Lägesrapport räntefonder per 31/1

Förvaltarkommentar

Det positiva sentiment som rådde under avslutningen av 2022 höll i sig även under januari, vilket ledde till stigande börskurser och lägre kreditspreadar. Den starka starten på året förklaras av en viss optimism om att en eventuell recession inte behöver bli alltför djup eller kanske till och med kan undvikas, samt av ökade förhoppningar om att centralbankerna närmar sig toppen av sina räntehöjningscykler.

Utvecklingen präglas dock av en ovanligt hög osäkerhet något som bland annat visade sig då den svenska BNP-utvecklingen under fjärde kvartalet var betydligt lägre än förväntat. Inflationsstatistiken som publicerades under månaden visade generellt sett på något lägre inflationstakt än marknadens förväntningar i de flesta länder. Den spanska inflationstakten steg dock oväntat efter några månader med sjunkande siffror, vilket oroade marknaden då den av vissa anses vara ledande inom EU. Arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas starkt vilket skulle kunna leda till löneinflation. Bilden är dock inte entydig något som bland annat visade sig då flera stora bolag meddelade att de planerar stora personalminskningar under de kommande månaderna. Fackföreningarnas lönekrav inför de stundande avtalsrörelserna tyder också på relativt måttliga löneökningar. I Kina fortsatte återöppnandet av den kinesiska ekonomin och det är tydligt att de kinesiska myndigheterna nu tycker att det är viktigare att få fart på tillväxten än att hålla tillbaka smittspridningen av Covid-19. De förbättrade utsikterna för Kina angavs också som ett av skälen till varför IMF valde att justera upp sina prognoser för den globala ekonomiska tillväxten i sin nya World Economic Outlook.

I början av februari kommer flera centralbanker med räntebesked och det finns en stor samsyn om att Fed och ECB kommer att höja sina styrräntor med 25 respektive 50 punkter. Många bedömare räknar med att detta blir den sista höjningen i cykeln från Feds sida medan ECB troligen har en eller ett par höjningar kvar. Samtidigt finns det en viss sannolikhet att Fed signalerar ytterligare höjningar för att hålla tillbaka marknadens förväntningar om en mindre åtstramande penningpolitik.

När det gäller ECB är den stora frågan om man kommer fortsätta på den inslagna vägen tillsammans med sina hökaktiga uttalanden. Även om detta budskap har repeterats av ett antal ECB-ledamöter den senaste tiden finns det vissa signaler som indikerar att de är lite bekymrade över effekterna av sin kommunikation. I Sverige kommer Riksbanken med sitt första räntebeslut sedan i november och förväntansbilden är att det blir en höjning med 50 punkter. Beskedet är särskilt intressant i och med att det är det första efter att Erik Thedéen tillträdde som ny Riksbankschef.

Kreditmarknaden har fått en mycket stark start på året med god utveckling i de allra flesta segment. Detta förklaras både av sjunkande räntor och kreditspreadar samt av den höga yield som de allra flesta obligationer handlas till. Rapporterna från de bolag som publicerat sina resultat för det fjärde kvartalet har överlag varit lite bättre än förväntat. Samtidigt är det stora skillnader mellan olika branscher och så gott som samtliga bolag betonar att framtidsutsikterna är osäkra. Det är än så länge endast ett fåtal fastighetsbolag som har rapporterat, men de som gjort det har också skrivit ned värdena på sina fastighetsportföljer något, framförallt på grund av högre avkastningskrav. Nedskrivningarna är dock betydligt lägre än vad som diskonterades av aktie- och kreditmarknaderna under stora delar av 2022. I USA och Europa var primärmarknadsaktiviteten hög då många bolag ville utnyttja det starka sentimentet för att ge ut nya obligationer. I den nordiska marknaden var dock aktiviteten lägre och de affärer som genomfördes gjordes på attraktiva nivåer ur ett investerarperspektiv. Simplicity deltog bland annat i emissioner i telekombolagen British Telecom och Telecom Italia samt den franska banken Societé Generale.

Samtliga fonder hade en god utveckling under januari. Simplicity Likviditet steg med 0,48% medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield gick upp med 1,68%, 2,50% respektive 2,30%. 

Simplicity Likviditet

per 2023.01.31
 • Avkastning YTD 0,48%
 • Yield innan avgifter: 4,15-4,25%
 • Ränteduration: 0,19 år
 • Kreditduration: 0,90 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2023.01.31
 • Avkastning YTD 1,68%
 • Yield innan avgifter: 7,75-7,85%
 • Ränteduration: 1,05 år
 • Kreditduration: 2,93 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

per 2023.01.31
 • Avkastning YTD 2,50%
 • Yield innan avgifter: 8,30-8,40%
 • Ränteduration: 2,48 år
 • Kreditduration: 3,11 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

per 2023.01.31
 • Avkastning YTD 2,30%
 • Yield innan avgifter: 10,20-10,30 %
 • Ränteduration: 1,42 år
 • Kreditduration: 2,87 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023