Sektorer och verksamheter som exkluderas från Simplicitys fonder

Bolaget har identifierat ett antal sektorer där hållbarhetsrisken bedöms vara så omfattande att Bolaget har valt att helt utesluta fondinvesteringar inom dessa sektorer. De sektorer som utesluts är tobak, cannabis, alkohol, pornografi, kommersiella speltjänster, vapen, fossila bränslen och GICS sektor 10. Utöver nämnda sektorer har fonderna också särskilda krav när det kommer till energiproduktion baserade på fossila bränslen och kärnkraft. Dessutom görs normbaserade uteslutningar av företag som är föremål för gällande EU- eller FN-sanktioner. För att avgöra om ett företag är hänförligt till någon av ovanstående sektorer eller aktiviteter ska nedan gränsvärden tillämpas. Enskilda fonder kan ha strängare krav.

 

Tobak
Produktion: 0 % av omsättningen
Distribution: 5 % av omsättningen

 • Inkluderar produktion av cigarrer, cigaretter, e-cigaretter, rökfri tobak, snus och tuggtobak, samt odling eller bearbetning av tobaksblad.
 • Distribution avser försäljning av ovan nämnda produkter. Exempelvis exkluderas närbutikskedjor där tobaksförsäljning står för mer än fem procent av omsättningen.
 • Exkluderingskriterierna avser ej relaterade produkter och tjänster, så som kartongtillverkning till produktförpackningar av tobak.

 

Cannabis
Produktion: 0% av omsättningen
Distribution: 5% av omsättningen

 • Inkluderar produktion av cannabisprodukter. Exkluderingen avser ej medicinskt cannabis i receptbelagda läkemedel.
 • Distribution avser försäljning av cannabisprodukter.
 • Exkluderingskriterierna avser ej relaterade produkter och tjänster, så som tillverkning av förpackningsmaterial till cannabisprodukter.

 

Alkohol
Produktion: 5% av omsättningen
Distribution: 5% av omsättningen

 • Avser produktion av alkoholhaltiga drycker.
 • Distribution avser försäljning av alkoholhaltiga drycker. Exempelvis exkluderas hotellkedjor och livsmedelsbutiker där alkoholförsäljningen står för mer än fem procent av omsättningen.
 • Exkluderingskriterierna avser ej relaterade produkter och tjänster, så som tillverkning av glasflaskor till alkoholhaltiga drycker.

 

Pornografi
Produktion: 0% av omsättningen
Distribution: 1% av omsättningen

 • Produktion av pornografi är material som på ett ohöljt och utmanande sätt återger sexuella situationer eller händelseförlopp, där människans värde och värdighet kränks.
 • Distribution avser försäljning av pornografiskt material, exempelvis via internet.

 

Kommersiella speltjänster
Produktion: 5% av omsättningen
Distribution: 5% av omsättningen

 • Avser operatörer samt plattformar som är involverade inom spel om pengar.
 • Avser ej dataspelsbolag.

 

Vapen
Produktion: 0% av omsättningen
Distribution: 1% av omsättningen

 • Vapen avser produkter avsedda att döda, stympa eller ödelägga och som säljs för militära ändamål.
 • För bolag vars omsättning från produktion av vapen eller krigsmateriel som är centrala för stridsfunktionen gäller en nollgräns.
 • Avser ej relaterade produkter och tjänster som inte är centrala för stridsfunktionen eller som bedöms ha dubbla användningsområden (militärt/civilt) och/eller saknar tydlig koppling till stridsfunktionen. Exempelvis växellådor som kan användas i både civila samt militära fordon.

 

Krigsmateriel
Produktion: 1% av omsättningen
Distribution: 1% av omsättningen

 • Krigsmateriel avser produkter eller delkomponenter som är speciellt utvecklade för att ingå i vapen eller i vapensystem.
 • För bolag vars omsättning från produktion av vapen eller krigsmateriel som är centrala för stridsfunktionen gäller en nollgräns.
 • Avser ej relaterade produkter och tjänster som bedöms ha dubbla användningsområden (militärt/civilt) och/eller saknar tydlig koppling till stridsfunktionen.

 

Kontroversiella vapen & kärnvapen
Produktion: 0% av omsättningen
Distribution: 0% av omsättningen

 • Avser vapen av särskild inhuman karaktär, så som klustervapen, landminor och personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen samt vapen av vit fosfor eller utarmat uran. Exkluderingskriterierna avser även produktion av komponenter eller utförd service kopplad till kärnvapen.

 

Fossila bränslen
Produktion: 0% av omsättningen
Distribution: 5% av omsättningen
Bolag inom GICS sektor 10 (olja, gas, kol och utrustning för branschen) utesluts helt.

 • Produktion avser utvinning, prospektering och raffinering av kol, olja, gas samt oljesand.
 • Distribution avser försäljning av fossila bränslen.
 • Avser inte distribution av gas via nät.

Relaterade tjänster & produkter: 30% av omsättningen

 • Bolag med annan typ av verksamhet eller serviceföretag, som har mer än 30 % av omsättningen från verksamheter inom fossila bränslen eller annat företag inom sektor 10 enligt GICS-klassificering, exkluderas.
 • Avser inte bolag vars produkter och tjänster bedöms ha flera användningsområden och inte utvecklats specifikt för verksamheter inom fossila bränslen. Exempelvis försäljning av lampor.

Majoritetsägare

 • Exkludering avser bolag med annan typ av verksamhet men som är majoritetsägare till företag som utvinner fossila bränslen eller annat företag inom sektor 10 enligt GICS-klassificering.

Fossilreserver

 • Bolag med stora fossilreserver exkluderas.

 

Fossil energiproduktion
Energiproduktion baserad på fossila bränslen: 25 % av installerad kapacitet

 • Avser energiproducerande bolag där energikapaciteten baserad på fossila bränslen överstiger 25%.

Elproduktion genom förbränning av termiskt kol: 5 % av omsättningen

 • Avser bolag där elproduktion genom förbränning av termiskt kol överstiger 5% av omsättningen.

 

Kärnkraft
Bolag som producerar eller distribuerar el som i hög utsträckning genereras av kärnkraft som inte är ledande inom hållbarhet i sin bransch exkluderas.

Copyright Simplicity AB 2023