Simplicity har antagit hållbarhetsmål

Främjande av Parisavtalet. Bolaget har satt upp mål att senast år 2040 ska samtliga fondinnehav ha klimatmål verifierade av Science Based Targets Initiativ (SBTi). SBTi är en organisation som vägleder och säkerställer att bolag har satt vetenskapliga klimatmål för att sänka sina växthusgasutsläpp i linje med Parisavtalet för att begränsa den global uppvärmning till max 1,5 grader. Att anta klimatmål enligt SBTi signalerar höga klimatambitioner och trovärdighet då man fått sitt klimatarbete validerat av en oberoende tredje part. Genom detta mål främjar Bolagets fonder det globala arbetet att uppnå FN:s mål 13, att bekämpa klimatförändringarna, och uppfyllelse av klimatmålen i Parisavtalet. Delmålet för år 2025 och år 2030 är att 50 % respektive 75% av Bolagets unika fondinnehav ska ha klimatmål verifierade av SBTi. Delmålen är bolagsövergripande vilket innebär att andelen innehav med klimatmål verifierade av SBTi i en enskild fond kan vara lägre än 50 % respektive 75% för år 2025 och år 2030. Bolaget följer regelbundet upp hur stor andel av fonderna och av Bolagets unika fondinnehav som har klimatmål verifierade av SBTi.

Främjande av ansvarsfullt företagande. Bolaget har satt upp som mål att alla investeringar via bolagets fonder ska vara anslutna till FN:s Global Compact år 2040. Till år 2025 är delmålet 50 % och år 2030 är delmålet 75%. Delmålen är bolagsövergripande vilket innebär att andelen innehav som är anslutna till FN:s Global Compact i en enskild fond kan vara lägre än 50 % respektive 75% för år 2025 och år 2030. FN:s Global Compact består av tio grundläggande principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Bolaget följer regelbundet upp hur stor andel av fonderna och av Bolagets unika fondinnehav som är ansluta till FN:s Global Compact.

Copyright Simplicity AB 2023