2 maj

Lägesrapport april

Marknaden fokuserade under april på bolagens starka rapportering, och där den ihållande inflationen och räntehöjningarna hamnade i skuggan. Många bolag haft en fortsatt stark utveckling trots den osäkra omvärldsbilden, vilket gav positiv utveckling för så gott som samtliga våra fonder. 

Sammanfattning av marknadens fokus under månaden: 

  • Stark bolagsrapportering
    Bland de företag som kommit med positiva överraskningar kan nämnas industribolagen Volvo, Scania och Atlas Copco. De nordiska storbankerna SEB, Nordea, Handelsbanken, Swedbank, DNB och Danske Bank rapporterade starkt med bland annat höga räntenetton och låga kreditförluster vilket låg bakom att förväntningarna slogs med råge. 
  • Bankoron
    Bankoron klingade av efter förra månadens bankkollapser, vilka mer och mer ses som isolerade händelser. Med ”orosindexet” VIX på lägsta nivån sedan slutet av 2021 förefaller en bankkris föga trolig.
  • Fortsatt hög inflation och ytterligare räntehöjningar
    I Sverige kom det in statistik som visar att detaljhandeln fortsätter att falla, vilket ses som ett bevis på att de högre räntorna nu börjar märkas av ordentligt i hushållens plånböcker. I absoluta tal är inflationen fortsatt hög, men trenden är nedåtgående och detta mönster märks även i många andra länder. Vid sitt direktionsmöte i april höjde Riksbanken återigen styrräntan, denna gång med 50 punkter till 3,50 procent.

Räntefondernas utveckling

Den pågående rapportsäsongen har visat att många bolag haft en fortsatt stark utveckling. Det är dock tydligt att osäkerheten inför framtiden är stor och reaktionerna på såväl aktie- som kreditmarknaden har i många fall blivit stora i samband med rapporterna. Bland de företag som kommit med positiva överraskningar kan nämnas industribolagen Volvo, Scania och Atlas Copco samt de nordiska storbankerna. Fastighetsbolagen har överlag redovisat en god utveckling i den operationella verksamheten, bland annat drivet av höjda hyror. Samtidigt har de högre räntorna och kreditspreadarna tyngt resultaten och medfört lägre räntetäckningsgrader. De flesta bolag har även fortsatt skriva ned värdet på sina fastigheter vilket i sin tur lett till högre belåningsgrader. På den positiva fronten kan noteras att många bolag arbetat aktivt med att hantera sin balansräkning genom avyttringar av fastigheter och återköp av utestående obligationer. Kredithanteringsbolaget Intrum gjorde återigen marknaden besviken genom att redovisa ett sämre resultat och priset på bolagets obligationer föll som en konsekvens av detta. 

Samtliga våra fonder utvecklades väl. Simplicity Global Corporate Bond uppvisade den högsta uppgången då den steg med 0,90%. Utvecklingen var dock volatil vilket speglar den osäkerhet som råder i den internationella marknaden. Simplicity Likviditet, Simplicity Företagsobligationer och Simplicity High Yield steg med 0,48%, 0,81% respektive 0,72%. 

Under månaden startade vi en ny fond, Simplicity Nordic Corporate Bond, som är en eurohedgad version av Simplicity Företagsobligationer. Hör gärna av er till oss om ni vill ha mer information om denna fond.

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Urstark rapportering från verkstäderna när Volvo och Atlas Copco släppte kanonrapporter. Proppen ur efter att diverse komponentbrister nu har rättat till sig och orderhögen betats av. Volvo levererade ett rekordkvartal med både högre leveranser och orderingång än väntat samtidigt som efterfrågan är intakt framåt. ABB dubblade målet för försäljningstillväxten till 10%.  

Alla nordiska storbanker (SEB, Nordea, Handelsbanken, Swedbank, DNB och Danske Bank) rapporterade starkt och bidrog till bra månad för Simplicity Norden och Simplicity Sverige. Bland annat höga räntenetton och låga kreditförluster låg bakom att förväntningarna slogs med råge.  

Utvecklingen för Simplicity Fastigheters innehav var till mestadels positiv. Atrium Ljungberg var tidig i rapportledet och aktien steg tvåsiffrigt där bolaget imponerade med stabila finanser, bra kostnadskontroll och driftnettomarginal.  

Omvända vinstvarningar från AAK, Biogaia, Kempower och Novo Nordisk lyfte aktierna och gynnade Simplicity Norden, Simplicity Sverige, Simplicity Småbolag Sverige samt Simplicity Green Impact. 

De byggrelaterade bolagen bidrog positivt i Simplicity Småbolag Global då särskilt Simpson Manufacturing steg på stark rapport. Bolag inom halvledarbranschen föll brett under månaden och för Simplicity Småbolag Global föll Cirrus Logic, Melexis, Fabrinet och Sanmina på detta tema. Även om bankoron sjönk under månaden värderades regionala banker i USA ner och tyngde Simplicity Småbolag Global. Flera av fondens bankinnehav släppte dock stabila rapporter under april.

Fondernas utveckling. Simplicity Norden steg med 3,4%, Simplicity Sverige med 2,7% och Simplicity Fastigheter med 3,2%. Simplicity Småbolag Sverige sjönk med -1,1% Simplicity Småbolag Global backade med -2,6% och Simplicity Green Impact backade -3,4%.

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter April 2023 (PDF)

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

1 juni

Lägesrapport maj

Rapportsäsongen är i stort sett avslutad och den rådande bilden om starka resultat från företagen håller i sig. Kreditmarknaderna hade en förhållandevis stark utveckling under maj och samtliga fonder genererade positiv avkastning, medans aktiefonderna spretade i månadsavkastningen. Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:  Överenskommelse om USAs skuldtak på plats Efter en period av intensiva förhandlingar […]

Läs vidare
24 maj

Simplicity Green Impact 1 år!

Den 23 maj 2022 startade vi Simplicity Green Impact, en global aktiefond som investerar i bolag som bidrar till en hållbar utveckling. Under det första året avkastade fonden +5,9%. Vi startade fonden i syfte att erbjuda en bred portfölj av bolag med exponering mot gröna megatrender. Fonden investerar i bolag som är tydligt kopplade till […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023