Simplicitys portföljförvaltningstjänst erbjuder diskretionär förvaltning åt stiftelser, institutioner, företag och förmögna privatpersoner.
Vi erbjuder även rådgivande förvaltning för dig som vill ha en aktiv roll i placeringsbesluten.

Diskretionär förvaltning

Diskretionär förvaltning innebär att Simplicity åtar sig förvaltningen av hela eller delar av kundens kapital inom överenskomna ramar. När inriktningen på portföljuppdraget är beslutad tar förvaltarteamet hand om portföljen och bevakar kapitalmarknaderna för att snabbt kunna agera på förändringar i marknaderna.

De diskretionära portföljerna är sammansatta av vårt erfarna förvaltarteam som bedriver en aktiv tillgångsallokering med breda ramar och möjlighet att använda alla tillgångsslag samt instrument såsom exempelvis svenska och utländska aktier och aktiefonder, räntefonder, hedgefonder samt Private Equity-fonder.

I den nya räntemiljön är derivat ett bra instrument för att skapa extra avkastning. Även den svaga svenska kronan gör att säkring av valutaexponering via terminer är lämpligt att överväga som portföljskydd vid placeringar i utländska valutor.

En översyn av den taktiska fördelningen mellan olika tillgångsslag sker löpande i varje portfölj. Utifrån marknadsläge och riskanalys genomförs omdispositioner enligt en systematisk investeringsprocess.

Månads- eller kvartalsvis beroende på önskemål erhålls en utförlig rapportering som visar portföljinnehaven samt värdeutveckling.

Rådgivande förvaltning

Rådgivande förvaltning innebär att Simplicity åtar sig att lämna råd avseende förvaltningen av hela eller delar av kundens kapital inom överenskomna ramar.

De rådgivande portföljerna är sammansatta av vårt erfarna förvaltarteam tillsammans med kunden. En översyn av den taktiska fördelningen mellan olika tillgångsslag sker löpande i varje portfölj i dialog med kunden. Utifrån marknadsläge och riskanalys genomförs omdispositioner enligt en systematisk investeringsprocess.

Månads- eller kvartalsvis beroende på önskemål erhålls en utförlig rapportering som visar portföljinnehaven samt värdeutveckling

Välkomna att kontakta oss för mer information om vår tjänst för Portföljförvaltning

Fabian Dahl
fabian@simplicity.se

Richard Andborn 
richard@simplicity.se

Anders Silkisberg
anders@simplicity.se

Jacob Ingemarson
jacob@simplicity.se

Copyright Simplicity AB 2023