2022-09-01

Lägesrapport Augusti

Marknaden

Efter en lugn start på augusti med en stabil utveckling i de flesta tillgångsslag steg osäkerheten successivt. Den främsta förklaringen till det försämrade sentimentet var en ökad oro för att den höga inflationen kommer tvinga centralbankerna att höja sina styrräntor mer än förväntat, något som fick räntorna på statsobligationer att stiga på bred front och skapade turbulens på de globala börserna. 

Sammanfattning av marknadens fokus under månaden: 

Inflationen ska bekämpas
Vid den årliga centralbankskonferensen i Jackson Hole höll Fed-chefen, Jerome Powell, ett anförande i vilket han underströk betydelsen av att Fed lyckas få bukt med den höga inflationen. Han sade också att han är medveten om att de åtgärder som för närvarande genomförs i form av räntehöjningar och andra former av penningpolitiska åtstramningar är smärtsamma för såväl hushåll som företag, men att de är nödvändiga för att undvika en värre situation längre fram. Den svenska inflationen i juli var något lägre än marknadens förväntningar men väsentligt högre än Riksbankens prognos från i juni, vilket ökar pressen på dem att agera kraftfullt.  

Energipriserna kommer press hushållen
De höga energipriserna fortsätter att ställa till problem och under månaden kom rapporter om att vissa företag kommer att tvingas vidta drastiska åtgärder som till exempel nedstängning av produktion, för att komma till rätta med situationen. Det ryska energibolaget Gazprom fortsatte att begränsa sina leveranser av gas till Europa under förevändningen att gasledningen Nord Stream är i behov av underhållsarbete. Den verkliga anledningen tros dock vara att gasleveranserna används som en bricka i maktspelet mellan Ryssland och Europa, kopplat till de sanktioner som införts mot Ryssland efter invasionen av Ukraina. De höga gaspriserna påverkar även de svenska elpriserna som nådde nya rekordnivåer under sensommaren. De flesta bedömare räknar också med att de höga priserna kommer bestå, vilket kommer bli kännbart för många svenska hushåll.

Bolagvärderingar på intressanta nivåer

I ljuset av den något dystrare marknadsbilden och senaste tidens prisnedgång ser vi återigen att värderingarna har kommit ner till lägre och intressanta nivåer. Den svenska börsen är idag billigare än vad den normalt har varit de senaste tio åren. Vad som också är ett styrketecken är att Sverige just nu har en underliggande ekonomi som är mycket stark. Trots ökade kostnader och sjunkande sentimentet så ligger både hushållens konsumtion och näringslivets investeringar idag på mycket höga nivåer och över trend. Detta är i sin tur drivande bakom den starka arbetsmarknaden.  

 

Räntefondernas utveckling

I kreditmarknaderna var inledningen av augusti stark, men i takt med att volatiliteten ökade så försvagades marknaden och månaden avslutades med stigande kreditspreadar och sjunkande obligationskurser. De rapporter för det andra kvartalet 2022 som publicerades, bjöd på blandade utfall men sammanfattningsvis går det att konstatera att de flesta företag har lyckats motsvara förväntningarna. Primärmarknaden under månaden präglades av en viss sommarstiltje men aktiviteten ökade successivt ju längre tiden gick. Fastighetsbolagen som brukar vara stora emittenter har varit mycket avvaktande och ett antal bolag valde att refinansiera sina obligationsförfall via andra finansieringskällor som till exempel banklån. Simplicity deltog bland annat i nyemissioner i Industrivärden, Lifco och Nordea. 

Trots den höga volatiliteten hade samtliga fonder förutom Simplicity Global Corporate Bond en positiv utveckling. Simplicity Likviditet, Simplicity Företagsobligationer, och Simplicity High Yield steg med 0,31%, 0,78 %, respektive 1,44% medan Simplicity Global Corporate Bond gick ned med 0,03%. Yielderna är på fortsatt höga nivåer vilket bidrar till en högre löpande avkastningstakt i alla fonder.

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Våra globalfonder, Simplicity Green Impact och Simplicity Småbolag Global, överträffade båda sina jämförelseindex och hade en positiv utveckling under månaden med en uppgång om 3,8% respektive 1,7%. I Simplicity Småbolag Global var det främst de asiatiska och amerikanska bolagen som bidrog positivt via konsumentbolag så som den koreanska klädestillverkaren Youngone och singaporianska stormarknadskedjan Sheng Siong Group.  

Våra hemmamarknadsfonder hade en negativ utveckling, men överträffade likt globalfonderna trots detta sina respektive jämförelseindex. Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige gynnades delvis på grund av sin lägre exponering mot industrisektorn som hade en svag utveckling under månaden och utvecklades väl via sin ökade allokering mot vissa bolag inom sjukvård och finans. För Simplicity Fastigheter så stack Logistri Fastighets AB och K2A ut som särskilt starka bidragsgivare.  

Simplicity Småbolag Global och Simplicity Green Impact utvecklades positivt under månaden. Simplicity Green Impact steg mest med 3,2% medans Simplicity Småbolag Global avancerade 1,1%.  Simplicity Norden backade 1,0% tillsammans med Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige som slutade månaden med nedgång om 3,8% respektive 5,4%. Simplicity Fastigheter följde med i nedgången med 4,8%.

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Augusti 2022(PDF)

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023