2022-04-01

Lägesrapport Mars

10-årsjubileum och kommande fondnyhet! 

Vi vill passa på att uppmärksamma att vår fond, Simplicity Företagsobligationer firade 10-årsjubileum den 30 mars och tackar för det förtroende som ni kunder har visat oss genom årens lopp. Läs mer om fondens första tio år här.

Vi vill också informera om en kommande produktlansering då vi den i maj startar vi vår första mörkgröna fond, Simplicity Green Impact. Fonden är en global aktiefond som investerar i bolag som bidrar till en hållbar utveckling och där framtidens vinnare är bolag som ligger i framkant vad gäller klimatomställning, miljöpåverkan och resurseffektivitet. Hållbara bolag har under de senaste åren haft en mycket god tillväxt, och ett förstärkt fokus på klimat och miljö medför flera intressanta investeringsmöjligheter vilket bör leda till fortsatt stark tillväxt inom området. Mer information om fonden kommer inom kort finnas på vår hemsida och i ett separat utskick till er.

Marknaden

Under mars fortsatte nyhetsflödet att domineras av rapporter om kriget i Ukraina som nu har pågått i mer än en månad. Utöver det stora lidande som drabbar såväl stridande soldater som den ukrainska civilbefolkningen, skapar konflikten stora konsekvenser för världsekonomin. Detta har i sin tur orsakat fortsatt stor turbulens i de finansiella marknaderna. Den ryska ekonomin har isolerats mer och mer genom omfattande sanktioner från väst och en stor andel av de västerländska företag som verkar i landet har valt att stänga ned sina verksamheter där. Ryssland har svarat genom att hota om att förstatliga de företag som inte upprätthåller sin verksamhet, men få bedömare tror att detta kommer få några större effekter. Kriget medför också stora svårigheter för både Ukraina och Ryssland att bedriva handel med omvärlden. Detta har dels lett till stigande priser på olja, kol och gas men förväntas också leda till stigande livsmedelspriser. Sammantaget bidrar detta till att spä på inflationsuppgången, vilken var hög redan innan kriget bröt ut.  

Även om mars inleddes med pessimism och sjunkande börskurser skedde en markant återhämtning under andra hälften av månaden. Uppgången kan förklaras av att den ryska invasionen inte alls gått enligt plan samt att de båda länderna har visat viss vilja att förhandla med varandra. Bidrar gör dessutom att en eskalering av kriget som skulle kunna innefatta en Natomedlem för stunden tycks vara mer osannolik, samtidigt som att effekterna från kriget blivit mer överskådliga. 

Inflationstrycket fortsätter att vara högt runt om i världen och den statistik som presenterades under mars fortsatte att överraska på uppsidan. I USA är inflationstakten nu uppe på den högsta nivån sedan början av 1980-talet, något som bidrog till att den amerikanska centralbanken valde att höja styrräntan vid sitt möte under månaden. Fed nöjde sig dock med att höja räntan med 0,25 procentenheter mot bakgrund av det geopolitiska läget, men de flesta bedömare är överens om att denna höjning kommer följas av fler. Även i Sverige kom det in höga inflationssiffror och ett antal riksbanksledamöter börjar nu också tala om att en räntehöjning kan behöva genomföras inom en relativt snar framtid. Detta är dock redan diskonterat av marknaden som räknar med en höjning redan innan sommaren.  

Räntefondernas utveckling

I kreditmarknaden följde utvecklingen i stort sett samma mönster som för aktiemarknaden och en svag inledning på månaden följdes av en tydlig återhämtning. Den nordiska marknaden var mindre volatil än den internationella, vilket delvis kan förklaras av en lägre likviditet. Många nordiska företag väljer även att ge ut obligationer med rörlig ränta vilka inte påverkas i någon större utsträckning av förändringar i det allmänna ränteläget. I primärmarknaden var aktiviteten låg på grund av det osäkra världsläget, men i takt med att förutsättningarna förbättrades under månaden ökade dock aktiviteten och ett antal bolag valde att testa marknaden genom att ge ut nya obligationer. Vi deltog bland annat i nyemissioner i fastighetsbolagen Cibus och Vonovia, den holländska banken Rabobank och lastbilstillverkaren Scania. Nivåerna på kreditspreadarna är högre än innan krigsutbrottet vilket gör att en hel del bolag väljer att finansiera sig i bank eller invänta bättre förutsättningar. Den senaste tidens nedgång i marknaden har i viss utsträckning drivits av utflöden och mycket av det kapital som lämnat företagsobligationsfonder kommer med stor sannolikhet tillbaka när volatiliteten har lagt sig. Mot bakgrund av att nyemissionsvolymerna varit låga kan inflöden leda till stigande kurser på grund av bristande utbud.  

Trots en stark avslutning sjönk samtliga fonder under mars. Simplicity Likviditet backade med 0,01%, Simplicity Företagsobligationer gick ned med 0,07% medan Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield sjönk med 0,17% respektive 0,10%. Yielderna i samtliga fonder har gått upp avsevärt på grund av stigande kreditspreadar och en högre nivå på de korta interbankräntor, som utgör referensräntor för obligationer med rörlig ränta. 

Läs månadens Räntebrev här

Aktiefondernas utveckling

Samtliga aktiefonder steg under månaden som präglades stort av kriget i Ukraina, stigande inflation och stigande räntenivåer. Hemmamarknadsfonderna, Simplicity Norden, Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige, överträffade sina jämförelseindex med mellan 3 och 4 procentenheter vardera efter framgångsrika aktieurval. Bland annat steg fondernas stabila konsumentbolag som Axfood, Cloetta och Austevoll Seafood mer än marknaden. Axfood steg med hela 25% efter flera köprekommendationer då bolaget är väl positionerat för ökad inflation. Även materialbolagen steg kraftigt i spåren av stigande råvarupriser, däribland SSAB som gick upp med hela 22%. Många av pappersbolagen är dessutom verksamma inom energiproduktion, vilket gör dem mindre påverkade av de stigande energipriserna som fått vissa bolag att pausa sin produktion. I fonderna steg SCA och Holmen med 18% respektive 15%. Även Nibe avancerade med 24% enligt samma tema, då deras produkter bidrar till minskad energiförbrukning.  

Utvecklingen för fastighetsaktier var också positiv där majoriteten av svenska fastighetsbolag steg under månaden. Catena, inriktade på logistikfastigheter, gick upp med 16% och tog via en riktad nyemission under månaden in drygt 2 miljarder att användas till nya fastighetsinvesteringar. Även de stora innehaven Sagax och Castellum steg mer än marknaden. Simplicity Småbolag Global hade också en bra månad med högre avkastning än sitt jämförelseindex. Intertape Polymer, producent av förpackningsmaterial, fick ett uppköpserbjudande med en premie på hela 65%. Uppköpet var ett av tre i Simplicitys aktiefonder, där GHP Specialty Care steg kraftigt i Simplicity Småbolag Sverige efter bud från Capio och Sbanken steg i Simplicity Norden efter att DNB:s bud slutligen godkändes av den norska konkurrensmyndigheten.  

Samtliga aktiefonder tilldrog sig positiv utveckling under den starka månaden där Simplicity Småbolag Sverige toppade med en uppgång om hela +6,6%. Simplicity Norden och Simplicity Sverige gick upp med +4,8%, respektive +5,6%. Simplicity Småbolag Global slutade på +1,5% och Simplicity Fastigheter steg med +3,8%. 

Läs månadens Aktiebrev här

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Mars 2022(PDF)

 

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

22 februari

Avkastning är inte allt – det finns risk också

Om att alla beslut handlar om risk och avkastning; om choklad och risk och avkastning; om ett test på risk och avkastning; om risk som inte ger avkastning; om risk som ger avkastning. “If you want a guarantee, buy a toaster.” Choklad och risk Där står du igen, i affären och ska välja chokladkaka. Rader […]

Läs vidare
16 februari

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-02-19

Med anledning av President´s Day är de Amerikanska börserna stängda för handel under måndagen den 19 februari 2024. Då Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact investerar en betydande andel av fondens tillgångar på just de Amerikanska börserna är därmed fonden stängd för handel på detta datum. Fonden öppnar åter för handel i vanlig ordning […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023