1 mars

Lägesrapport Februari

Marknaden

Februari blev en mycket turbulent månad som i hög utsträckning präglades av den tragiska händelseutvecklingen i Ukraina som eskalerade i och med den ryska invasionen den 24 februari. Omvärlden bemötte aktionen med bestörtning och västländerna svarade omgående genom att bistå Ukraina med såväl humanitärt stöd som militärt materiel. Därtill infördes en lång rad mycket omfattande sanktioner mot Ryssland som bland annat innefattar begränsningar av ryska bankers tillgång till betalningssystemet Swift, flygförbud för ryska flygplan i europeiskt luftrum och frysning av den ryska centralbankens och enskilda medborgares tillgångar i väst. Marknaden reagerade som förväntat mycket kraftigt på krigsutbrottet och energipriserna steg samtidigt som börser och andra risktillgångar sjönk kraftigt. En tydlig flykt till säkrare tillgångar märktes även i valutamarknaden där bland annat den amerikanska dollarn och schweizerfrancen steg, medan mindre valutor som den svenska kronan försvagades. 

Under månaden publicerades inflationsstatistik som påvisade ett fortsatt högt pristryck i flera ekonomier runt om i världen under januari. Även om energipriser fortfarande stod för en stor del av uppgången är det uppenbart att priserna på andra varor och tjänster också har stigit mer än vad som tidigare förväntats. Detta sätter press på centralbankerna att agera och marknaderna diskonterar för närvarande höjningar av styrräntorna i både USA och Europa. I Sverige verkar Riksbanken att gå sin egen väg då de lämnade reporäntan oförändrad och meddelade att de räknar med att den första räntehöjningen inte sker förrän under andra halvåret 2024. Skälet är att inflationstrycket i Sverige bedöms vara lägre än i andra ekonomier, rensat för energipriser. De flesta bedömare räknar dock med att Riksbanken agerar tidigare än vad de själva prognostiserar just nu. Även om det finns goda skäl för många centralbanker att höja sina styrräntor måste man dock ta hänsyn till det svåra geopolitiska läget som kan medföra att centralbankerna väljer att gå försiktigare fram med sina räntehöjningar. 

Räntefondernas utveckling

Kreditmarknaden påverkades negativt av det försvagade risksentimentet, vilket ledde till stigande kreditspreadar och sjunkande obligationspriser. Nedgångarna var störst i företag med stor exponering mot Ryssland. Ingen av Simplicitys fonder har några ryska innehav och de flesta bolag i portföljen har också begränsad närvaro i den ryska marknaden. Det försämrade risksentimentet påverkade dock efterställda obligationer, utgivna av banker och andra finansiella företag, vilket tyngde utvecklingen i våra fonder. Denna typ av obligationer har hög likviditet vilket är en av förklararingarna till att de ofta rör sig mer än marknaden, i både upp och nedgång. 

Företagens resultat utvecklas fortsatt väl och som bekräftades av de många rapporter som publicerades under månaden. Primärmarknadsaktiviteten gick på halvfart då många bolag fortfarande befunnit sig i tysta perioder inför sina rapporter och därmed inte kunnat ge ut nya obligationer. I slutet av månaden avstannade aktiviteten på grund av den stora osäkerheten i marknaden. 

Samtliga fonder hade en svag utveckling och Simplicity Likviditet gick ned med 0,27% medans Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield sjönk med 2,02%, 2,57% samt 2,13%. Omsättningen i andrahandsmarknaden var hög då många investerare valde att minska sin risk genom att sälja företagsobligationer. Yielderna steg markant i samtliga våra fonder som ett resultat av de högre kreditspreadarna. 

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Aktiefonderna föll med marknaderna som påverkades starkt av kriget i Ukraina samt höga inflationssiffror i USA, Europa och i Sverige. På sektornivå så påverkades industri- och sällanköpsbolagen mest, samtidigt som finanssektorn värderades ner efter att de finansiella sanktionerna infördes mot Ryssland och kreditrisken ökade för företag med exponering mot öst. Simplicitys fonder stod dock emot väl, mycket tack vare innehav i stabila konsumentbolag som AAK, Axfood, Salmar, North West Co och Sheng Siong Group. Samtidigt har tillväxtbolag, en typ av bolag fonderna har låg vikt i relativt index, straffats mycket hårt i de fall där bolagens kvartalsrapporter inte visat tillräcklig organisk tillväxt.  

Holmen och Boliden, båda stora innehav i Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige, trotsade fallet och steg efter höjda riktkurser samt starkt rapportsläpp från den sistnämnda.  

Svenska fastighetsaktier värderades ner efter att en känd analysfirma publicerat en blankningsrapport på SBB (Samhällsbyggnadsbyggnadsbolaget i Norden). Rapporten som innehåller flera felaktiga påståenden pekar på uppblåsta fastighetsvärderingar i SBB och fick flera svenska fastighetsaktier att falla. Simplicity Fastigheter drogs därmed också ner i fallet.  

Flertalet av aktiefonderna sjönk under den dystra geopolitiska februarimånaden, men där Simplicity Småbolag Global höll emot med en uppgång om +1,0 %. Simplicity Norden, Simplicity Småbolag Sverige och Simplicity Fastigheter backade med -4,4 %, -6,3 % respektive -6,8 %, medans Simplicity Sverige slutade på -7,0 %. 

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Februari 2022(PDF)

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

20 mars

Marknadskommentar 20 mars

Händelseutvecklingen kopplad till svårigheterna för den schweiziska banken, Credit Suisse, har skapat stor turbulens i marknaden för företagsobligationer. Simplicitys räntefonder har påverkats negativt av detta och nedan finner ni en sammanställning från våra förvaltare över vad det är som har hänt och hur vi ser på läget just nu. 1. Den schweiziska storbanken, Credit Suisse, […]

Läs vidare
7 mars

Är Du vår nästa kollega?

Nu söker vi medarbetare till avdelningen Backoffice & Fondadministration i Varberg. Arbetet innebär administrativt arbete för fonderna, såsom kontoavstämningar, rapporteringar, utbetalningar, instruktion av aktieaffärer, värdering men även kundservice och kontakter med våra kunder. Många av uppgifterna ska slutföras inom viss tid och därför kan arbetet tidvis kännas stressigt. Då vi står under Finansinspektionens tillsyn har […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2021