Lägesrapport räntefonder

Förvaltarkommentar December 2021

I december fortsatte den nya mutationen av Corona-viruset, Omikron, att vålla problem då den visat sig vara mer smittsam än tidigare varianter. Detta har medfört en ökad smittspridning något som i sin tur lett till ytterligare nedstängningar och restriktioner runt om i världen. I marknaden ökade dock riskviljan efter att tidiga studier indikerat att Omikron verkar leda till ett mildare sjukdomsförlopp och att fullvaccinerade har ett bra skydd mot allvarlig sjukdom. I USA drabbades president Biden av ett bakslag då den demokratiske senatorn, Joe Manchin, förklarade att han inte är villig att rösta för ”Build Back Better”-paketet som han anser vara allt för vidlyftigt. Även om det är sannolikt att någon form av lösning till slut kan falla på plats skapar situationen osäkerhet då de satsningar på bland annat infrastruktur som paketet innehåller skulle bidra till återhämtningen efter pandemin. I Kina genomförde myndigheterna lättnader i penningpolitiken genom att sänka bankernas reservkrav samt en av sina referensräntor. Åtgärden kom efter att signaler kommit från politiskt håll om att ekonomin är i behov av policystöd. 

I samband med sitt policymöte under månaden meddelade Fed som väntat att de kommer minska sina tillgångsköp i snabbare takt än vad de tidigare indikerat, vilket innebär att köpen kommer vara avslutade i mitten av mars 2022. Vad som däremot förvånade var direktionsmedlemmarnas egna ränteprognoser, de så kallade ”dot-plotsen”, som visade att Fed-ledamöterna förväntar sig tre höjningar under 2022. Marknaden har dock redan diskonterat ett antal räntehöjningar och reaktionerna på nyheterna blev därmed begränsade. Både Bank of England och Norges Bank höjde sina styrräntor, vilket var något oväntat då båda länderna infört hårdare restriktioner efter ökad smittspridning. ECB annonserade att det tillgångsköpsprogram som sjösattes i samband med pandemins utbrott skall avslutas i mars 2022. För att mildra effekterna av denna åtgärd kommer dock de ordinarie obligationsköpen att ökas under en sexmånadersperiod. ECB angav även att de fortfarande anser att den senaste tidens höga inflationstryck är av tillfällig karaktär och därmed inte utgör skäl för att höja räntan. 

Den ökade riskaptiten påverkade även kreditmarknaden som återhämtade sig efter de senaste månadernas svagare utveckling. I primärmarknaden avtog aktiviteten markant då många företag valde att senarelägga sina planer på att ge ut nya obligationer mot bakgrund av den osäkerhet som rådde i slutet av november och början av december. Det minskade utbudet av nytt material ledde till en ökad efterfrågan på obligationer i andrahandsmarknaden vilket fick kurserna att stiga. Balders budpliktsbud på Entra fick som väntat en låg acceptansgrad av aktieägarna och resulterade i att kreditvärderingsinstitutet S&P beslöt sig för att revidera sina utsikter för Balders kreditbetyg från negativa till stabila. I Kina hamnade det krisdrabbade fastighetsbolaget Evergrande för första gången i default då de misslyckades med att genomföra kupongbetalningar på två utestående obligationer. Företaget närmar sig i allt snabbare takt en rekonstruktion och kinesiska myndigheter har vidtagit en rad stimulansåtgärder för att mildra effekterna av en sådan händelse. Under månaden deltog Simplicity bland annat i emissioner i Ålandsbanken, Aberdeen Asset Management och Elekta.  

Samtliga fonder gynnades av det positiva sentimentet i marknaden. Simplicity Likviditet gick upp med 0,05 % medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 0,32 %, 0,66 % samt 0,53%. När vi summerar 2021 kan vi konstatera att det har varit ett bra investeringsår och att samtliga fonder har genererat avkastningar som varit bättre än förväntningarna i förhållande till sina respektive förvaltningsstrategier.  

Simplicity Likviditet

per 2021.12.31
 • Avkastning YTD 0,60%
 • Yield efter avgifter: 0,30-0,40%
 • Ränteduration: 0,21 år
 • Kreditduration: 1,20 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2021.12.31
 • Avkastning YTD 3,40%
 • Yield efter avgifter: 1,80-1,90%
 • Ränteduration: 1,10 år
 • Kreditduration: 3,36 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

per 2021.12.31
 • Avkastning YTD 3,78%
 • Yield efter avgifter: 2,10-2,20%
 • Ränteduration: 1,89 år
 • Kreditduration: 3,48 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

per 2021.12.31
 • Avkastning YTD 6,93%
 • Yield efter avgifter: 3,70-3,80 %
 • Ränteduration: 1,56 år
 • Kreditduration: 3,43 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023