Lägesrapport räntefonder

Förvaltarkommentar Augusti 2021

Trots att en viss sommarstiltje rådde under inledningen av månaden blev augusti mycket händelserik. Återhämtningen i den globala ekonomin fortsatte med stöd av lättade restriktioner vilket bidrog till en ökad konsumtion av varor och tjänster. Samtidigt finns det en hel del utmaningar som kan hota den ekonomiska tillväxten framöver, som till exempel en ökad smittspridning av coronaviruset, stigande inflation och komponentbrist inom industrin. I Kina verkar vinsttillväxten bland de inhemska företagen ha avmattats vilket kan ses som en indikation på en sjunkande tillväxttakt i den kinesiska ekonomin men man skall komma ihåg att den kinesiska ekonomin inte föll lika kraftigt som övriga länders i samband med pandemin. Samtidigt fortsatte de kinesiska myndigheterna sätta press på bolag genom hot om ytterligare regleringar.

Den geopolitiska situationen i mellanöstern komplicerades av den amerikanska reträtten ut ur Afghanistan vilket ledde till att talibanerna snabbt kunde ta kontroll över landet. I Sverige meddelade statsminister, Stefan Löfven, att han ämnar avgå som statsminister i samband med Socialdemokraternas partikongress under hösten. FN:s klimatpanel IPCC publicerade sin senaste klimatrapport som visar att den globala uppvärmningen fortsätter att öka och att vi riskerar passera 1,5-gradersmålet inom 10-20 år. För att hantera de stora utmaningar vi står inför kommer stora förändringar krävas vilket även kommer påverka finansbranschen.

I samband med den årliga centralbankskonferensen i Jackson Hole diskuterade Fed-chefen, Jerome Powell förutsättningarna för penningpolitiken. Även om han uttryckte sig väldigt försiktigt gav han signaler om att nedtrappningen av de enorma tillgångsköpen kan börja innan årsskiftet under förutsättning att ekonomin fortsätter utvecklas väl. Samtidigt underströk han dock att ett sådant beslut är beroende av att inkommande data bekräftar återhämtningen. Han sade också att en eventuell förändring av styrräntan är ett separat beslut vilket innebär att en minskning av tillgångs köpen inte per automatik kommer följas av en räntehöjning.

Det kommer sannolikt krävas en högre sysselsättning och en varaktig inflationstakt över två procent innan en höjning kan bli aktuell. Protokollet från ECB:s policymöte i juli innehöll inga nyheter om hur ECB:s stimulansåtgärder skall hanteras framöver. Merparten av diskussionen verkar ha handlat om vad ECB:s nya inflationsmål som innebär att inflationen tillfälligt kan tillåtas överstiga två procent kommer innebära för bankens kommunikation kring framtida styrräntor.

Kreditmarknaden gynnades av starka företagsresultat och inflöden till företagsobligationsfonder under sommaren vilket i sin tur ledde till sjunkande kreditspreadar. I fastighetsbranschen fortsatte konsolideringstrenden då Castellum lade ett bud på Kungsleden. Castellum ökade också sin ägarandel i det norska fastighetsbolaget Entra vilket återigen satte fart på spekulationerna om att Entra skall vara en pusselbit i en framtida strukturaffär. Efter en lugn start på månaden tog nyemissionsaktiviteten fart i mitten av augusti då många företag ville utnyttja den starka marknaden för att ge ut nya obligationer. Simplicity deltog bland annat i emissioner i vindkraftsbolaget Øeyfjellet Wind, försäkringsbolaget Storebrand och containerrederiet Wallenius Wilhelmsen.

Samtliga fonder hade en stark månad. Simplicity Likviditet, Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond gick upp med 0,10 %, 0,39 % respektive 0,38%. Simplicity High Yield steg med 0,70 % och har nu stigit med över 10 % sedan fondstart i augusti 2020 samtidigt som fondförmögenheten nått upp till cirka 300 miljoner kronor.

Vi vill passa på att tacka alla kunder för det förtroende ni visat oss under det gångna året!

Simplicity Likviditet

per 2021.08.31
 • Avkastning YTD 0.58%
 • Yield efter avgifter: 0.20-0.30%
 • Ränteduration: 0.17 år
 • Kreditduration: 1.36 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2021.08.31
 • Avkastning YTD 3.22%
 • Yield efter avgifter: 1.40-1.50%
 • Ränteduration: 1.15 år
 • Kreditduration: 3.22 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

per 2021.08.31
 • Avkastning YTD 3.42%
 • Yield efter avgifter: 1.80-1.90%
 • Ränteduration: 2.58 år
 • Kreditduration: 3.42 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

per 2021.08.31
 • Avkastning YTD 3.31%
 • Yield efter avgifter: 2.90-3.00 %
 • Ränteduration: 1.55 år
 • Kreditduration: 3.31 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav
Copyright Simplicity AB 2023