Dra nytta av potentialen i mindre bolag kombinerat med global diversifiering i en och samma fond.

Fonden investerar i små och medelstora bolag över hela världen med ett marknadsvärde understigande 5 miljarder USD. Historiskt har småbolag över tid genererat en högre avkastning än storbolag. Tack vare sin mindre storlek har småbolag större potential att växa. Bland fondens innehav finns många starka nischaktörer, bolag verksamma inom nya teknologiska områden och underskattade branschutmanare.

Fonden har hela världen som spelfält och tack vare den globala placeringsinriktningen nås en större riskspridning än vad som är fallet i geografiskt avgränsade alternativ. Simplicity Småbolag Global passar därför dig som vill ha en global riskspridning och samtidigt söker högre avkastning än vad som är fallet i en traditionell globalfond.

Riskhantering är en central del av Simplicitys förvaltningsprocess och det är därför viktigt att hållbarhetsrisker beaktas och bevakas precis som andra typer av risker. Fonden har dokumenterade investerings- och hållbarhetsprocesser som förvaltaren följer. Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i fondens informationsbroschyr eller på vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Ansvarig förvaltare: Anton Kristiansson

Köp Simplicity Småbolag Global

Du kan köpa Simplicity Småbolag Global genom att bli direktkund hos oss eller genom någon av våra samarbetsparners.

Köp hos Avanza Köp hos Nordnet

Håll dig uppdaterad om fonden

  Hantering av personuppgifter
  Jag samtycker till att Simplicity hanterar de uppgifter som jag lämnat i formuläret, i syfte att skicka mig information och nyheter enligt beskrivningen ovan. Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att klicka på länken i sidfoten eller kontakta oss via kundservice@simplicity.se. För mer information om Simplicitys personuppgiftspolicy besök: https://www.simplicity.se/om-oss/legal-information

  Fondfakta

  • 2018.02.28
  • 1,40%
  • 100 SEK
  • 5068-6666

  Riskinformation

  • 0
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
  • En medelriskklass (4)
  • 14,13%

  Fondens utveckling

  Avkastning

  • 0.11%
  • -5.68%
  • 0.36 %
  • 39.36 %
  • 38.25%
  • 4.43%

  Riskinformation
  Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

  Innehav och fördelning

  Branschfördelning

  • 33.4%
  • 23.7%
  • 17.0%
  • 9.1%
  • 6.9%
  • 5.3%
  • 3.1%
  • 0.5%
  • 0.4%

  10 största innehaven

  • 2.9%
  • 2.8%
  • 2.5%
  • 2.5%
  • 2.5%
  • 2.5%
  • 2.5%
  • 2.4%
  • 2.4%
  • 2.3%

  Geografisk fördelning

  • 55.8%
  • 7.0%
  • 6.5%
  • 4.6%
  • 4.3%
  • 3.1%
  • 2.8%
  • 2.3%
  • 1.9%
  • 1.9%

  Hållbarhetsrelaterade upplysningar

  För att hantera hållbarhetsrisker är det viktigt att de företag Simplicity investerar i via sina fonder sköter sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta inkluderar god styrningspraxis med avseende på sunda ledningsstrukturer, medarbetarrelationer, personalersättningar och efterlevnad av skattskyldigheter. Som minimum förväntar sig Simplicity att fondinnehav följer lagar och internationella normer och konventioner som till exempel FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Samtliga innehav i Simplicitys fonder screenas på regelbunden basis för att kontrollera att inga överträdelser skett. Den normbaserade screeningen utförs av tredje part.

  Om det konstateras att ett företag som Simplicitys fonder investerat i varit inblandad i en incident ska åtgärder vidtagas från fondbolagets sida. Åtgärderna kan exempelvis bestå i att initiera en påverkansdialog i syfte att få företagets bild över vad som hänt och vilka åtgärder som kommer vidtagas för att komma till rätta med problemet. Simplicity investerar inte i företag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner.

  Ett antal olika hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av hållbara investeringar samt var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som fonden främjar. Alla indikatorer mäts kvantitativt. Indikatorer beaktas vid investeringsbeslut samt mäts och kontrolleras regelbundet.

  Kvantitativ och kvalitativ analys och screening används för att uppnå var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som fonden främjar. Förvaltarna av fonden utvärderar regelbundet utbudet av dataleverantörer inom området. Majoritet av data är inte estimerad. Fondbolaget bedömer att eventuella begräsningar för de metoder och datakällor som används inte påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar uppfylls.

  Fondens bindande kriterier innebär att 1) fonden gör minst 10 % hållbara investeringar och resterande del främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, 2) Simplicitys policy för exkludering och ansvarsfulla investeringar följs och att 3) bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner och normer utan uppvisad förändringsvilja exkluderas. Due diligence i form av interna kontroller utförs regelbundet för att se till att fondens investeringar lever upp till sina åtaganden.

  Läs mer här om fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

  Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI) – Simplicity AB.

  Denna text innehåller hållbarhetsrelaterade upplysningar för Simplicity Småbolag Global, som kategoriseras som ljusgrön enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR artikel 8). Det innebär att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men att fonden inte har hållbar investering som mål.

  Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att dels exkludera bolag som inte anses bidra till en hållbar utveckling, dels genom att inkludera bolag som anses bidra positivt till en hållbar utveckling. Fonden gör dessutom investeringar med hållbarhet som mål.

  Minst 10% av fonden ska vara hållbara investeringar. Samtliga hållbara investeringar är kopplade till ett miljömål eller ett socialt mål. Enligt fondbestämmelserna får fonden hålla en kassa för likviditetshantering på maximalt 10%. Resterande del av fonden ska vara i investeringar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.

  Samtliga hållbara investeringar i fonden är förenliga med ett miljömål:

  • Fondens hållbara investeringar i bolag som är taxonomiförenliga bidrar till att uppfylla taxonomins miljömål (begränsning av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar)
  • Fondens hållbara investeringar i bolag som har klimatmål i linje med Parisavtalet bidrar till målet att minska utsläppen av växthusgaser. (Dessa innehav måste även ha kvantifierbara mål för minst ett av FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling och vara anslutna till FN Global Compact för att räknas som en hållbar investering).
  • Fondens hållbara investeringar i företag vars produkter och tjänster är kopplade till den gröna omställningen bidrar positivt till att uppfylla FN:s mål 7 (Hållbar energi till alla) och mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna).

  Fonden investerar inte i företag som producerar eller distribuerar vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi eller fossila bränslen samt övriga bolag inom sektor 10 enligt GICS-klassificering. Utöver detta exkluderas också företag med stora fossilreserver, företag med mer än 25 % av sin energiproduktion baserad på fossila bränslen samt företag med annan typ av verksamhet som är huvudägare till företag inom någon av ovan nämnda branscher.

  Fondens investeringar främjar den gröna omställningen samt socialt ansvarstagande och god ägarstyrning genom att premiera bolag med existerande klimatmål och bolag som är anslutna till FN:s Global Compact. Fonden främjar också miljörelaterade och sociala egenskaper genom att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser vid investering.

  Copyright Simplicity AB 2023