Simplicity Palma är en aktivt förvaltad blandfond som huvudsakligen investerar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och andra fonder. Allokeringen av fondens innehav, exempelvis geografisk exponering och fördelning mellan aktier och räntebärande instrument avgörs av fondbolaget med utgångspunkt i marknadens rådande förutsättningar. Beroende på marknadsläge kan fondens exponering mot något av de tillåtna tillgångsslagen vara upp till 100 procent. Risken i fonden kan således variera mellan låg och hög.

Fonden har som målsättning att över tid uppnå en så hög riskjusterad avkastning som möjligt, med en risk som är lägre än risken på aktiemarknaden som helhet och högre än risken på räntemarknaden som helhet.

Riskhantering är en central del av Simplicitys förvaltningsprocess och det är därför viktigt att hållbarhetsrisker beaktas och bevakas precis som andra typer av risker. Simplicity Palma är en fond som främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper. Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i fondens informationsbroschyr samt på vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Köp Simplicity Palma

Du kan köpa Simplicity Palma genom att bli direktkund hos oss eller genom någon av våra samarbetsparners.

Fondfakta

 • 2018.09.21
 • 0,90 %
 • 0,94 %
 • 50 000 SEK
 • 0,40 %
 • 0,44 %
 • 50 000 000 SEK

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • En medellåg riskklass (3)
 • 7,85%
 • 0,63

Fondens utveckling

Avkastning

 • -0.16%
 • 3.97%
 • 13.50 %
 • 11.46 %
 • 29.77%
 • 9.86%

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

Innehav och fördelning

Branschfördelning

10 största innehaven

Geografisk fördelning

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

För att hantera hållbarhetsrisker är det viktigt att de företag Simplicity investerar i via sina fonder sköter sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Bolaget använder normbaserad screening för att säkerställa att god styrningspraxis uppfylls. Om det konstateras att ett företag som Simplicitys fonder investerat i varit inblandat i en incident ska åtgärder vidtagas från fondbolagets sida. Åtgärderna kan exempelvis bestå i att initiera en påverkansdialog i syfte att få företagets bild över vad som hänt och vilka åtgärder som kommer vidtagas för att komma till rätta med problemet. Simplicity investerar inte i företag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner. Bolagets förvaltare kan även ta initiativ till en mer proaktiv dialog.

Ett antal olika hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas. Indikatorerna beaktas vid investeringsbeslut och kontrolleras regelbundet.

Fondens bindande kriterier innebär att 1) fonden följer Simpicitys policy för ansvarsfulla investeringar, inkluderat exkluderingskriterier, inkludering, normbaserad screening och påverkan och att 2) fondens hållbarhetsindikatorer följs. Due diligence i form av interna kontroller utförs regelbundet för att se till att fondens investeringar lever upp till sina åtaganden.

Läs mer om fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar här.

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI) – Simplicity AB.

Denna text innehåller hållbarhetsrelaterade upplysningar för Simplicity Palma, som kategoriseras som ljusgrön enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR artikel 8). Det innebär att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men att fonden inte har hållbar investering som mål.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom exkludering, inkludering, normbaserad screening och påverkan.

Simplicity har identifierat ett antal sektorer som utesluts från bolagets fonder. De sektorer som utesluts är tobak, cannabis, alkohol, pornografi, kommersiella speltjänster, vapen, fossila bränslen och GICS sektor 10. Utöver nämnda sektorer har fonderna också särskilda krav när det kommer till energiproduktion baserade på fossila bränslen och kärnkraft. Dessutom görs normbaserade uteslutningar av företag som är föremål för gällande EU- eller FN-sanktioner. För att avgöra om ett företag är hänförligt till någon av ovanstående sektorer eller aktiviteter tillämpas gränsvärden.

Fondens inkluderar investeringar som främjar Parisavtalet och ansvarsfullt företagande genom att premiera bolag med vetenskapligt verifierade klimatmål och bolag som är anslutna till FN:s Global Compact. Fonden främjar även miljörelaterade och sociala egenskaper genom att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser av investeringsbesluten samt praxis för god styrning.

Copyright Simplicity AB 2023