Räntebrev per 31/5

Förvaltarkommentar

Kreditmarknaderna hade en förhållandevis stark utveckling under maj och samtliga fonder genererade positiv avkastning drivet av höga yielder och sjunkande kreditspreadar. Rapportsäsongen är i stort sett avslutad och den rådande bilden om starka resultat från företagen håller i sig. 

Efter en period av intensiva förhandlingar lyckades de amerikanska politikerna till slut enas om en höjning av skuldtaket. Uppgörelsen innebär bland annat att de offentliga utgifterna skall begränsas, men där försvarsutgifterna tillåts öka. Avtalet, som löper till och med januari 2025, avvärjer risken för att den amerikanska staten inte skall kunna uppfylla sina ekonomiska åtaganden och beskedet togs emot väl av marknaderna.

Den amerikanska centralbanken Fed höjde under månaden räntan med 0,25 procentenheter i vad som marknaden då bedömde vara den sista höjningen i denna cykel. Förväntningarna på hur centralbankerna skall agera har dock varierat kraftigt i takt med inkommande data och olika uttalanden under månaden och för närvarande diskonteras ytterligare räntehöjningar i både USA, EU och i Sverige.  

Inflationsstatistiken som publicerades var lite spretig, men i huvudsak kom siffrorna in något lägre än förväntat i många av de större ekonomierna. Förste vice riksbankschefen Anna Breman höll ett anförande där hon bland annat diskuterade möjligheten att öka takten på Riksbankens försäljningar av svenska statsobligationer. Syftet med en sådan åtgärd skulle vara att stärka den svenska kronan som har utvecklats mycket svagt den senaste tiden och därmed bidragit till att öka inflationstrycket genom högre importpriser

Tillväxten i den svenska ekonomin under det första kvartalet uppgick till 0,6 % jämfört med föregående kvartal vilket var högre än förväntat. Samtidigt föll hushållens konsumtion och SEB:s statistik över korttransaktioner visade att köpen av tjänster minskade i nominella termer för första gången sedan återhämtningen efter pandemin. Detta indikerar att den höga inflationen fortsätter att tynga hushållen vilket i sin tur kan leda till en lägre inflation längre fram. Denna utveckling motverkas dock till viss del av att arbetsmarknaden är fortsatt stark. 

Under månaden följde kreditvärderingsinstitutet Fitch efter branschkollegan S&P och sänkte sitt kreditbetyg på SBB från BBB- till BB+. Beskedet var väntat och fick därmed begränsad effekt på kursen i bolagets aktier och obligationer. SBB:s huvudägare Ilija Batljan Invest AB meddelade att de skjuter upp kupongbetalningarna på sin hybridobligation. Skälet anges vara den uteblivna utdelningen från SBB och åtgärden är tillåten enligt obligationsvillkoren och utgör därmed inte en default. Vidare gjorde bolagets styrelse ett uttalande i vilket de angav att de genomför en strategisk översyn av hela verksamheten vilket skulle kunna innebära en försäljning av hela, eller delar av bolaget. Sammantaget visar händelserna på hur pressat läget är för SBB och för dess huvudägare, Ilija Batljan.  

Corem meddelade att de inte kommer återbetala sin hybridobligation när det första tillfället att göra det inträffar senare i år. Syftet är att värna om sin likviditet och prioritera refinansieringar av seniora obligationer. Åtgärden sänder en stark signal till banker och obligationsägare om att Corem prioriterar sina seniora skulder. Det tyska företaget Momox som bland annat bedriver handel med begagnade böcker och kläder kom med en stark rapport som fick bolagets obligationer att stiga i pris, vilket påverkade våra fonder positivt. 

I primärmarknaden var det förhållandevis god aktivitet även om det finns ett tydligt mönster som visar att transaktioner i mindre bolag inom High Yield-segmentet generellt sett tar längre tid att genomföra. Simplicity deltog bland annat i emissioner i Latour, Lifco, och SEB.  


Samtliga fonder hade en förhållandevis stark utveckling. Simplicity Likviditet gick upp med 0,36 % medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 0,38 %, 0,28 % respektive 0,31 %. Yielderna är på fortsatt höga nivåer i samtliga fonder vilket skapar goda förutsättningar för utvecklingen framåt. 

 

Nyckeltal per 2023.05.31

Ta del av räntefondernas nyckeltal. För fullständig månadsrapport se rapport i PDF.

Simplicity Likviditet

per 2023.05.31
 • Avkastning YTD 1,98%
 • Yield innan avgifter: 4,80-4,90%
 • Ränteduration: 0,22 år
 • Kreditduration: 0,98 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2023.05.31
 • Avkastning YTD 2,95%
 • Yield innan avgifter: 9.00-9,10%
 • Ränteduration: 0,93 år
 • Kreditduration: 2,62 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

per 2023.05.31
 • Avkastning YTD 2,19%
 • Yield innan avgifter: 9,70-9,80%
 • Ränteduration: 2,31 år
 • Kreditduration: 2,92 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

per 2023.05.31
 • Avkastning YTD 3,53%
 • Yield innan avgifter: 11,00-11,10 %
 • Ränteduration: 1,11 år
 • Kreditduration: 2,59 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Våra räntefonder

Vi erbjuder fyra ränteportföljer som alla tillhör de allra främsta på marknaden när du som investerare söker avkastning till en lägre risk. Våra ränteförvaltare arbetar enligt strukturerad fundamental analys med tydligt fokus på riskjusterad avkastning. Samtliga räntefonder erbjuder dig som investerare en hög riskjusterad avkastning till konkurrenskraftiga avgifter.

Önskar du ta del av våra månatliga nyhetsbrev?

Den inledande vardagen i varje ny månad sänder vi ut marknadskommentarer samt förvaltarnas summering av den gångna månadens mest betydande händelser:

 • Lägesrapporten: övergripande marknadskommentarer och sammanfattning av månadsutvecklingen i räntefonderna och aktiefonderna
 • Räntebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen i räntefonderna
 • Aktiebrevet: utförligare kommentarer om marknaden och fondspecifika förvaltarkommentarer om utvecklingen aktiefonderna

Vänligen ange Namn och E-post och vilket/vilka nyhetsbrev som önskas så är du med i våra utskick.

  Vilket nyhetsbrev önskas?


  Önskas information om en speciell fond?

  Hantering av personuppgifter
  Jag samtycker till att Simplicity hanterar de uppgifter som jag lämnat i formuläret, i syfte att skicka mig information och nyheter enligt beskrivningen ovan. Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att klicka på länken i sidfoten eller kontakta oss via kundservice@simplicity.se. För mer information om Simplicitys personuppgiftspolicy besök: https://www.simplicity.se/om-oss/legal-information

  Copyright Simplicity AB 2023