Lägesrapport aktiefonder

Fondnyhet! Simplicity Green Impact

Vi vill passa på att uppmärksamma om en kommande produktlansering då vi i maj startar vår första mörkgröna fond, Simplicity Green Impact. Fonden är en global aktiefond som investerar i bolag som bidrar till en hållbar utveckling och där framtidens vinnare är bolag som ligger i framkant vad gäller klimatomställning, miljöpåverkan och resurseffektivitet. Hållbara bolag har under de senaste åren haft en mycket god tillväxt, och ett förstärkt fokus på klimat och miljö medför flera intressanta investeringsmöjligheter vilket bör leda till fortsatt stark tillväxt inom området. Fondens förvaltning bygger på vår mycket långa erfarenhet av aktieförvaltning och precis som våra övriga fonder är målet för Simplicity Green Impact att uppnå en hög riskjusterad avkastning. Mer information kommer snart här på vår hemsida.

Marknadskommentar

Samtliga aktiefonder steg under månaden som präglades av kriget i Ukraina, stigande inflation och stigande räntenivåer. Hemmamarknadsfonderna, Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige, överträffade sina jämförelseindex med mellan 3 och 4 procentenheter vardera efter framgångsrika aktieurval. Bland annat steg fondernas stabila konsumentbolag som Axfood, Cloetta och Austevoll Seafood mer än marknaden. Axfood steg med hela 25% efter flera köprekommendationer då bolaget är väl positionerat för ökad inflation. Även materialbolagen steg kraftigt i spåren av stigande råvarupriser, däribland SSAB som gick upp med hela 22%. Många av pappersbolagen är dessutom verksamma inom energiproduktion, vilket gör dem mindre påverkade av de stigande energipriserna som fått vissa bolag att pausa sin produktion. I fonderna steg SCA och Holmen med 18% respektive 15%. Även Nibe avancerade med 24% enligt samma tema, då deras produkter bidrar till minskad energiförbrukning.  

Utvecklingen för fastighetsaktier var också positiv där majoriteten av svenska fastighetsbolag steg under månaden. Catena, inriktade på logistikfastigheter, gick upp med 16% och tog via en riktad nyemission under månaden in drygt 2 miljarder att användas till nya fastighetsinvesteringar. Även de stora innehaven Sagax och Castellum steg mer än marknaden. Simplicity Småbolag Global hade också en bra månad med högre avkastning än sitt jämförelseindex. Intertape Polymer, producent av förpackningsmaterial, fick ett uppköpserbjudande med en premie på hela 65%. Uppköpet var ett av tre i Simplicitys aktiefonder, där GHP Specialty Care steg kraftigt i Simplicity Småbolag Sverige efter bud från Capio och Sbanken steg i Simplicity Norden efter att DNB:s bud slutligen godkändes av den norska konkurrensmyndigheten.  

Samtliga aktiefonder tilldrog sig positiv utveckling under den starka månaden där Simplicity Småbolag Sverige toppade med en uppgång om hela +6,6%. Simplicity Norden och Simplicity Sverige gick upp med +4,8%, respektive +5,6%. Simplicity Småbolag Global slutade på +1,5% och Simplicity Fastigheter steg med +3,8%. 

Månadens aktie

SalMar är en av världens största producenter av lax med huvuddelen av verksamheten baserad i Norge och med investeringar Island och i Storbritannien. Företaget ligger långt fram inom hållbarhetsområdet och utvecklar bland annat havsbaserad fiskodling långt från kusten där vattenkvaliteten ofta är bättre och risken för parasitangrepp är lägre än vid kustnära odlingar. Priset på lax har stigit under den senaste tiden där de slopade pandemirestriktionerna har lett till ökad efterfrågan samtidigt som produktionstillväxten är låg. De ökade priserna förväntas gynna laxodlare som SalMar och aktien steg med 7% under månaden efter höjda rekommendationer från analytikerkåren. Under månaden ökade Simplicity Norden sina innehav i laxodlarna MOWI och Austevoll Seafood tillsammans med SalMar, som tillika är fondens största laxodlare med en vikt om 1,3% av fonden.  

Omvärlden i korthet

Kriget i Ukraina var fortsatt i fokus för aktiemarknaderna under månaden. Västvärlden utökade sina sanktioner mot Ryssland och väldigt många privata företag valde att lämna landet. Trots invasionen steg aktiemarknaderna, där uppgången kan förklaras med att parterna indikerat öppningar till förhandlingar och att en eskalering som skulle kunna innefatta en Natomedlem för stunden tycks vara mer osannolik, samtidigt som att effekterna från kriget blivit mer överskådliga. Framför allt är det nu tydligt att invasionen ytterligare spär på inflationsförväntningarna. Råvarupriserna, inte minst oljepriset, har stigit kraftigt vilket medför högre kostnader för företagen som högst troligt kompenserar med höjda priser. Det förändrade läget har till och med fått Riksbankschef Ingves att luta mot tidigarelagda räntehöjningar. Amerikanska Fed höjde som väntat styrräntan med 0,25 procentenheter och signalerade att fler höjningar är att vänta. Fed-ledamöternas prognoser pekar nu på en styrränta kring 2,75% i slutet av nästa år.  

Även i marknaden har räntenivåerna både med kort och lång löptid stigit. Räntor med löptid på 2-3 år steg dock mer än 10-åriga, och i USA inverterade kurvan vid flera tillfällen under månaden, något som historiskt varit en träffsäker indikator på stundande lågkonjunktur. Normalt sett signalerar dock en inverterad kurva att penningpolitiken kan komma behöva stödja ekonomin för att få fart på en försvagad tillväxt. Denna gång rör det sig snarare om att inflationen förväntas vara hög under den närmaste tiden för att normaliseras på längre sikt. Stora svängar sågs även i Kina där ökad smittspridning lett till utökade restriktioner igen. Detta ledde till hög volatilitet på Hongkongbörsen.  

Simplicity Norden

Avkastning per 2022.03.31
 • 4,8%
 • -6,9%
 • 9,5%
 • -6,9%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Sverige

Avkastning per 2022.03.31
 • 5,6%
 • -11,9%
 • 6,6%
 • -11.9%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Sverige

Avkastning per 2022.03.31
 • 6,6%
 • -11,8%
 • 11,1%
 • -11,8%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Småbolag Global

Avkastning per 2022.03.31
 • 1,5%
 • -2,4%
 • 13,1%
 • -2,4%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Fastigheter

Avkastning per 2022.03.31
 • 3,8%
 • -12,0%
 • 28,5%
 • -12,0%
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023