2023-03-01

Lägesrapport februari

Februari blev en händelserik månad med ett omfattande nyhetsflöde inom många olika områden. Räntefonderna fortsatte att utvecklas positivt över linjen under månaden och där den nordiska företagsobligationsmarknaden stod emot bäst bland annat på grund av att många nordiska obligationer löper rörlig ränta och att de underliggande yielderna är högre i Norden. För aktiemarknadernas del var det två steg framåt och ett steg bakåt, där månaden inleddes i linje med januari med fortsatta uppgångar och bättre sentiment. Efter detta ändrades klimatet när nordanvinden anlände i form av fortsatt hög amerikansk inflation, särskilt inom servicesektorn, som dessutom riskerar hållas uppe av den starka arbetsmarknaden.

Sammanfattning av marknadens fokus under månaden:

Fortsatta räntehöjningar i sikte
Inflationstakten vägrar att ge med sig och grumlade förhoppningarna om att räntehöjningscykeln snart kommer att vara över för denna gång. Hökaktiga centralbanker där amerikanska Fed höjde sin styrränta med 0,25 procentenheter och där ECB tillsammans med Riksbanken klämde till med 0,50 procentenheter upp. Kommentarerna från samtliga aktörer är entydigt att inflationen skall bekämpas tills att inflationsmålet är säkerställt.

Den globala ekonomin utvecklas fortsatt starkt
Den globala ekonomin håller emot förvånansvärt väl och många indikatorer tyder nu på att den väntade lågkonjunkturen tycks dröja eller till och med utebli. Denna bild bekräftas bland annat av den starka arbetsmarknaden som visar få tecken på avmattning. Även om denna utveckling i grund och botten är positiv, är baksidan av myntet att inflationen biter sig fast hårdare än förväntat.

Varierad bolagsrapportering för det fjärde kvartalet 2022
Rapportperioden för det fjärde kvartalet är i stort sett avslutad och utfallen har varit varierade. Fastighetsbolagens rapporter har varit i stort fokus och den genomgående trenden är att värderingarna på företagens portföljer har gått ned på grund av högre avkastningskrav, men att nedgångarna har begränsats något av högre förvaltningsresultat [hyresintäkter/kassaflöde].

Räntefondernas utveckling

Efter en stark inledning av månaden fick de stigande räntorna obligationskurserna i den internationella kreditmarknaden att falla tillbaka, men där den nordiska företagsobligationsmarknaden dock stod emot bättre. Fastighetsbolagens rapporter har varit i stort fokus och aktiviteten hos företagen varit hög då bolagen vidtagit olika åtgärder för att stärka sina balansräkningar. Castellum annonserade en nyemission om tio miljarder kronor medan Balder gjorde en konvertibelemission om 480 miljoner Euro och Heimstaden Bostad tog in 4,5 miljarder SEK som skall användas för att köpa tillbaka utestående obligationer. Corem tillkännagav en försäljning av 17 fastigheter i Stockholmsområdet för 949 miljoner kronor och SBB meddelade att de utvärderar en notering av sitt dotterbolag Sveafastigheter som äger bostadsfastigheter. Ovanstående transaktioner är bara några exempel på vad som gjorts den senaste tiden och får anses vara ett bevis på att bolagen är beredda att agera kraftfullt för att försvara sina kreditbetyg och säkerställa sin finansiering. Aktiviteten i primärmarknaden var god under månaden och utöver SGL deltog vi bland annat i nyemissioner i Volvo Cars, Billerud och Nordnet.

Samtliga fonder gynnades av det starka sentimentet i marknaden. Simplicity Likviditet och Simplicity Företagsobligationer gick upp med 0,45% samt 1,13% medan Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 0,27% respektive 1,64%. Trots den senaste tidens uppgångar ligger yielderna fortfarande kvar på höga nivåer i alla fonder.

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Utvecklingen på räntemarknaderna innebar en tuff månad för räntekänsliga aktier som fastigheter samtidigt som banker utvecklades positivt. Simplicity Norden och Simplicity Sverige steg med 1,7% respektive 1,3% mycket tack vare hög vikt i banker som Nordea, Swedbank, Danske Bank, SEB, DNB och Sydbank som alla steg med mer än 5% under månaden. Den sistnämnda är även ett av de största innehaven i Simplicity Småbolag Global som också gynnades av övervikt i banksektorn.

Den fortsatt starka detaljhandeln i USA kunde märkas i kvartalsrapporten för Loomis, innehav i Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige. Bolaget ökade försäljningen och resultatet under förra kvartalet och hade en organisk tillväxt på 11,8%. Aktien steg med 9%. Även IT-koncernen Addnode återfinns i samtliga tre hemmamarknadsfonder. Aktien steg kraftigt i februari då bolaget redovisade nytt omsättnings- och resultatrekord under det fjärde kvartalet samtidigt som efterfrågan var god inom flera kundsegment.

Månadens raketaktie fanns dock i Simplicity Green Impact. Sydkoreanska Ecopro som utvecklar teknologier och material till bland annat förnyelsebar energi, batterier och luftrening steg med över 130% under månaden efter att företaget rapporterat fortsatt stark tillväxt i slutet av januari.

Simplicity Norden steg med 1,7% och Simplicity Sverige med 1,3%. Simplicity Småbolag Sverige steg med 0,7% medan Simplicity Fastigheter och Simplicity Green Impact backade med 6,6% respektive 1,9%. Simplicity Småbolag Global utvecklades bäst med en uppgång på 2,1%.

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Februari 2023(PDF)

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023