Simplicity Maturity 2027.

Simplicity Maturity är en räntefond som investerar i en väldiversifierad portfölj med 50-80 obligationer, med en övervikt i obligationer med hög kreditvärdighet. Fonden har en tidsbestämd strategi till 2027-12-31 med mål att generera en återkommande intäkt och samtidigt bevara det investerade kapitalet över portföljens livslängd.

Hur fungerar en Maturity-fond?

 • Teckningsperiod med ett givet startdatum.
 • Fondbolaget köper in en portfölj med 50-80st obligationer
 • God indikation över den förväntade avkastningen under fondens löptid
 • Fonden ger kvartalsvisa utdelningar under fondens löptid
 • Ett erfaret förvaltningsteam förvaltar aktivt portföljen
 • Vid fondens slutdatum (senast 2027-12-31 ) betalas samtliga tillgångar i fonden ut till andelsägarna

Vem passar fonden för?

Simplicity Maturity 2027 vänder sig till dig som vill komplettera ditt räntesparande med en mer förutsägbar avkastning , en återkommande intäkt samt en förutbestämd investeringshorisont. Fonden erbjuder investerare exponering en mot en diversifierad portfölj av nordiska företagsobligationer med en förväntad avkastning på 6-8% per år, över en 4års period med målet att bevara kapitalet. Du bör ha en placeringshorisont som sträcker sig till 2027-12-31.

Hur investerar jag i fonden?

Kontakta oss på telefon 0340-219500 eller kundservice@simplicity.se så berättar vi mer!

Teckningsanmälan

Fondens teckningsperiod utan insättningsavgift är tom 2024.01.31.
Minsta insättning är 50.000SEK
Ta del av fondens Teckningsanmälan, samt informationsmaterial samt fondfaktablad nedan på denna sida.

 

Fondfakta

 • 2023-12-07
 • t.o.m. 2024-01-31
 • Daglig
 • 50.000 SEK
 • 5%
 • 5%
 • 0%
 • 0,90 %
 • 1,00 %

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Nordiska företagsobligationer
 • IG/HY Crossover
 • 80% / 20% (estimerat)
 • 50-80 st beroende av fondstorlek
 • Hedgad till SEK

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

För att hantera hållbarhetsrisker är det viktigt att de företag Simplicity investerar i via sina fonder sköter sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Bolaget använder normbaserad screening för att säkerställa att god styrningspraxis uppfylls. Om det konstateras att ett företag som Simplicitys fonder investerat i varit inblandat i en incident ska åtgärder vidtagas från fondbolagets sida. Åtgärderna kan exempelvis bestå i att initiera en påverkansdialog i syfte att få företagets bild över vad som hänt och vilka åtgärder som kommer vidtagas för att komma till rätta med problemet. Simplicity investerar inte i företag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner. Bolagets förvaltare kan även ta initiativ till en mer proaktiv dialog.

Ett antal olika hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas. Indikatorerna beaktas vid investeringsbeslut och kontrolleras regelbundet.

Fondens bindande kriterier innebär att 1) fonden följer Simpicitys policy för ansvarsfulla investeringar, inkluderat exkluderingskriterier, inkludering, normbaserad screening och påverkan och att 2) minst 5 % av fonden ska vara investeringar i gröna, sociala, hållbara och/eller hållbarhetslänkade obligationer (sustainability linked bonds). Due diligence i form av interna kontroller utförs regelbundet för att se till att fondens investeringar lever upp till sina åtaganden.

Läs mer här om fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI) – Simplicity AB.

Senast uppdaterad: 2024-04-02

Denna text innehåller hållbarhetsrelaterade upplysningar för Simplicity Maturity 2027, som kategoriseras som ljusgrön enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR artikel 8). Det innebär att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men att fonden inte har hållbar investering som mål.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom exkludering, inkludering, normbaserad screening och påverkan.

Simplicity har identifierat ett antal sektorer som utesluts från bolagets fonder. De sektorer som utesluts är tobak, cannabis, alkohol, pornografi, kommersiella speltjänster, vapen, fossila bränslen och GICS sektor 10. Utöver nämnda sektorer har fonderna också särskilda krav när det kommer till energiproduktion baserade på fossila bränslen och kärnkraft. Dessutom görs normbaserade uteslutningar av företag som är föremål för gällande EU- eller FN-sanktioner. För att avgöra om ett företag är hänförligt till någon av ovanstående sektorer eller aktiviteter tillämpas gränsvärden.

Fondens inkluderar investeringar som främjar Parisavtalet och ansvarsfullt företagande genom att premiera bolag med vetenskapligt verifierade klimatmål och bolag som är anslutna till FN:s Global Compact. Fonden investerar i gröna, sociala, hållbara eller hållbarhetslänkade obligationer, där kapitalet är öronmärkt för projekt som bedöms ha positiva effekter inom de miljömässiga respektive sociala områdena. Minst 5 % av fonden ska bestå av denna typ av obligationer. Fonden främjar även miljörelaterade och sociala egenskaper genom att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser av investeringsbesluten samt praxis för god styrning.

Copyright Simplicity AB 2023