Räntebrev per 30/6

Förvaltarkommentar

Juni blev en händelserik månad med fortsatta räntehöjningar från centralbankerna och en volatil men positiv utveckling på kreditmarknaderna som fortsatte gynnas av de höga yielderna.

Osäkerheten över den ekonomiska utvecklingen och hur den kommer påverka inflation, centralbanker och räntor är fortsatt stor. Under månaden presenterade både Världsbanken och OECD konjunkturprognoser som målar upp en ganska dyster bild över den globala ekonomin med låga tillväxttal i år och endast en måttlig återhämtning under 2024. En av de främsta förklaringarna till avmattningen är den höga inflationen och som en förlängning av den, de högre räntorna, som begränsar handlingsutrymmet för såväl hushåll som företag. I Sverige kunde en liten ljusglimt skymtas då bostadspriserna steg något under maj och SEB:s boprisindikator tog ett rejält skutt uppåt. Statistiken över bostadspriserna skall dock tas med en nypa salt då de få affärer som genomförts sannolikt varit i attraktiva objekt där priskänsligheten är mindre.  

Ukraina bekräftade att de har inlett den så kallade ”våroffensiven” samtidigt som Rysslands president Vladimir Putin utmanades av ledaren för den ryska Wagnergruppen, Jevgenij Prigozjin, som enligt uppgift var på väg mot Moskva med sina styrkor. Även om detta hot mot Putin kunde avvärjas innebär det enligt politiska bedömare att han är försvagad och detta medförde ökad volatilitet i marknaden. 

Den amerikanska centralbanken valde att hålla sin styrränta oförändrad, men förväntansbilden har svängt och marknaden räknar nu med ytterligare höjningar från Feds sida. ECB höjde planenligt räntan med 0,25 procentenheter och guidade för ytterligare höjningar i närtid. Både Bank of England och Norges Bank valde något oväntat att återgå till höjningar med 50 punkter då inflationen tagit fart igen. I Sverige höjde Riksbanken styrräntan med 25 punkter och indikerade ytterligare höjningar. De annonserade också att de kommer öka takten på sina försäljningar av statsobligationer. Riksbanken brottas sedan tidigare med den mycket svaga kronan som under månaden satte nya bottenrekord mot Euron. Det är tydligt att detta är något som bekymrar Riksbanken då de överraskade marknaden genom att meddela att de funderar på att valutasäkra hela, eller delar av den svenska valutareserven som uppgår till cirka 100 miljarder kronor. Även om Riksbankschefen Erik Thedéen underströk att detta inte skall ses som en penningpolitisk åtgärd så skulle så stora köp av svenska kronor kunna leda till en kronförstärkning. 

Kreditmarknaderna hade en volatil månad där positiva bidrag från höga yielder i portföljerna kombinerades med negativa bidrag från sjunkande kurser i enskilda obligationer. Turerna kring SBB fortsatte då bolagets grundare och VD, Ilija Batljan, avgick som VD och ersattes på posten av Akelius Residential Propertys CFO, Leiv Synnes. Bolaget meddelade också att de inlett exklusiva förhandlingar med Brookfield om en försäljning av sitt 51-procentiga innehav i SBB EduCo AB som Brookfield redan äger 49 % av. En eventuell affär skulle frigöra kapital och ge SBB möjligheter att minska sin skuldsättning. Sagax som är ett av de fastighetsbolag som klarat den senaste tiden turbulens bäst, genomförde en riktad nyemission om 2,1 miljarder kronor. Syftet med åtgärden är enligt bolaget att skapa handlingsutrymme då det rådande marknadsklimatet kan leda till intressanta investeringsmöjligheter. Mediebolaget Viaplay tvingades vinstvarna och bolagets VD, Anders Jensen, fick sluta med omedelbar verkan. Beskedet fick kursen på såväl bolagets aktie som obligationer att falla. I primärmarknaden var aktiviteten god under inledningen av månaden, men avmattades successivt i takt med att en viss sommarstiltje infann sig. Bland de företag som gav ut nya obligationer kan nämnas att Intrum emitterade en två-årig obligation i svenska kronor till en kreditspread om 800 punkter. Den höga nivån fick kurserna på bolagets utestående obligationer att backa. Utöver Intrum deltog Simplicity bland annat i emissioner i Arla, Assemblin Group och SSAB.  


Samtliga fonder hade en positiv utveckling under månaden. Simplicity Likviditet och Simplicity Företagsobligationer gick upp med 0,35 % samt 0,14 % medan Simplicity Global Corporate Bond och Simlicity High Yield steg med 0,55 % respektive 0,35 % 

 

Nyckeltal per 2023.06.30

Ta del av räntefondernas nyckeltal. För fullständig månadsrapport se rapport i PDF.

Simplicity Likviditet

per 2023.06.30
 • Avkastning YTD 2,35%
 • Yield innan avgifter: 5,00-5,10%
 • Ränteduration: 0,24 år
 • Kreditduration: 0,97 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2023.06.30
 • Avkastning YTD 3,10%
 • Yield innan avgifter: 9.70-9,80%
 • Ränteduration: 0,92 år
 • Kreditduration: 2,63 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

per 2023.06.30
 • Avkastning YTD 2,75%
 • Yield innan avgifter: 9,90-10,00%
 • Ränteduration: 2,36 år
 • Kreditduration: 2,93 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

per 2023.06.30
 • Avkastning YTD 3,90%
 • Yield innan avgifter: 12,10-12,20 %
 • Ränteduration: 1,13 år
 • Kreditduration: 2,62 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Våra räntefonder

Vi erbjuder fyra ränteportföljer som alla tillhör de allra främsta på marknaden när du som investerare söker avkastning till en lägre risk. Våra ränteförvaltare arbetar enligt strukturerad fundamental analys med tydligt fokus på riskjusterad avkastning. Samtliga räntefonder erbjuder dig som investerare en hög riskjusterad avkastning till konkurrenskraftiga avgifter.

Önskar du ta del av våra månatliga nyhetsbrev?

Den inledande vardagen i varje ny månad sänder vi ut marknadskommentarer samt förvaltarnas summering av den gångna månadens mest betydande händelser:

 • Lägesrapporten: övergripande marknadskommentarer och sammanfattning av månadsutvecklingen i räntefonderna och aktiefonderna
 • Räntebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen i räntefonderna
 • Aktiebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen aktiefonderna

Vänligen ange Namn och E-post och vilket/vilka nyhetsbrev som önskas så är du med i våra utskick.

  Vilket nyhetsbrev önskas?


  Önskas information om en speciell fond?

  Hantering av personuppgifter
  Jag samtycker till att Simplicity hanterar de uppgifter som jag lämnat i formuläret, i syfte att skicka mig information och nyheter enligt beskrivningen ovan. Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att klicka på länken i sidfoten eller kontakta oss via kundservice@simplicity.se. För mer information om Simplicitys personuppgiftspolicy besök: https://www.simplicity.se/om-oss/legal-information

  Copyright Simplicity AB 2023