Lägesrapport räntefonder

Förvaltarkommentar januari 2021

Inledningen av 2021 kom att präglas av den politiska händelseutvecklingen i USA. I omvalet till senaten i delstaten Georgia lyckades de demokratiska kandidaterna vinna båda de senatsplatser som stod på spel. Detta innebär att demokraterna, med hjälp av vicepresident Harris utslagsröst, nu även har majoritet i senaten vilket ger demokraterna goda förutsättningar att genomföra sin politik. Marknaderna har tagit fasta på detta och det finns stora förväntningarna på omfattande finanspolitiska åtgärder för att stötta den amerikanska ekonomin. Den händelse som fick störst uppmärksamhet under månaden var det angrepp på den amerikanska kongressen som skedde då uppretade Trumpanhängare stormade in i kongressbyggnaden för att försöka stoppa den formella utnämningen av Joe Biden till ny president. Attacken föregicks av ett tal av Donald Trump där han bland annat återupprepade sina anklagelser om valfusk. Händelsen ledde till att en ny riksrättsprocess kommer inledas mot honom och han blir därmed den förste president att ställas inför riksrätt två gånger. Om han skulle bli fälld förlorar han sina möjligheter att ställa upp i framtida val. Oroligheterna avtog så småningom och den 20 januari kunde Biden sväras in som ny president.

Coronaviruset fortsätter att hålla världen i ett järngrepp och under månaden införde flera länder omfattande inreseförbud för att försöka minska spridningen av de två muterade virusstammar som upptäckts i Sydafrika och Storbritannien. Vaccineringsprocessen har fortlöpt i förhållandevis långsam takt och Astra Zeneca har meddelat att de inte kommer kunna leverera lika många doser vaccin till EU som tidigare utlovats på grund av produktionsstörningar. Merparten av de internationella aktiemarknaderna sjönk under månaden med undantag för det tekniktunga Nasdaqindexet i USA och Stockholmsbörsen som båda steg.

Den amerikanska centralbanken Fed lämnade som förväntat sin styrränta oförändrad samtidigt som de underströk att de ser vissa svaghetstecken i ekonomin, framförallt inom de sektorer som drabbats värst av pandemin. De indikerade dock inte att detta kommer leda till några

policyförändringar utan fortsätter sätta sin tillit till att vaccinationer och finanspolitiska stimulanser skall ge stöd. Även ECB varnade för att det föreligger en risk för svagare tillväxt än förväntat i det korta perspektivet på grund av en svag utveckling inom servicesektorn. Samtidigt motverkas de negativa effekterna av att tillverkningsindustrin inte drabbats lika hårt av nedstängningar denna gång och därmed håller uppe den ekonomiska aktiviteten. ECB uppgav också att de är beredda att minska takten i sina tillgångsköp något om de finansiella förutsättningarna skulle tillåta detta. Även om så skulle bli fallet kommer ECB med all sannolikhet vara beredda att öka sina penningpolitiska stimulanser igen, i händelse av ett bakslag. Riksbanken offentliggjorde statistik över sina köp av företagsobligationer som visade att de vid årsskiftet hade köpt företagsobligationer för cirka tre miljarder kronor, varav mer än 50 procent var investerade i obligationer utgivna av svenska fastighetsbolag.

I den internationella kreditmarknaden var det en relativt volatil utveckling under månaden medan den nordiska marknaden gynnades av sjunkande kreditspreadar för såväl Investment Grade- som High Yieldobligationer. Budstriden i det norska fastighetsbolaget Entra verkar bli en segdragen historia då företaget avvisade båda de bud som lagts av SBB samt Castellum. Även Erik Selin, VD för Balder som äger cirka 20 procent av aktierna i Entra, uttalade sig om att han inte anser att något av buden är tillräckligt attraktivt. Rapportsäsongen för helåret 2020 har startat och trenden bland de företag som rapporterat visar att de flesta företag har klarat av att hantera den pågående krisen på ett bra sätt. I primärmarknaden var aktiviteten hög och Simplicity deltog bland annat i transaktioner i säkerhetsföretaget Verisure, IT-bolaget Team Systems och bygg- och anläggningsföretaget Bellman Group. Samtliga fonder gynnades av sjunkande kreditspreadar i den nordiska marknaden och steg under månaden. Simplicity Likviditet, Simplicity Företagsobligationer och Simplicity High Yield steg med 0,14 %, 0,42 % respektive 0,68 %. Utvecklingen för Simplicity Global Corporate Bond dämpades något av sjunkande kurser för en del obligationer med längre löptid utgivna av banker, försäkringsbolag och kraftförsörjningsbolag men steg ändå med 0,14 %.

Förvaltaren sammanfattar månaden

Fabian Dahl sammanfattar månaden.

Simplicity Likviditet

per 2021.01.31
 • Avkastning YTD 2021 0.13%
 • Yield efter avgifter: 0.35-0.45%
 • Ränteduration: 0.16 år
 • Kreditduration: 1.29 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2021.01.31
 • Avkastning YTD 2021 0.42%
 • Yield efter avgifter: 2.10-2.20%
 • Ränteduration: 1.22 år
 • Kreditduration: 3.28 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

Avkastning per 2021.01.31
 • Avkastning YTD 2021 0.14%
 • Yield efter avgifter: 2.60-2.70%
 • Ränteduration: 2.67 år
 • Kreditduration: 3.62 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

Avkastning per 2021.01.31
 • Avkastning YTD 2021 0.68%
 • Yield efter avgifter: 3.80-3.90 %
 • Ränteduration: 1.47 år
 • Kreditduration: 3.58 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav
Copyright Simplicity AB 2023