Simplicity Norden är flaggskeppet i vår fondfamilj som ända sedan starten 2002 tillhört de främsta i sin kategori mätt i avkastning

Fonden investerar i hela Norden och har därför större valmöjligheter än en renodlad Sverigefond. Målet med fondens strategi är att hitta högpresterande kvalitetsbolag med attraktiva värderingar. Stort fokus läggs också på riskanalys för att begränsa nedsidan och skapa hög riskjusterad avkastning. Investeringsbesluten behöver inte ta hänsyn till aktiens storlek eller vikt i index, vilket ger förvaltaren fria händer att utnyttja de mest attraktiva investeringsmöjligheterna på de nordiska aktiemarknaderna.

Fonden passar dig som söker investeringar i stabila och presterande bolag från Norden, en region kännetecknad av innovation och trygghet.

Simplicity Norden är en fond som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i fondens informationsbroschyr samt på vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Ansvarig förvaltare: Ulf Ingemarson

 

Morningstar Fund Awards 2019
Baserat på resultaten de senaste fem åren och särskilt 2018, utsågs fonden Simplicity Norden som vinnare i kategorin Best Nordic Equity Fund. 

Köp Simplicity Norden

Du kan köpa Simplicity Norden genom att bli direktkund hos oss eller genom någon av våra samarbetsparners.

Köp hos Avanza Köp hos Nordnet

Fondfakta

 • 2002.09.23
 • 1,60 %
 • 1,62 %
 • 100 kr
 • 5457-2839
 • 484980

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • En medelriskklass (4)
 • 14,33%
 • 0,58

Fondens utveckling

Avkastning

 • 0.81%
 • 11.51%
 • 10.52 %
 • 25.07 %
 • 1 074.91%
 • 6.35%

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

Innehav och fördelning

Branschfördelning

 • 46.3%
 • 27.1%
 • 9.9%
 • 6.3%
 • 3.8%
 • 2.8%
 • 0.9%
 • 0.9%
 • 0.4%

10 största innehaven

 • 9.2%
 • 7.6%
 • 4.9%
 • 4.3%
 • 4.3%
 • 4.3%
 • 4.0%
 • 3.7%
 • 3.6%
 • 2.9%

Geografisk fördelning

 • 59.7%
 • 18.6%
 • 10.3%
 • 9.3%
 • 0.4%
 • 0.1%

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

För att hantera hållbarhetsrisker är det viktigt att de företag Simplicity investerar i via sina fonder sköter sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Bolaget använder normbaserad screening för att säkerställa att god styrningspraxis uppfylls. Som minimum förväntar sig Simplicity att de följer lagar och internationella normer och konventioner som till exempel FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, men också en viss nivå vad gäller andra typer av miljömässiga, sociala, och styrningsrelaterade incidenter. Samtliga innehav i Simplicitys fonder screenas på regelbunden basis för att kontrollera att inga överträdelser skett. Den normbaserade screeningen utförs av tredje part.

Om det konstateras att ett företag som Simplicitys fonder investerat i varit inblandat i en incident ska åtgärder vidtagas från fondbolagets sida. Åtgärderna kan exempelvis bestå i att initiera en påverkansdialog i syfte att få företagets bild över vad som hänt och vilka åtgärder som kommer vidtagas för att komma till rätta med problemet. Dialogen och övrig information som Simplicity samlat in ligger sedan till grund för de åtgärder som vidtas, där fondbolaget exempelvis kan välja att avyttra innehav om vidtagna åtgärder inte anses vara tillräckliga. Simplicity investerar inte i företag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner utan uppvisad förändringsvilja.

Kvantitativ och kvalitativ analys och screening används för att uppnå var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som fonden främjar. Förvaltarna av fonden utvärderar regelbundet utbudet av dataleverantörer inom området. Data är både rapporterad och estimerad. Fondbolaget bedömer att eventuella begräsningar för de metoder och datakällor som används inte påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar uppfylls.

Fondens bindande kriterier innebär att 1) fonden gör minst 20 % hållbara investeringar och resterande del främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, 2) Simpicitys policy för ansvarsfulla investeringar, inkluderat exkluderingskriterier, inkludering, normbaserad screening och påverkan följs och att 3) fondens hållbarhetsindikatorer följs. Due diligence i form av interna kontroller utförs regelbundet för att se till att fondens investeringar lever upp till sina åtaganden.

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI) – Simplicity AB.

Denna text innehåller hållbarhetsrelaterade upplysningar för Simplicity Norden, som är en ljusgrön fond enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR Artikel 8). Det innebär att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men att fonden inte har hållbar investering som mål.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom exkludering, inkludering, normbaserad screening och påverkan. Dessutom gör fonden investeringar med hållbarhet som mål. Ett antal olika hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas samt uppnåendet av fondens mål för hållbara investeringar. Indikatorerna beaktas vid investeringsbeslut och kontrolleras regelbundet.

Minst 20 % av fonden vara hållbara investeringar. Fondens hållbara investeringar är kopplade till ett miljömål eller ett socialt mål. Målen med de hållbara investeringarna i fonden inkluderar följande: FN:s globala mål, Parisavtalets mål, Begränsning av klimatförändringar (EU taxonomins miljömål) och Anpassning till klimatförändringar (EU taxonomins miljömål. En hållbar investering ska bidra till minst ett av ovan hållbarhetsmål.

Fonden beaktar huvudsakliga negativa konsekvenserna för att de hållbara investeringarna inte ska orsaka väsentlig skada för något annat miljömål eller socialt mål genom två huvudsakliga metoder: exkludering och normbaserad screening. Normbaserad screening och exkludering görs i enlighet med Simplicitys policy för ansvarsfulla investeringar.

Enligt fondbestämmelserna får fonden hålla en kassa för likviditetshantering på maximalt 10 %. Resterande del av fonden ska vara i investeringar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Simplicity har identifierat ett antal sektorer som utesluts från bolagets fonder. De sektorer som utesluts är tobak, cannabis, alkohol, pornografi, kommersiella speltjänster, vapen, fossila bränslen och GICS sektor 10. Utöver nämnda sektorer har fonderna också särskilda krav när det kommer till energiproduktion baserade på fossila bränslen och kärnkraft. Dessutom görs normbaserade uteslutningar av företag som är föremål för gällande EU- eller FN-sanktioner. För att avgöra om ett företag är hänförligt till någon av ovanstående sektorer eller aktiviteter tillämpas gränsvärden.

Copyright Simplicity AB 2023