Simplicity Palma är en aktivt förvaltad blandfond som huvudsakligen investerar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och andra fonder. Allokeringen av fondens innehav, exempelvis geografisk exponering och fördelning mellan aktier och räntebärande instrument avgörs av fondbolaget med utgångspunkt i marknadens rådande förutsättningar. Beroende på marknadsläge kan fondens exponering mot något av de tillåtna tillgångsslagen vara upp till 100 procent. Risken i fonden kan således variera mellan låg och hög.

Fonden har som målsättning att över tid uppnå en så hög riskjusterad avkastning som möjligt, med en risk som är lägre än risken på aktiemarknaden som helhet och högre än risken på räntemarknaden som helhet.

Riskhantering är en central del av Simplicitys förvaltningsprocess och det är därför viktigt att hållbarhetsrisker beaktas och bevakas precis som andra typer av risker. Simplicity Palma är en fond som främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden investerar inte i företag som producerar eller distribuerar vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi och fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt kränker internationella normer.

För att mäta och följa upp de miljörelaterade och sociala egenskaperna har Simplicity tillgång till ett antal olika metoder, tjänster och datakällor. Fonden har dokumenterade investerings- och hållbarhetsprocesser som förvaltaren följer. Förvaltarna har tillgång till en rad olika datakällor, däribland Bloomberg samt Sustainalytics. Fondens innehav screenas regelbundet med hjälp av Sustainalytics. Ansvarig för Simplicitys riskfunktion granskar, oberoende av förvaltarna, att fonden följer uppsatta kriterier.

Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i fondens informationsbroschyr samt på vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Köp Simplicity Palma

Du kan köpa Simplicity Palma genom att bli direktkund hos oss eller genom någon av våra samarbetsparners.

Fondfakta

 • 2018.09.21
 • 0,90 %
 • 50 000 SEK
 • 0,40 %
 • 50 000 000 SEK

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • En medellåg riskklass (3)
 • 7,85%
 • 0,63

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Om det konstateras att ett företag som Simplicitys fonder investerat i varit inblandad i en incident ska åtgärder vidtagas från fondbolagets sida. Åtgärderna kan exempelvis bestå i att initiera en påverkansdialog i syfte att få företagets bild över vad som hänt och vilka åtgärder som kommer vidtagas för att komma till rätta med problemet. Simplicity investerar inte i företag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner.

Ett antal olika hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av hållbara investeringar samt var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som fonden främjar. Alla indikatorer mäts kvantitativt. Indikatorer beaktas vid investeringsbeslut samt mäts och kontrolleras regelbundet.

Fondens bindande kriterier innebär att

1) Fonden gör uteslutande investeringar som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper,
2) Simplicitys policy för exkludering och ansvarsfulla investeringar följs och att,
3) Bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner och normer utan uppvisad förändringsvilja exkluderas.

Due diligence i form av interna kontroller utförs regelbundet för att se till att fondens investeringar lever upp till sina åtaganden.

Läs mer om fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar här.

 

Nedan text innehåller en sammanfattning av hållbarhetsrelaterade upplysningar för Simplicity Palma, som kategoriseras som ljusgrön enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR artikel 8). Det innebär att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men att fonden inte har hållbar investering som mål.

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att dels exkludera bolag som inte anses bidra till en hållbar utveckling, dels genom att inkludera bolag som anses bidra positivt till en hållbar utveckling.

Fonden exkluderar bolag verksamma i sektorn för fossilbränslen, företag med stora fossilreserver och bolag med mer än 25 % av sin energiproduktion baserad på fossila bränslen. Fonden exkluderar även investeringar i tobak, cannabis, alkohol, pornografi, kommersiell spelverksamhet och vapen.

Fondens investeringar bidrar till främjande av den gröna omställningen med minskade koldioxidutsläpp samt främjande socialt av ansvarstagande och god ägarstyrning genom att premiera bolag med existerande klimatmål och bolag som är anslutna till FN:s Global Compact. Fonden främjar också miljörelaterade och sociala egenskaper genom att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser vid investering. Fonden investerar endast i andra fonder som antingen främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper och i fonder som gör hållbara investeringar.

För att hantera hållbarhetsrisker är det viktigt att de företag Simplicity investerar i via sina fonder sköter sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta inkluderar god styrningspraxis med avseende på sunda ledningsstrukturer, medarbetarrelationer, personalersättningar och efterlevnad av skattskyldigheter. Samtliga innehav i Simplicitys fonder screenas på regelbunden basis för att kontrollera att inga överträdelser skett. Den normbaserade screeningen utförs av tredje part. Om det konstateras att ett företag som Simplicitys fonder investerat i varit inblandat i en incident ska åtgärder vidtas från fondbolagets sida.

Copyright Simplicity AB 2021