Räntebrev per 28/2

Förvaltarkommentar

Februari blev en händelserik månad med ett omfattande nyhetsflöde inom många olika områden. I USA kom återigen frågan om det amerikanska skuldtaket upp på tapeten. De stora budgetunderskotten innebär att taket måste höjas för att USA inte skall tvingas ställa in betalningarna senare i år. Även om få bedömare räknar med att detta kommer ske, finns det en risk för att osäkerheten kan leda till volatilitet i de finansiella marknaderna. Den globala ekonomin håller emot förvånansvärt väl och många indikatorer tyder nu på att den väntade lågkonjunkturen tycks dröja eller till och med utebli. Denna bild bekräftas bland annat av den starka arbetsmarknaden som visar få tecken på avmattning. Även om denna utveckling i grund och botten är positiv, är baksidan av myntet att inflationen biter sig fast hårdare än förväntat. Detta bekräftades av att den inflationsstatistik som publicerades under månaden indikerade att pristrycket är fortsatt högt i de flesta länder.  


Den amerikanska centralbanken Fed höjde sin styrränta med 0,25 procentenheter samtidigt som de skickade signaler om att deras framtida agerande kommer vara avhängigt inkommande data. Protokollet från Fed-mötet som publicerades några veckor efter beslutet visade dock att ledamöterna är fortsatt fokuserade på uppåtriskerna i inflationen och att en sänkning av räntan inte kommer vara aktuell innan inflationen närmar sig målet om två procent. I Europa höjde ECB sina styrräntor med 0,50 procentenheter och signalerade att de kommer att höja med lika mycket i mars men att deras agerande därefter kommer avgöras av hur inflationen utvecklas. Riksbanken valde också att höja räntan med 0,50 procentenheter i samband med den nytillträdde Riksbankschefen, Erik Thedéens första räntemöte.


Utöver räntehöjningen annonserade Riksbanken även att de avser att strama åt penningpolitiken ytterligare, bland annat genom att sälja långa statsobligationer med start i april. Detta besked ledde både till stigande räntor och till att den svenska kronan stärktes efter en lång period av svag utveckling. Den sammantagna bedömningen av centralbankernas agerande och kommunikation tyder på att toppen på räntecykeln ligger längre fram än vad investerarna hade hoppats på och marknaden prissätter nu ytterligare räntehöjningar. Samtidigt har tidpunkten för när de första räntesänkningarna förväntas ske, skjutits på framtiden. 


Efter en stark inledning av månaden fick de stigande räntorna obligationskurserna i den internationella kreditmarknaden att falla tillbaka. Den nordiska företagsobligationsmarknaden stod dock emot bättre bland annat på grund av att många nordiska obligationer löper rörlig ränta och att de underliggande yielderna är högre i Norden. Rapportperioden för det fjärde kvartalet är i stort sett avslutad och utfallen har varit varierade. Fastighetsbolagens rapporter har varit i stort fokus och den genomgående trenden är att värderingarna på företagens portföljer har gått ned på grund av högre avkastningskrav, men att nedgångarna har begränsats något av högre hyresintäkter. Samtidigt har aktiviteten hos företagen varit hög då bolagen vidtagit olika åtgärder för att stärka sina balansräkningar. Castellum annonserade en nyemission om tio miljarder kronor medan Balder gjorde en konvertibelemission om 480 miljoner Euro och Heimstaden Bostad tog in 4,5 miljarder SEK som skall användas för att köpa tillbaka utestående obligationer. Corem tillkännagav en försäljning av 17 fastigheter i Stockholmsområdet för 949 miljoner kronor och SBB meddelade att de utvärderar en notering av sitt dotterbolag Sveafastigheter som äger bostadsfastigheter.


Ovanstående transaktioner är bara några exempel på vad som gjorts den senaste tiden och får anses vara ett bevis på att bolagen är beredda att agera kraftfullt för att försvara sina kreditbetyg och säkerställa sin finansiering. Trots detta valde Moody´s att sänka Balders kreditbetyg från Baa3 till Ba1 vilket innebär att de kategoriseras som ett High Yield-bolag. Uppfattningen om Balder varierar dock, då S&P har ett kreditbetyg om BBB på bolaget. Logistikföretagen Scan Global Logistics (SGL) fick nya ägare i form av riskkapitalbolaget, CVC Capital Partners. Affären var förväntad men togs ändå emot positivt av marknaden och som ett led i transaktionen gav bolaget ut nya obligationer och löste in utestående, vilket påverkade utvecklingen i våra fonder positivt. Aktiviteten i primärmarknaden var god och utöver SGL deltog vi bland annat i nyemissioner i Volvo Cars, Billerud och Nordnet.  


Samtliga fonder gynnades av det starka sentimentet i marknaden. Simplicity Likviditet och Simplicity Företagsobligationer gick upp med 0,47% samt 1,15% medan Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 0,25% respektive 1,66%. Trots den senaste tidens uppgångar ligger yielderna fortfarande kvar på höga nivåer i alla fonder. 

Nyckeltal per 2023.02.28

Ta del av räntefondernas nyckeltal. För fullständig månadsrapport se rapport i PDF.

Simplicity Likviditet

per 2023.02.28
 • Avkastning YTD 0,94%
 • Yield innan avgifter: 4,20-4,30%
 • Ränteduration: 0,19 år
 • Kreditduration: 0,93 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2023.02.28
 • Avkastning YTD 2,85%
 • Yield innan avgifter: 7,60-7,70%
 • Ränteduration: 0,99 år
 • Kreditduration: 2,83 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

per 2023.02.28
 • Avkastning YTD 2,75%
 • Yield innan avgifter: 8,40-8,50%
 • Ränteduration: 2,40 år
 • Kreditduration: 2,98 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

per 2023.02.28
 • Avkastning YTD 4,00%
 • Yield innan avgifter: 9,80-9,90 %
 • Ränteduration: 1,28 år
 • Kreditduration: 2,75 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Våra räntefonder

Vi erbjuder fyra ränteportföljer som alla tillhör de allra främsta på marknaden när du som investerare söker avkastning till en lägre risk. Våra ränteförvaltare arbetar enligt strukturerad fundamental analys med tydligt fokus på riskjusterad avkastning. Samtliga räntefonder erbjuder dig som investerare en hög riskjusterad avkastning till konkurrenskraftiga avgifter.

Aktiebrev

Ta del av motsvarande förvaltarkommentar och nyckeltal för våra aktiefonder.

Läs vårt senaste Aktiebrev här

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023