Simplicity Palma är en aktivt förvaltad blandfond som huvudsakligen investerar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och andra fonder. Allokeringen av fondens innehav, exempelvis geografisk exponering och fördelning mellan aktier och räntebärande instrument avgörs av fondbolaget med utgångspunkt i marknadens rådande förutsättningar. Beroende på marknadsläge kan fondens exponering mot något av de tillåtna tillgångsslagen vara upp till 100 procent. Risken i fonden kan således variera mellan låg och hög.

Fonden har som målsättning att över tid uppnå en så hög riskjusterad avkastning som möjligt, med en risk som är lägre än risken på aktiemarknaden som helhet och högre än risken på räntemarknaden som helhet.

Riskhantering är en central del av Simplicitys förvaltningsprocess och det är därför viktigt att hållbarhetsrisker beaktas och bevakas precis som andra typer av risker. Simplicity Palma är en fond som främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden investerar inte i företag som producerar eller distribuerar vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi och fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt kränker internationella normer.

För att mäta och följa upp de miljörelaterade och sociala egenskaperna har Simplicity tillgång till ett antal olika metoder, tjänster och datakällor. Fonden har dokumenterade investerings- och hållbarhetsprocesser som förvaltaren följer. Förvaltarna har tillgång till en rad olika datakällor, däribland Bloomberg samt Sustainalytics. Fondens innehav screenas regelbundet med hjälp av Sustainalytics. Ansvarig för Simplicitys riskfunktion granskar, oberoende av förvaltarna, att fonden följer uppsatta kriterier.

Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i fondens informationsbroschyr samt på vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Köp Simplicity Palma

Du kan köpa Simplicity Palma genom att bli direktkund hos oss eller genom någon av våra samarbetsparners.

Fondfakta

 • 2018.09.21
 • 0,90 %
 • 50 000 SEK
 • 0,40 %
 • 50 000 000 SEK

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Medel (3)
 • 7,85%
 • 0,63

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Copyright Simplicity AB 2021