om hur verksamheten i ett företag påverkar omvärlden på ett negativt sätt, bland annat miljön, arbetsförhållanden och sociala villkor. Till exempel kan verksamheten medföra utsläpp av koldioxid, påverka den biologiska mångfalden eller bryta mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Om du vill undvika sådana negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kan du därför välja att din finansiella rådgivare ska ta hänsyn till den typen av konsekvenser i rådet om investering.

Det är i dag inte tvingande för alla finansiella rådgivare och producenter av sparprodukter att lämna information om huvudsakliga negativa konsekvenser och hur dessa har hanterats för alla sparprodukter, så det är inte säkert att den informationen finns tillgänglig på marknaden.

Inom ramen för vår diskretionära portföljförvaltning och investeringsrådgivning kan vi beakta huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer genom att exkludera företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen och / eller i företag som har exponering mot kontroversiella vapen. I takt med att datatillgången och att EU:s regelverk inom hållbarhet utvecklas kommer vår lista på valbara huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI) att beakta att utökas.

Copyright Simplicity AB 2023