Lägesrapport räntefonder per 31/10

Förvaltarkommentar

Den stora osäkerhet som just nu råder för världsekonomin med hög inflation och försämrade tillväxtutsikter ledde till fortsatt hög volatilitet i marknaden under oktober.  

Den internationella valutafonden, IMF, släppte en ny konjunkturrapport i vilken de sänkte sina tillväxtprognoser. De räknar med att den globala tillväxten sjunker från 3,2 % 2022 till 2,7 % 2023 vilket, med undantag för finanskrisen och den mest akuta situationen under Covid-pandemin, är den lägsta nivån sedan 2001. Samtidigt räknar de med att inflationen når en nivå på 8,8 % 2022, men att den sedan faller tillbaka under 2023 och 2024. Inflationsstatistiken som presenterades under månaden fortsatte att komma in på höga nivåer något som orsakade en del rörelser i räntemarknaden. I Storbritannien tvingades regeringen att dra tillbaka de hårt kritiserade förslagen om skattesänkningar som ledde till stora ränteuppgångar i brittiska statsobligationer. Detta räckte dock inte för att återställa förtroendet för premiärminister Liz Truss som tvingades att avgå. Hon ersattes av Rishi Sunak som var finansminister i Boris Johnsons regering och som nu får axla den stora utmaningen att återställa förtroendet för den brittiska ekonomin. I Sverige presenterade den nytillträdda finansministern Elisabeth Svantesson finansdepartementets rapport om läget i den svenska ekonomin. Rapporten som föregår budgeten som skall presenteras senare i november, målar upp en dyster bild av den svenska ekonomin, präglad av stora globala utmaningar. 

Den europeiska centralbanken ECB höjde sin styrränta med 75 punkter för andra mötet i rad. Beslutet var dock inte enhälligt då tre ledamöter ville nöja sig med att höja räntan med 0,50 procentenheter. Kommentarerna från ECB i samband med mötet tolkades också som något mjukare, vilket fick marknadsräntorna att falla tillbaka efter beskedet. Den inflationsstatistik som publicerades under månaden visade på fortsatt höga prisökningar i de flesta ekonomier som till exempel den svenska där inflationstakten steg till 9,7 % på årsbasis under september drivet av högre priser på livsmedel och energi. Efter några månader med sjunkande inflationstal i USA planade utvecklingen ut i september vilket gjorde att förhoppningarna om att den amerikanska ekonomin skulle vara förbi de största prisuppgångarna minskade. Nu återstår det att se om septemberutfallet utgjorde en parentes och om trenden med fallande inflation i USA kan återupptas.  

I den internationella kreditmarknaden skedde en återhämtning då riskaptiten ökade på grund av de stigande förhoppningarna om att centralbankerna kan vara på väg att närma sig en punkt där man kan börja minska sina åtstramningar. Den nordiska marknaden hängde dock inte med i denna utveckling då den präglades av en fortsatt stor osäkerhet för de svenska fastighetsbolagen. Investerarna oroar sig fortsatt för hur lägre fastighetsvärderingar samt högre räntor och kreditspreadar kommer att slå mot bolagen. Många av de svenska fastighetsbolagen har lämnat sina rapporter för det tredje kvartalet och den gemensamma bilden är att utvecklingen har varit förhållandevis god under årets första nio månader, men att osäkerheten är hög inför framtiden. Några av bolagen valde också att sänka värderingen på sina fastighetsportföljer mot bakgrund av stigande avkastningskrav, men förändringarna är så långt förhållandevis små. En av de händelser som tilldrog sig störst uppmärksamhet i marknaden var Rutger Arnhults försäljning av aktier i Castellum till Akelius Fastigheter. Aktieposten såldes av Arnhults investmentbolag M2 för att möta finansieringsåtaganden och får ses som en stor prestigeförlust för Arnhult som dock kommer sitta kvar som VD för Castellum. Akelius har å andra sidan fått möjlighet att ta en stor position i ett av de största nordiska fastighetsbolagen vid ett tillfälle då tillgångarna handlas till stor rabatt på aktiemarknaden. Akelius finansierar köpet genom att använda en del av de medel som man erhöll i samband med försäljningen av ett stort fastighetsbestånd till Heimstaden Bostad för ungefär ett år sedan. Med facit i hand framstår timingen för den affären som mycket lyckad, givet den värdering de fick för de fastigheter de sålde. Dessutom har likviden från försäljningen varit placerad i amerikanska dollar som stigit kraftigt i värde mot den svenska kronan. Ett annat av de stora svenska fastighetsbolagen, SBB, meddelade att de har för avsikt att dela ut sin bostadsverksamhet till sina aktieägare och att denna skall noteras som ett eget bolag.  

I primärmarknaden var aktiviteten låg då många bolag befunnit sig i tysta perioder inför sina rapporter, men även anser att det är svårt att emittera då marknadsförutsättningarna är osäkra och kreditspreadarna höga. Fastighetsbolaget Balder och Klarna Bank annonserade återköp av utestående obligationer och detta togs emot positivt av marknaden.  

Simplicity Likviditet steg med 0,07 % samtidigt som Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield sjönk med 0,93 %, 0,30 % samt 1,19 %

Simplicity Likviditet

per 2022.10.31
 • Avkastning YTD -0,39%
 • Yield innan avgifter: 3,6-3,7%
 • Ränteduration: 0,19 år
 • Kreditduration: 1,01 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2022.10.31
 • Avkastning YTD -7,60%
 • Yield innan avgifter: 8,0-8,1%
 • Ränteduration: 0,81 år
 • Kreditduration: 3,03 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

per 2022.10.31
 • Avkastning YTD -10,95%
 • Yield innan avgifter: 10,3-10,4%
 • Ränteduration: 2,13 år
 • Kreditduration: 3,02 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

per 2022.10.31
 • Avkastning YTD -8,18%
 • Yield innan avgifter: 12,2-12,30 %
 • Ränteduration: 1,05 år
 • Kreditduration: 2,78 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023