Räntebrev per 31/7

Förvaltarkommentar

Trots ett intensivt nyhetsflöde med bolagsrapporter, räntebesked från centralbanker och ekonomisk statistik sjönk aktiviteten på de finansiella marknaderna under månaden då den sedvanliga sommarstiltjen infann sig. Samtliga våra fonder presterade väl och utvecklades positivt drivet av den höga förräntningstakten. 

I Sverige visade SCB:s snabbestimat att svensk BNP föll med 1,5 % under det andra kvartalet och med 2,4 % under det senaste året. Siffrorna var betydligt lägre än såväl marknadens som Riksbankens prognoser, men skall dock tas med en nypa salt då just snabbestimatet har varit föremål för revideringar historiskt sett. Antalet konkurser fortsatte att stiga i Sverige och var under juni uppe på rekordnivåer. Det är framför allt bolag inom handels- bygg- och restaurangsektorerna som har drabbats och detta kan i hög utsträckning förklaras av kvardröjande effekter från pandemin.

Den amerikanska arbetsmarknadsstatistiken som publicerades gav ganska motstridiga signaler då vissa tidiga tecken på avmattning kunde märkas samtidigt som arbetslösheten är låg och lönerna fortsatte att öka. Den amerikanska centralbankens Beige Book-undersökning över tillståndet i den amerikanska ekonomin visade på en förhållandevis stark utveckling samtidigt som förväntningarna om den framtida tillväxten är mer återhållsamma. I USA föll inflationen mer än förväntat vilket gav upphov till positiva marknadsreaktioner.  

Ett antal centralbanker, däribland Fed, ECB och Bank of Canada höjde sina styrräntor i enlighet med förväntningarna. Både den amerikanska och europeiska centralbanken underströk att deras framtida agerande kommer vara beroende av inkommande data och ingen av dem gav någon tydlig guidning över hur man kommer att agera vid nästkommande möte. Detta togs emot positivt av marknaderna som hoppas på att räntehöjningscyklerna börjar närma sig sitt slut. Protokollet från Riksbankens möte i juni visade att ledamöterna är fortsatt oroade för den höga inflationen och den svaga svenska växelkursen. Sammantaget var protokollet hökaktigt och sannolikheten för ytterligare höjningar från Riksbanken bedöms därmed ha ökat något.   

Företagens rapporter för det andra kvartalet 2023 har visat på en fortsatt stark utveckling för de flesta bolag. Förväntningarna är dock högt ställda och toleransen för avvikelser har varit låg och de negativa kursreaktionerna på svaga rapporter har i många fall blivit stora. De fastighetsbolag som rapporterat har uppvisat goda resultat över lag, vilket givit ett visst stöd till såväl aktie- som obligationskurserna. Balders VD, Erik Selin, diskuterade möjligheterna till en uppdelning av bolaget i samband med ett seminarium under fastighetsdagarna i Båstad. Hur en eventuell uppdelning skulle kunna se ut kunde han dock inte svara på, men nämnde bland annat att man skulle kunna dela upp bolaget efter olika geografier eller fastighetstyper. Kreditvärderingsinstitutet Moody´s sänkte något överraskande sitt kreditbetyg på Fastpartner med två steg från Ba1 till Ba3. Efter en negativ, initial reaktion återhämtade sig dock kursen på bolagets aktier och obligationer.

De nordiska storbankerna redovisade starka resultat med låga kreditförluster och det är också intressant att notera de flesta banker valde att tona ned risken för sina lån till kommersiella fastighetsbolag. Telias VD Alison Kirkby meddelade oväntat att hon kommer sluta för att i stället tillträda som VD för brittiska BT Group.  

 


Kreditmarknaderna hade en stark utveckling bland annat drivet av de fortsatt höga yielderna, något som även påverkade våra fonder positivt. Simplicity Likviditet gick upp med 0,40% medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 0,67%, 1,07% respektive 0,99%. 

Nyckeltal per 2023.07.31

Ta del av räntefondernas nyckeltal. För fullständig månadsrapport se rapport i PDF.

Simplicity Likviditet

per 2023.07.31
 • Avkastning YTD 2,75%
 • Yield innan avgifter: 5,00-5,10%
 • Ränteduration: 0,21 år
 • Kreditduration: 0,90 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2023.07.31
 • Avkastning YTD 3,79%
 • Yield innan avgifter: 9.80-9,90%
 • Ränteduration: 0,89 år
 • Kreditduration: 2,54 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

per 2023.07.31
 • Avkastning YTD 3,85%
 • Yield innan avgifter: 9,70-9,80%
 • Ränteduration: 2,28 år
 • Kreditduration: 2,83 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

per 2023.07.31
 • Avkastning YTD 4,93%
 • Yield innan avgifter: 12,20-12,30 %
 • Ränteduration: 1,11 år
 • Kreditduration: 2,53 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Önskar du ta del av våra månatliga nyhetsbrev?

Den inledande vardagen i varje ny månad sänder vi ut marknadskommentarer samt förvaltarnas summering av den gångna månadens mest betydande händelser:

 • Lägesrapporten: övergripande marknadskommentarer och sammanfattning av månadsutvecklingen i räntefonderna och aktiefonderna
 • Räntebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen i räntefonderna
 • Aktiebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen aktiefonderna

Vänligen ange Namn och E-post och vilket/vilka nyhetsbrev som önskas så är du med i våra utskick.

  Vilket nyhetsbrev önskas?


  Önskas information om en speciell fond?

  Hantering av personuppgifter
  Jag samtycker till att Simplicity hanterar de uppgifter som jag lämnat i formuläret, i syfte att skicka mig information och nyheter enligt beskrivningen ovan. Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att klicka på länken i sidfoten eller kontakta oss via kundservice@simplicity.se. För mer information om Simplicitys personuppgiftspolicy besök: https://www.simplicity.se/om-oss/legal-information

  Copyright Simplicity AB 2023