Genom Simplicity Företagsobligationer är du med och finansierar välskötta nordiska företag.

Simplicity Företagsobligationer består av en bred portfölj med företagsobligationer i bolag med varierande nivåer på kreditbetyg, men där tyngdpunkten ligger på innehav med hög kreditvärdighet. Våra ränteförvaltare har en lång och gedigen erfarenhet inom den nordiska företagsobligationsmarknaden, vilken de använder sig av för att hitta välskötta företag som du som kund kan vara med att finansiera. Simplicity Företagsobligationer har som målsättning att generera en god absolut avkastning till en rimlig risknivå, både på kort och lång sikt.

Riskhantering är en central del av Simplicitys förvaltningsprocess och det är därför viktigt att hållbarhetsrisker beaktas och bevakas precis som andra typer av risker. Simplicity Företagsobligationer är en fond som främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper. Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i fondens informationsbroschyr samt på vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Köp Simplicity Företagsobligationer

Du kan köpa Simplicity Företagsobligationer genom att bli direktkund hos oss eller genom någon av våra samarbetsparners.

Köp hos Avanza Köp hos Nordnet

Fondfakta

 • 2012.03.30
 • 0,80 %
 • 0,82 %
 • 100 SEK
 • 768-7718
 • 832717

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • En låg riskklass (2)
 • 3,40%
 • 0,08

Fondens utveckling

Avkastning

 • 0.06%
 • 2.05%
 • 8.99 %
 • 6.40 %
 • 40.14%
 • 5.05%

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

Innehav och fördelning

Tillgångsfördelning

 • 64.8%
 • 31.9%

10 största innehaven

 • 1.4%
 • 1.3%
 • 1.2%
 • 1.1%
 • 1.1%
 • 1.0%
 • 1.0%
 • 0.9%
 • 0.9%
 • 0.9%

Geografisk fördelning

 • 61.2%
 • 11.5%
 • 9.5%
 • 5.5%
 • 1.8%
 • 1.8%
 • 1.4%
 • 1.0%
 • 0.9%
 • 0.6%

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

För att hantera hållbarhetsrisker är det viktigt att de företag Simplicity investerar i via sina fonder sköter sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Bolaget använder normbaserad screening för att säkerställa att god styrningspraxis uppfylls. Som minimum förväntar sig Simplicity att de följer lagar och internationella normer och konventioner som till exempel FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, men också en viss nivå vad gäller andra typer av miljömässiga, sociala, och styrningsrelaterade incidenter. Samtliga innehav i Simplicitys fonder screenas på regelbunden basis för att kontrollera att inga överträdelser skett. Den normbaserade screeningen utförs av tredje part.

Om det konstateras att ett företag som Simplicitys fonder investerat i varit inblandat i en incident ska åtgärder vidtagas från fondbolagets sida. Åtgärderna kan exempelvis bestå i att initiera en påverkansdialog i syfte att få företagets bild över vad som hänt och vilka åtgärder som kommer vidtagas för att komma till rätta med problemet. Dialogen och övrig information som Simplicity samlat in ligger sedan till grund för de åtgärder som vidtas, där fondbolaget exempelvis kan välja att avyttra innehav om vidtagna åtgärder inte anses vara tillräckliga. Simplicity investerar inte i företag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner utan uppvisad förändringsvilja.

Kvantitativ och kvalitativ analys och screening används för att uppnå var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som fonden främjar. Förvaltarna av fonden utvärderar regelbundet utbudet av dataleverantörer inom området. Data är både rapporterad och estimerad. Fondbolaget bedömer att eventuella begräsningar för de metoder och datakällor som används inte påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar uppfylls.

Fondens bindande kriterier innebär att 1) fonden gör minst 20 % hållbara investeringar och resterande del främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, 2) Simpicitys policy för ansvarsfulla investeringar, inkluderat exkluderingskriterier, inkludering, normbaserad screening och påverkan följs och att 3) fondens hållbarhetsindikatorer följs. Due diligence i form av interna kontroller utförs regelbundet för att se till att fondens investeringar lever upp till sina åtaganden.

Läs mer här om fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI) – Simplicity AB.

Senast uppdaterad: 2024-04-02

Denna text innehåller hållbarhetsrelaterade upplysningar för Simplicity Företagsobligationer, som är en ljusgrön fond enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR Artikel 8). Det innebär att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men att fonden inte har hållbar investering som mål.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom exkludering, inkludering, normbaserad screening och påverkan. Dessutom gör fonden investeringar med hållbarhet som mål. Ett antal olika hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas samt uppnåendet av fondens mål för hållbara investeringar. Indikatorerna beaktas vid investeringsbeslut och kontrolleras regelbundet.

Minst 20 % av fonden vara hållbara investeringar. Fondens hållbara investeringar är kopplade till ett miljömål eller ett socialt mål. Målen med de hållbara investeringarna i fonden inkluderar följande: FN:s globala mål, Parisavtalets mål, Begränsning av klimatförändringar (EU taxonomins miljömål), Anpassning till klimatförändringar (EU taxonomins miljömål), eller de hållbarhetsmål som är kopplade till investeringar i sociala, hållbara eller hållbarhetslänkade obligationer (sustainability linked bonds). En hållbar investering ska bidra till minst ett av ovan hållbarhetsmål.

Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenserna för att de hållbara investeringarna inte ska orsaka väsentlig skada för något annat miljömål eller socialt mål genom två huvudsakliga metoder: exkludering och normbaserad screening. Normbaserad screening och exkludering görs i enlighet med Simplicitys policy för ansvarsfulla investeringar.

Enligt fondbestämmelserna får fonden hålla en kassa för likviditetshantering på maximalt 10 % och även använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen i syfte att minska kostnader och risker. Resterande del av fonden ska vara i investeringar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Simplicity har identifierat ett antal sektorer som utesluts från bolagets fonder. De sektorer som utesluts är tobak, cannabis, alkohol, pornografi, kommersiella speltjänster, vapen, fossila bränslen och GICS sektor 10. Utöver nämnda sektorer har fonderna också särskilda krav när det kommer till energiproduktion baserade på fossila bränslen och kärnkraft. Dessutom görs normbaserade uteslutningar av företag som är föremål för gällande EU- eller FN-sanktioner. För att avgöra om ett företag är hänförligt till någon av ovanstående sektorer eller aktiviteter tillämpas gränsvärden.

Copyright Simplicity AB 2023