Räntebrev

per 2024.05.31

Förvaltarkommentar

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med ökade spänningar mellan Kina och Taiwan samt rapporter om ukrainska motgångar i kriget. I USA fälldes den förre presidenten, Donald Trump, för bokföringsbrott i en domstol i New York. Han fälldes på samtliga 34 åtalspunkter och straffpåföljden kommer meddelas den 11 juli. Den politiska utvecklingen förmådde dock inte rubba det positiva sentimentet som för närvarande råder bland investerarna.

Tillväxten i den svenska ekonomin överraskade positivt då de reviderade BNP-siffrorna för det första kvartalet var betydligt högre än vad de preliminära mätningarna indikerade. Detta bekräftar bilden om att en konjunkturåterhämtning är på väg. Samtidigt kan detta utgöra ett problem för Riksbanken om det också skulle leda till ett ökat pristryck. Statistiken över den svenska inflationen visade dock att sådana tendenser inte syns än så länge då utfallet för KPI-inflationen var lägre än vad analytiker hade räknat med. Då denna statistik publicerades efter Riksbankens besked om att sänka styrräntan från 4,00 % till 3,75 % var det välkomna nyheter för dem. Protokollet från direktionsmötet visade också att det fanns en enighet bakom räntebeslutet. Farhågorna om att en svensk sänkning skulle leda till en ytterligare försvagning av kronan infriades åtminstone inte i det korta perspektivet, då den svenska kronan stärktes efter räntebeskedet.

Efter ett antal besvikelser med högre amerikansk inflation än förväntat, sjönk kärninflationen i april till nivåer som var i linje med marknadens förväntningar. Detta bidrog tillsammans med en svagare detaljhandelssiffra till en viss lättnad i räntemarknaden. Även PCE-inflationen som anses vara den amerikanska centralbankens favoritnyckeltal, bekräftade bilden om en lägre prisökningstakt i USA. Fed valde dock att hålla sina räntor oförändrade och för närvarande diskonterar marknaden inte någon sänkning förrän i november. I Europa blev inflationsutfallet högre än prognoserna men förväntningarna om en räntesänkning den 6 juni ligger fast.

Även företagsobligationsmarknaden hade en stark utveckling under maj. Det positiva stämningsläget och inflöden i marknaden bidrog till sjunkande kreditspreadar vilket i kombination med den goda yieldnivån gav stigande obligations- och fondkurser. Diskussionerna mellan Intrum och deras aktieägare, banker och obligationsinnehavare verkar gå trögt då det fortfarande inte kommit någon ny information om hur en ny skuldstruktur kan tänkas se ut. Tiden börjar snart bli knapp, då bolaget har ett obligationsförfall i mitten av juli. Efter en återhämtning för Intrums obligationspriser valde vi att sälja hela vårt innehav på grund av den stora osäkerhet som för närvarande råder. Kreditföretaget Bayport förhandlade fram ett stilleståndsavtal med sina kreditgivare efter en period av svag resultatutveckling. Avtalet som innebär att bolaget får en tidsfrist för att förhandla fram en ny finansieringslösning ledde till kraftiga fall för kurserna i bolagets obligationer vilket påverkade våra fonder negativt. Då det rör sig om ett mindre innehav blev effekten begränsad.

Primärmarknadsaktiviteten var hög då många företag ville dra nytta av det starka sentimentet för att ge ut nya obligationer. Simplicity deltog bland annat i emissioner i Kvika Bank, Storskogen, Sörmlands Sparbank och Svea Bank.

Samtliga fonder utvecklades väl. Simplicity Likviditet gick upp med 0,53 %, samtidigt som Simplicity Företagsobligationer, Simplicity High Yield och Simplicity Maturity 2027 steg med 0,85 %, 0,92 % respektive 0,78 %. Simplicity Global Corporate Bond hade en mycket stark start på månaden men uppgången mattades av något och kunde till slut summeras till 0,86 %.

Nyckeltal per 2024.05.31

Ta del av räntefondernas nyckeltal. För fullständig månadsrapport se rapport i PDF.

Simplicity Likviditet

per 2024.05.31
 • Avkastning YTD 2,43%
 • Yield innan avgifter: 4,30-4,40%
 • Ränteduration: 0,19 år
 • Kreditduration: 2,63 år

Simplicity Företagsobligationer

per 2024.05.31
 • Avkastning YTD 4,05%
 • Yield innan avgifter: 7,30-7,40%
 • Ränteduration: 0,84 år
 • Kreditduration: 2,63 år

Simplicity Global Corporate Bond

per 2024.05.31
 • Avkastning YTD 3,27%
 • Yield innan avgifter: 8,30-8,40%
 • Ränteduration: 2,54 år
 • Kreditduration: 2,79 år

Simplicity High Yield

per 2024.05.31
 • Avkastning YTD 4,61%
 • Yield innan avgifter: 9,20-9,30%
 • Ränteduration: 0,91 år
 • Kreditduration: 2,82 år

Simplicity Maturity 2027

per 2024.05.31
 • Avkastning YTD 4,09%
 • Yield innan avgifter: 6,40-6,50%
 • Ränteduration: 0,69 år
 • Kreditduration: 2,72 år

Notera att vi redovisar fondernas yielder före avgifter. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023