Räntebrev

per 2023.10.31

Förvaltarkommentar

Under oktober ökade osäkerheten i marknaderna kraftigt på grund av ett antal geopolitiska händelser. Efter en överraskningsattack mot Israel av terrorgruppen Hamas där bland annat över 200 personer togs som gisslan inledde Israel omfattande luft- och markangrepp mot Gaza. Händelserna bidrog till ett försämrat risksentiment och ledde bland annat till stigande priser på guld samt olja och gas.  

I USA avsattes den republikanske talmannen Kevin McCarthy efter en omröstning i representanthuset. Det är första gången som en talman blir bortröstad vilket sätter fingret på den polarisering som just nu råder inom amerikansk politik. Det väcker också frågor kring hur de amerikanska politikerna skall lyckas nå en överenskommelse kring den höjning av skuldtaket som behöver beslutas om under november.  

Två svenska fotbollssupportrar sköts till döds i ett terrordåd i Bryssel inför en landskamp mellan Belgien och Sverige i vad som tros vara en reaktion på den senaste tidens publicitet kring koranbränningarna i Sverige. Vissa framsteg gjordes i processen kring det svenska Nato-medlemskapet då den turkiske presidenten Erdogan, lämnade in Sveriges ansökan till landets parlament för godkännande. Riksbankens företagsundersökning visade att företagen räknar med att konjunkturen fortsätter att avmattas under den närmaste tiden. Det är också tydligt att det råder stor skillnad mellan exportföretag som hittills haft en god orderingång och som förväntar sig en mjuklandning i ekonomin och konsumentvarubolag som redan upplever en svag efterfrågan. 

Den europeiska centralbanken, ECB, lämnade sina styrräntor oförändrade i enlighet med förväntningarna. Under presskonferensen efter räntebeskedet sade ECB-chefen, Christine Lagarde, att nuvarande räntenivåer kan vara tillräckligt höga för att kunna föra inflationen tillbaka till målet. Samtidigt angav hon att inflationen för närvarande är för hög och inga signaler gavs om när styrräntorna kan komma att sänkas. Hon noterade också att den ekonomiska aktiviteten inom Euroområdet är svag och att efterfrågan är dämpad. I USA steg räntan på den amerikanska tioåriga statsobligationen till över fem procent för första gången sedan 2007. De höga nivåerna på marknadsräntorna gör en del av jobbet åt Fed och marknaden räknar för närvarande inte med ytterligare räntehöjningar i USA. Samtidigt sätter räntorna press på både amerikanska företag och hushåll vilket bland annat visat sig genom en hög andel försenade räntebetalningar på olika typer av lån. I samband med en utfrågning i Riksdagens finansutskott underströk Riksbankschef Erik Thedéen att inflationen förvisso har sjunkit men att det underliggande pristrycket fortfarande är för högt och att räntan kan behöva höjas ytterligare. 

Kreditmarknaderna påverkades också av den allmänna osäkerheten och volatiliteten steg. Bolagens rapporter för det tredje kvartalet har visat på varierande utveckling, men generellt sett har de flesta bolag publicerat resultat som varit fullt tillräckliga ur ett kreditperspektiv. Flygbolaget SAS fick nya ägare i form av ett konsortium bestående av flygbolaget Air France-KLM, danska staten och ett antal privata investerare. SAS-aktien kommer att avnoteras från Stockholmsbörsen och det förväntas inte finnas något värde kvar i de befintliga aktierna. Det är även osäkert om bolagets utestående hybridobligationer kommer betinga något värde till sina investerare.

Fastighetsbolaget Corem meddelade att de har tecknat ett antal avsiktsförklaringar om försäljningar av fastigheter till ett sammanlagt värde om cirka tolv miljarder svenska kronor. Nyheten togs emot positivt av kreditmarknaden då det är i linje med bolagets kommunicerade strategi om att genomföra avyttringar för att stärka balansräkningen och hantera kommande obligationsförfall. Mediabolaget Viaplays obligationer föll efter att företaget hade meddelat att de senarelägger publiceringen av sin delårsrapport med hänvisning till pågående diskussioner med stora aktieägare och långivare.  

 

Turbulensen påverkade utvecklingen för Simplicity High Yield och Simplicity Global Corporate Bond som sjönk med 0,07 % respektive 0,21 %. Simplicity Likviditet och Simplicity Företagsobligationer hade en starkare utveckling och steg med 0,34 % samt 0,21 %. Det är noterbart att yielderna är på fortsatt höga nivåer i samtliga fonder.  

Nyckeltal per 2023.10.31

Ta del av räntefondernas nyckeltal. För fullständig månadsrapport se rapport i PDF.

Simplicity Likviditet

per 2023.10.31
 • Avkastning YTD 4,07%
 • Yield innan avgifter: 5,10-5,20%
 • Ränteduration: 0,21 år
 • Kreditduration: 0,96 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2023.10.31
 • Avkastning YTD 5,34%
 • Yield innan avgifter: 9,80-9,90%
 • Ränteduration: 0,87 år
 • Kreditduration: 2,50 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

per 2023.10.31
 • Avkastning YTD 4,13%
 • Yield innan avgifter: 10,50-10,60%
 • Ränteduration: 2,28 år
 • Kreditduration: 2,81 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

per 2023.10.31
 • Avkastning YTD 6,32%
 • Yield innan avgifter: 12,50-12,60%
 • Ränteduration: 0,96 år
 • Kreditduration: 2,47 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Notera att vi redovisar fondernas yielder före avgifter. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023