Marknadsuppdatering räntemarknaden

Ta del av våra vår syn på räntemarknaden av förvaltarna Fabian Dahl och Henrik Tingstorp.

 • Summering 2021 & 2022
 • Om räntemarknaden 2022
 • Vad ska man hålla koll på under 2022?

Lägesrapport räntefonder per 30/4

Förvaltarkommentar

Under april skiftade marknadens fokus från de direkta effekterna av händelseförloppet i Ukraina till de sekundära konsekvenser som följer av kriget. Utvecklingen påverkades också av de nya nedstängningar som genomförts i Kina efter nya utbrott av Covid-19, vilka sätter press på leveranskedjor och skapar utmaningar för företagen som både fått problem att leverera och har tvingats genomföra omfattande prishöjningar mot sina kunder. Sammantaget bidrar detta till den höga inflation som nu råder i stora delar av världen. Detta har också bekräftats av den statistik som publicerats under månaden som visat att inflationen är på mycket höga nivåer i ett historiskt perspektiv. På längre sikt riskerar detta att påverka tillväxten negativt då konsumenternas köpkraft försvagas. Aktie- och räntemarknaderna reagerade kraftigt på den ökade osäkerheten och börserna sjönk medan räntorna steg.  

I Sverige höjde Riksbanken reporäntan från 0,00% till 0,25% vilket innebär att den svenska styrräntan är över noll för första gången sedan 2014. Många experter togs på sängen av Riksbankens agerande då förväntansbilden var att den första höjningen skulle ske i samband med räntemötet i juni. I marknaden var dock en räntehöjning till stora delar redan diskonterad vilket dämpade de omedelbara effekterna av beslutet. Räntebanan som också presenterades i samband med direktionsmötet var överraskande hökaktig, något som höjde förväntningarna om kommande räntehöjningar. För närvarande indikerar prissättningen en styrränta på 1,50% vid årsskiftet vilket innebära att räntan höjs med mer än 25 punkter vid ett antal av de möten som återstår i år. I USA stiger spänningen inför Fed-mötet den 3-4 maj. De flesta bedömare räknar med att Fed kommer presentera en plan för hur de skall krympa sin balansräkning och att de höjer räntan med 0,50 procentenheter. Den europeiska centralbanken, ECB, lämnade sin styrränta oförändrad men meddelade att de avser att minska takten på sina tillgångsköp och att avsluta sina nettoköp helt och hållet under det tredje kvartalet. Trycket på ECB att höja räntan har ökat men ECB bekräftade återigen att en räntehöjning är aktuell först efter att obligationsköpen avslutats. 

 

I kreditmarknaden gick utvecklingen åt olika håll då den internationella marknaden påverkades negativt av de stigande räntorna och den ökade osäkerheten för världsekonomin, medan den nordiska marknaden höll emot och visade bättre resistens tack vare det höga inslaget av obligationer med rörlig ränta och inflöden till företagsobligationsfonder. Företagens rapporter för det första kvartalet har varit förhållandevis starka även om det varierat en del i vanlig ordning. Många bolag har dock höjt ett varningens finger för framtiden mot bakgrund av de utmaningar som följer av den geopolitiska oron och det ansträngda inflationsläget. Under månaden meddelade också ett antal bolag att de väljer att lämna Ryssland helt och hållet vilket kommer leda till en del engångskostnader. Den stora händelsen i företagsvärlden i övrigt var Elon Musks bud på Twitter som värderar bolaget till 44 miljarder dollar i samband med att det köps ut från börsen. I primärmarknaden var aktiviteten relativt låg vilket delvis kan förklaras av att många bolag befunnit sig i tysta perioder i anslutning till sina rapporter men också av det svagare marknadssentimentet. Simplicity deltog bland annat i emissioner i det danska försäkringsbolaget ALM Brand och det svenska investmentbolaget VEF AB.  

Simplicity Likviditet och Simplicity High Yield steg med 0,02% respektive 0,13% medan Simplicity Företagsobligationer gick ned med 0,04%. Simplicity Global Corporate Bond drogs med i nedgången för den internationella marknaden och sjönk med 1,26%. 

Simplicity Likviditet

per 2022.04.30
 • Avkastning YTD -0,24%
 • Yield före avgifter: 1,20-1,30%
 • Ränteduration: 0,18 år
 • Kreditduration: 1,14 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2022.04.30
 • Avkastning YTD -2,21%
 • Yield före avgifter: 4,60-4,70%
 • Ränteduration: 0,85 år
 • Kreditduration: 3,36 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

per 2022.04.30
 • Avkastning YTD -4,55%
 • Yield före avgifter: 5,20-5,30%
 • Ränteduration: 1,88 år
 • Kreditduration: 3,13 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

per 2022.04.30
 • Avkastning YTD -2,08%
 • Yield före avgifter: 6,20-6,30 %
 • Ränteduration: 1,03 år
 • Kreditduration: 3,21 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023