Lägesrapport räntefonder

Förvaltarkommentar September 2021

Under september ökade osäkerheten över utvecklingen i världsekonomin, vilket bidrog till en ökad volatilitet på de finansiella marknaderna. I Kina fortsatte problemen för den kinesiska fastighetsutvecklaren Evergrande som brottas med hög skuldsättning efter många år av lånefinansierad tillväxt. Företaget har problem att betala räntor på sina banklån och det ryktas om en förestående rekonstruktion av bolaget. Hela situationen kompliceras av att Evergrande delvis har finansierat sig genom sparprodukter riktade till privata investerare och av att många privatpersoner har betalat handpenning på bostäder som nu inte kan färdigställas. För att undvika social oro är bedömningen att det blir någon form av statligt ledd uppgörelse där större investerare tvingas bära en större del av den finansiella bördan för att skydda privata investerare och konsumenter. Ur ett marknadsperspektiv är den stora frågan vilka spridningseffekter en eventuell konkurs för Evergrande kan föra med sig, men för närvarande verkar dock den allmänna uppfattningen vara att myndigheterna kan klara av att hantera en omstrukturering utan större konsekvenser för det finansiella systemet.  

Priserna på såväl el som olja och gas steg kraftigt under månaden, bland annat till följd av högre efterfrågan, utbudsstörningar efter orkanen Ida och att omställningen till förnyelsebara energislag skapar en större oförutsägbarhet i produktionen av energi. Uppgången för energipriserna driver också upp inflationen och även om denna uppgång är av tillfällig karaktär finns det en viss oro för att en högre inflationstakt skall bita sig fast. Bristen på insatsvaror till industrin som till exempel halvledare, fortsätter att skapa problem för många företag samtidigt som fraktpriserna ligger kvar på höga nivåer. Sammantaget leder detta till en viss oro och en dämpning av den ekonomiska återhämtningen. I USA går man in i ett nytt budgetår den 1 oktober och i sista minuten beslutade de amerikanska politikerna om en tillfällig finansiering av de statliga finanserna till och med den 3 december. Problemen kvarstår dock för president Biden och Vita Huset då de ännu inte kunnat få de stora satsningarna på infrastruktur och välfärd godkända av kongressen. 

Den amerikanska centralbanken, Fed, lämnade styrräntan oförändrad i samband med sitt direktionsmöte och meddelade även att de kommer fortsätta med sina köp av värdepapper för 120 miljarder dollar i månaden. Samtidigt indikerade de att man närmar sig en punkt när man kan börja dra ned på tillgångsköpen. Just nu är huvudscenariot att det kommer ett besked om en nedtrappning av köpen i anslutning till Fed-mötet i början av november och att planen är att avsluta dem under mitten av nästa år. Fed-ledamöterna skruvade också upp sina individuella ränteprognoser och hälften av dem vill nu höja räntan redan under 2022. Sammantaget tolkades kommunikationen från Fed som något ”hökaktig” vilket fick de långa obligationsräntorna att stiga. I Europa beslutade ECB att minska storleken på sina tillgångsköp från och med det fjärde kvartalet 2021. ECB-chefen Christine Lagarde poängterade dock att detta inte skall ses som någon avveckling av de penningpolitiska stimulanserna och att ECB har möjlighet att dra upp takten på köpen igen om de ekonomiska förutsättningarna skulle kräva det.  

Även kreditmarknaderna påverkades av den ökade osäkerheten kring inflation och tillväxt, vilket ledde till en något svagare utveckling för obligationer med längre löptid och för efterställda obligationer utgivna av banker och försäkringsbolag. High Yield-marknaden i Norden, Europa och USA påverkades dock i mindre utsträckning då de flesta företag fortsätter att utvecklas väl. I den nordiska fastighetsmarknaden gjordes en mycket stor affär då Heimstaden Bostad förvärvade Akelius bestånd av bostadsfastigheter i Sverige, Tyskland och Danmark. Affären som är värd 92,5 miljarder svenska kronor är en av de största affärerna i världen hittills i år och är i linje med Heimstaden Bostads tillväxtambitioner. Aktiviteten i primärmarknaden var god även om en viss avmattning kunde märkas mot slutet av månaden där många företag gick in i ”tysta perioder” inför sina kvartalsrapporter. Simplicity deltog bland annat i emissioner i det danska sol- och vindkraftbolaget, European Energy, det mexikanska telekombolaget Total Play och det svenska fastighetsbolaget, Platzer.  

Trots att en viss volatilitet kunde märkas även i utvecklingen för Simplicitys fonder slutade samtliga på plus under september. Simplicity Likviditet gick upp med 0,07% medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 0,19%, 0,02% respektive 0,34%. 

Simplicity Likviditet

per 2021.09.30
 • Avkastning YTD 0.65%
 • Yield efter avgifter: 0.20-0.30%
 • Ränteduration: 0.20 år
 • Kreditduration: 1.36 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2021.09.30
 • Avkastning YTD 3.30%
 • Yield efter avgifter: 1.50-1.60%
 • Ränteduration: 1.21 år
 • Kreditduration: 3.36 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

per 2021.09.30
 • Avkastning YTD 3.86%
 • Yield efter avgifter: 1.90-2.0%
 • Ränteduration: 1.99 år
 • Kreditduration: 3.58 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

per 2021.09.30
 • Avkastning YTD 5.98%
 • Yield efter avgifter: 3.20-3.30 %
 • Ränteduration: 1.64 år
 • Kreditduration: 3.41 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav
Copyright Simplicity AB 2023