Simplicity Likviditet investerar i räntebärande värdepapper med kort löptid, utgivna i svenska kronor. Merparten av värdepappren är utgivna av företag med högt kreditbetyg vilket gör att risknivån i fonden är låg. Fonden kan användas som en bas i ett sparande eller som ett alternativ till mer riskfyllda placeringar under osäkra tider.

Simplicity Likviditet har en av marknadens lägsta avgifter, 0,15 %, vilket tillsammans med en aktiv förvaltning ger bra förutsättningar att skapa en god avkastning. Fonden placerar till de vid var tid rådande marknadsräntor och förvaltarnas målsättning är att generera en konkurrenskraftig avkastning till låg risk. Fonden investerar i värdepapper utgivna av företag, banker och kommuner med hög kreditrating.

Riskhantering är en central del av Simplicitys förvaltningsprocess och det är därför viktigt att hållbarhetsrisker beaktas och bevakas precis som andra typer av risker. Simplicity Likviditet är en fond som främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden investerar inte i företag som producerar eller distribuerar vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi och fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt kränker internationella normer.

För att mäta och följa upp de miljörelaterade och sociala egenskaperna har Simplicity tillgång till ett antal olika metoder, tjänster och datakällor. Fonden har dokumenterade investerings- och hållbarhetsprocesser som förvaltaren följer. Förvaltarna har tillgång till en rad olika datakällor, däribland Bloomberg, Sustainalytics, Capital IQ samt analyser från ett antal analyshus och banker. Fondens innehav screenas regelbundet med hjälp av Sustainalytics. Ansvarig för Simplicitys riskfunktion granskar, oberoende av förvaltarna, att fonden följer uppsatta kriterier.

Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i fondens informationsbroschyr samt på vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Köp Simplicity Likviditet

Du kan köpa Simplicity Likviditet genom att bli direktkund hos oss eller genom någon av våra samarbetsparners.

Köp hos Avanza Köp hos Nordnet

Fondfakta

 • 31 oktober 2006
 • 0,15%
 • 100 kr
 • 5972-6141
 • 418699

Riskinformation

 • 0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 • Låg (2)
 • 1,19%
 • 0,70

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens utveckling

Avkastning

 • 0.01%
 • -0.28%
 • -0.28%
 • -0.45%
 • -0.27 %
 • 1.64 %
 • 1.20 %
 • 26.19%
 • -0.50%

Innehav och fördelning

Tillgångsfördelning

 • 89.6%
 • 6.8%

10 största innehaven

 • 1.5%
 • 1.4%
 • 1.4%
 • 1.3%
 • 1.1%
 • 1.1%
 • 1.1%
 • 1.1%
 • 1.1%
 • 1.1%

Geografisk fördelning

 • 79.6%
 • 6.7%
 • 3.8%
 • 3.7%
 • 3.3%
 • 1.9%
 • 1.0%
Copyright Simplicity AB 2021