Lägesrapport räntefonder per 31/8

Förvaltarkommentar

Efter en lugn start på augusti med en stabil utveckling i de flesta tillgångsslag steg osäkerheten successivt. Den främsta förklaringen till det försämrade sentimentet var en ökad oro för att den höga inflationen kommer tvinga centralbankerna att höja sina styrräntor mer än förväntat, något som fick räntorna på statsobligationer att stiga på bred front.  

De höga energipriserna fortsätter att ställa till problem och under månaden kom rapporter om att vissa företag kommer att tvingas vidta drastiska åtgärder som till exempel nedstängning av produktion, för att komma till rätta med situationen. Det ryska energibolaget Gazprom fortsatte att begränsa sina leveranser av gas till Europa under förevändningen att gasledningen Nord Stream är i behov av underhållsarbete. Den verkliga anledningen tros dock vara att gasleveranserna används som en bricka i maktspelet mellan Ryssland och Europa, kopplat till de sanktioner som införts mot Ryssland efter invasionen av Ukraina. De höga gaspriserna påverkar även de svenska elpriserna som nådde nya rekordnivåer under sensommaren. De flesta bedömare räknar också med att de höga priserna kommer bestå, vilket kommer bli kännbart för många svenska hushåll. En viss ljusglimt kunde dock skönjas då Tyskland rapporterade att den påfyllnad av de strategiska gaslager som politikerna beslutat om, gått fortare än förväntat. Denna nyhet fick gaspriserna att sjunka kraftigt, dock från mycket höga nivåer. 

Vid den årliga centralbankskonferensen i Jackson Hole, höll Fed-chefen Jerome Powell, ett anförande i vilket han underströk betydelsen av att Fed lyckas få bukt med den höga inflationen. Han sade också att han är medveten om att de åtgärder som för närvarande genomförs i form av räntehöjningar och andra former av penningpolitiska åtstramningar är smärtsamma för såväl hushåll som företag, men att de är nödvändiga för att undvika en värre situation längre fram. Han poängterade vidare att storleken på kommande räntehöjningar kommer vara beroende av inkommande data vilket gör att såväl arbetsmarknads- som inflationssiffrorna kommer bli viktigare än någonsin att följa.

Marknadens prissättning indikerar för närvarande en hög sannolikhet för en 75 punkters höjning vid mötet i september och prognoserna om kommande räntesänkningar har skjutits på framtiden. I Europa gjorde ett antal ECB-ledamöter hökaktiga uttalanden som tolkades som att en höjning med 0,75 procentenheter kan vara i spel även i Europa. Den svenska inflationen i juli var något lägre än marknadens förväntningar men väsentligt högre än Riksbankens prognos från i juni, vilket ökar pressen på dem att agera kraftfullt. I Kina brottas påverkas ekonomin fortfarande negativt av effekterna från de omfattande covidnedstängningarna och problemen i den inhemska fastighetssektorn. Detta föranledde den kinesiska centralbanken att agera genom en oväntad sänkning av ett antal nyckelräntor. 

I kreditmarknaderna var inledningen av augusti stark, men i takt med att volatiliteten ökade så försvagades marknaden och månaden avslutades med stigande kreditspreadar och sjunkande obligationskurser. De rapporter för det andra kvartalet 2022 som publicerades, bjöd på blandade utfall men sammanfattningsvis går det att konstatera att de flesta företag har lyckats motsvara förväntningarna. Primärmarknaden under månaden präglades av en viss sommarstiltje men aktiviteten ökade successivt ju längre tiden gick. Inledningsvis var det främst Investment Grade-bolag inom bank-, finans- och industrisektorerna som valde att ge ut nya obligationer, men även High Yield-marknaden kom igång under slutet av månaden. Fastighetsbolagen som brukar vara stora emittenter har varit mycket avvaktande och ett antal bolag valde att refinansiera sina obligationsförfall via andra finansieringskällor som till exempel banklån. Några fastighetsbolag valde dock att testa marknaden, bland dem det svenska bolaget Cibus som primärt äger fastigheter för dagligvaruhandel. De gav ut en 3-årig obligation med en kupongränta om 3-månaders Stibor plus 595 punkter, vilket för närvarande innebär en ränta om 7,24 %. Simplicity deltog bland annat i nyemissioner i Industrivärden, Lifco och Nordea. 

Trots den höga volatiliteten hade samtliga fonder förutom Simplicity Global Corporate Bond en positiv utveckling. Simplicity Likviditet, Simplicity Företagsobligationer, och Simplicity High Yield steg med 0,31%, 0,77 %, respektive 1,43% medan Simplicity Global Corporate Bond gick ned med 0,03%. Yielderna är på fortsatt höga nivåer vilket bidrar till en högre löpande avkastningstakt i alla fonder.  

Simplicity Likviditet

per 2022.08.31
 • Avkastning YTD -0,38%
 • Yield innan avgifter: 2,5-2,6%
 • Ränteduration: 0,18 år
 • Kreditduration: 1,05 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2022.08.31
 • Avkastning YTD -5,12%
 • Yield innan avgifter: 5,90-6,00%
 • Ränteduration: 0,80 år
 • Kreditduration: 3,18 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

per 2022.08.31
 • Avkastning YTD -7,36%
 • Yield innan avgifter: 7,40-7,50%
 • Ränteduration: 1,83 år
 • Kreditduration: 3,03 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

per 2022.08.31
 • Avkastning YTD -4,93%
 • Yield innan avgifter: 8,60-8,70 %
 • Ränteduration: 1,07 år
 • Kreditduration: 3,01 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023