Räntebrev

per 2024.01.31

Förvaltarkommentar

Efter den starka avslutningen på 2023, där investerarna diskonterade ett mycket gynnsamt scenario med kommande räntesänkningar och en mjuklandning i ekonomin, fick vi se en viss rekyl under inledningen av 2024. De långa obligationsräntorna steg, börsutvecklingen var avvaktande och i den internationella kreditmarknaden inleddes året med stigande kreditspreadar. Under loppet av månaden kom det dock vissa signaler som indikerade att ett scenario med sjunkande inflation och hygglig tillväxt kan infrias. 

På den geopolitiska fronten inleddes supervalåret 2024 med presidentval i Taiwan och republikanska primärval i Iowa och New Hampshire. I Taiwan vanns valet av representanten för det sittande regeringspartiet DPP som historiskt sett haft en hård hållning mot Kina och det finns en oro för att valresultatet skulle kunna leda till ökade spänningar mellan Peking och Taiwan. De inledande primärvalen resulterade i betryggande segrar för Donald Trump som just nu ser ut att bli republikanernas presidentkandidat. Efter många turer godkände till sist Turkiet Sveriges Natoansökan och nu återstår bara ett godkännande från Ungern för att Sverige skall kunna tas upp som medlem i Nato. Situationen i Röda Havet utvecklades i fel riktning då Huthirebellerna fortsatte sina attacker fraktfartyg som trafikerar farleden. Den farliga situationen har fått flera rederier att väja andra rutter för sina transporter vilket leder till högre priser och försenade transporter. Detta har i sin tur fått ett antal företag att stoppa sin produktion på grund av komponentbrist. I en förlängning skulle detta kunna innebära ett hot mot den sjunkande inflationen.  

Både ECB och FED lämnade styrräntorna oförändrade vid sina räntemöten vilket var helt i enlighet med förväntningarna. I de efterföljande kommentarerna till möten indikerade båda centralbankerna att nästa steg är en räntesänkning. Det stora frågetecknet består i när den första sänkningen kommer och hur många sänkningar vi kan förvänta oss under 2024. Fed-chefen, Powell, indikerade dock i samband med räntebeskedet att det inte är sannolikt med en sänkning redan i mars. Fed fick stöd för en lättare penningpolitik då ett av deras favoritmått, den så kallade PCE-inflationen, sjönk till en nivå under inflationsmålet om två procent. Kommentarerna från ECB var återhållsamma och gick i linje med uttalanden som gjorts av enskilda centralbanksledamöter om att en första räntesänkning dröjer. Enligt de flesta bedömare siktar ECB på en första räntesänkning under sommaren men utfallet kan komma att påverkas av inkommande data. Riksbanken lät styrräntan vara kvar på 4,00 procent men indikerade att de anser att inflationen har stabiliserats och att en sänkning av räntan under det första halvåret 2024 inte kan uteslutas. Samtidigt varnade de för att det kan komma bakslag på grund av geopolitiska störningar eller en försvagad krona. 

Även om kreditspreadarna varierade en del, blev januari en stark månad på kreditmarknaderna med stigande obligationskurser. I Hong Kong fattade en domstol beslut om att det krisdrabbade och högt skuldsatta fastighetsbolaget Evergrande skall likvideras. Företaget har haft stora problem under ett antal år vilket gjorde att beskedet inte var helt oväntat och spridningseffekterna till marknader utanför Kina har än så länge varit begränsade. Resurs Bank kom med en vinstvarning som ledde till kursnedgångar i bolagets obligationer. Orsaken till det lägre resultatet sägs bland annat vara högre kreditförluster och nedskrivningar av IT-investeringar. Beskedet väckte irritation i obligationsmarknaden eftersom företaget gav ut en ny obligation i mitten av december och inte nämnde något om sina problem då. Intrum sålde en stor del av sin investeringsportfölj till ett bolag som kommer ägas gemensamt med Cerberus Capital. Affären innebär att Intrum frigör likviditet som skall användas för att sänka skuldsättningen samtidigt som intjäningsförmågan på längre sikt sjunker. Denna transaktion angavs som ett av skälen till att kreditvärderingsinstitutet Moody´s sänkte sitt kreditbetyg på företaget vilket fick kurserna på bolagens obligationer att falla. DnB genomförde en tvångsförsäljning av en fastighetsportfölj ägd av Oscar Properties efter att bolaget inte kunnat betala ränta och amortering på sina lån till banken. Fastigheterna förvärvades av Erik Selin Fastigheter till ett pris om 2,2 miljarder kronor vilket är cirka 25 procent lägre fastigheternas bokförda värde om 3,0 miljarder kronor.  

Aktiviteten i primärmarknaden var god och ett stort antal transaktioner genomfördes. Utöver ett antal köp av obligationer utgivna av återkommande Investment Grade-emittenter deltog vi bland annat i nyemissioner i byggföretaget Zengun, kredithanteringsbolaget B2 och investmentbolaget Mutares.  

Samtliga fonder inledde året med stigande andelskurser. Simplicity Likviditet gick upp med 0,46 % medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 1,33 %, 1,35 % respektive 1,53 %.  

Teckningsperioden för Simplicity Maturity 2027 är nu avslutad och från och med den 1 februari tas en insättningsavgift om 5 % ut på nya insättningar. Fonden har för närvarande, 53 innehav och en yield 7,54%. Under januari uppgick fondens avkastning till 1,03 %. 

 

Nyckeltal per 2024.01.31

Ta del av räntefondernas nyckeltal. För fullständig månadsrapport se rapport i PDF.

Simplicity Likviditet

per 2024.01.31
 • Avkastning YTD 0,46%
 • Yield innan avgifter: 4,80-4,90%
 • Ränteduration: 0,21 år
 • Kreditduration: 1,12 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2024.01.31
 • Avkastning YTD 1,33%
 • Yield innan avgifter: 8,50-8,60%
 • Ränteduration: 0,81 år
 • Kreditduration: 2,32 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

per 2024.01.31
 • Avkastning YTD 1,35%
 • Yield innan avgifter: 8,60-8,70%
 • Ränteduration: 2,09 år
 • Kreditduration: 2,55 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

per 2024.01.31
 • Avkastning YTD 1,53%
 • Yield innan avgifter: 11,20-11,30%
 • Ränteduration: 1,00 år
 • Kreditduration: 2,58 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Maturity 2027

per 2024.01.31
 • Avkastning YTD 1,03%
 • Yield innan avgifter: 7,50-7,60%
 • Ränteduration: 0,82 år
 • Kreditduration: 3,03 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Notera att vi redovisar fondernas yielder före avgifter. 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023