Hållbara investeringar enligt artikel 2.17 i Disclosureförordningen (SFDR)

Flera av Bolagets fonder gör hållbara investeringar enligt artikel 2.17 i SFDR.

En hållbar investering definieras enligt artikel 2.17 i SFDR som en investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål, förutsatt att investeringarna inte orsakar betydande skada för något av dessa mål samt att investeringsobjekten följer praxis för god styrning. Bolaget tillämpar enhetliga kriterier för att bedöma huruvida en investering uppfyller definitionen av en hållbar investering.

Bidrag till miljömål och sociala mål

Bolaget har upprättat gränsvärden för att bedöma om en investering väsentligt bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. Minst ett av kriterierna nedan ska vara uppfyllda. Givet fondernas karaktär kan vissa kriterier vara mer eller mindre relevanta.

Bidrag till EU:s taxonomis miljömål. Avser investeringar i bolag där minst 10% av bolagets intäkter rapporteras eller estimeras som miljömässigt hållbara enligt EU:s taxonomiförordning.

Bidrag till FN:s globala mål. Avser investeringar i bolag där minst 10% av bolagets omsättning ska vara kopplade till aktiviteter som bedöms bidra till att uppfylla ett eller flera av FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling.

Bidrag till Parisavtalet och FN:s Global Compact. Avser investeringar i bolag som har klimatmål verifierade av Science Based Targets initiative (SBTi) och som också är anslutna till FN:s Global Compact. Dessa investeringar bidrar till FN:s mål 13 (bekämpa klimatförändringarna) och uppfyllelse av klimatmålen i Parisavtalet, samtidigt som ansvarsfullt företagande främjas.

Specifika värdepapper med hållbarhetsrelaterade mål. Avser investeringar i gröna, sociala, hållbara och hållbarhetslänkade obligationer. Investeringar i dessa obligationer är direkt kopplade till ett eller flera hållbarhetsmål. För gröna och sociala obligationer är kapital öronmärkt för projekt som bedöms ha positiva effekter inom de miljömässiga respektive sociala områdena. Hållbarhetslänkade och hållbara obligationer är kopplade till olika hållbarhetsmål.

Indirekt via fonder med hållbara investeringar. Avser andelen hållbara investeringar i andra fonder.

Inte orsaka betydande skada

För att säkerhetsställa att Bolagets hållbara investeringar inte orsakar betydande skada för något miljörelaterat eller socialt mål beaktas indikatorer för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI-faktorer) genom två huvudsakliga metoder: exkludering och normbaserad screening. Investeringar som uppfyller Bolagets nedan gränsvärden vad gäller exkludering och normbaserad screening bedöms uppfylla kriteriet att inte orsaka betydande skada.

I ett första steg används Bolagets exkluderingskriterier, vilket innebär att företag av särskild negativ karaktär väljs bort från Bolagets fonder (se 3.2.2 c)). Fonderna exkluderar fossila bränslen (PAI-faktor 1.4), företag med mer än 25 % av sin energiproduktion baserad på fossila bränslen (PAI-faktor 1.5) och kontroversiella vapen (PAI-faktor 1.14). Fonderna exkluderar ytterligare typer av verksamheter, men dessa har inte en direkt koppling någon PAI-faktor.

Den normbaserad screening används för att identifiera eventuella överträdelser mot internationella normer, så som FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGPs). Simplicitys fonder ska inte investera i företag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner utan uppvisad förändringsvilja (PAI-faktor 1.10).

Övriga PAI-faktorer beaktas utifrån sannolikheten att den negativa konsekvensen kopplat till området inträffar och dess allvarhetsgrad om så sker. Mycket negativa konsekvenser för de övriga PAI-faktorerna kan innebära att Bolaget bedömer att en investering inte uppfyller kriteriet att inte orsaka betydande skada, även om Bolaget inte har uppsatta gränsvärden för dessa PAI-faktorer.

God styrningspraxis

Bolaget använder normbaserad screening för att säkerställa att god styrningspraxis uppfylls. Som minimum förväntar sig Simplicity att de följer lagar och internationella normer och konventioner som till exempel FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, men också en viss nivå vad gäller andra typer av miljömässiga, sociala, och styrningsrelaterade incidenter. Samtliga innehav i Simplicitys fonder screenas på regelbunden basis för att kontrollera att inga överträdelser skett.

Copyright Simplicity AB 2023