Lägesrapport räntefonder per 31/7

Förvaltarkommentar

Juli månad blev ännu en volatil månad i ränte- och kreditmarknaderna, där investerarna fortsätter att balansera utsikterna för räntor, inflation och tillväxt.  

I Europa har priserna på naturgas stigit markant under månaden på grund av beroendet av rysk gas, vilket resulterade i att den tyska staten köpte 30% av energibolaget Uniper i en räddningsaktion. Ryska Gazprom har även meddelat EU att man kommer att minska flödet av gas till Tyskland från 40% till 20% av den normala kapaciteten, vilket resulterat i fortsatt press på EU:s energiministrar inför den kommande vintern. I Italien var det fortsatt politisk oro efter att premiärministern och den tidigare ECB chefen, Mario Draghi avgick. Detta fick italienska statsräntor att stiga och bidrog till viss oro inom EU för att samarbeten med Italien kring säkerhets- och finanspolitik kan bli allt svårare framöver. Världsbanken, IMF, publicerade sin senaste prognos för världskonjunkturen, där man reviderade ned utsikterna för den globala tillväxten med cirka 1% för 2022 och 2023. Detta är tredje gången i rad man sänker sina prognoser och det är främst den höga inflationen, räntehöjningar, Ryssland-Ukrainakriget samt energikrisen som påverkar tillväxtutsikterna negativt. 

Inflationssiffrorna för juni var fortsatt höga. I USA kom inflationen in på 9,1% (förväntat 8,8%) vilket föranledde den amerikanska centralbanken Fed att höja sin styrränta med 75 punkter för andra mötet i rad. Fed, med Jerome Powell i spetsen, påpekade att styrräntan nu är nära en neutral nivå och att kommande höjningar i denna storleksordning inte är lika självklara och kommer vara beroende av inkommande data. Marknaden tog detta som ett duvaktigt uttalande, och vi fick se längre amerikanska räntor falla. Samtidigt meddelade ECB att de höjer den europeiska styrräntan med 50 punkter, något som var en större höjning än vad man signalerade vid juni-mötet. Detta resulterade i att depositräntan i eurozonen inte längre är negativ, vilket den varit sedan 2014. ECBs president, Christine Lagarde, motiverade höjningen med att inflationsriskerna har ökat inom eurozonen sedan det senaste mötet. ECB introducerade också ett nytt verktyg för att motverka stigande ränteskillnader mellan euroländerna, TPI (Transmission Protection Instrument). Vid slutet av månaden kom BNP-statistik från USA där det visade sig att amerikansk BNP föll för andra kvartalet i rad, dock är arbetsmarknaden fortfarande stark i USA vilket gör att man ännu inte är i en teknisk recession.

 

Kreditmarknaden hade en bra utveckling under månaden och framförallt fastighetsobligationer tog tillbaka lite av de stora fallen vi såg under juni månad. Kreditspreadarna var volatila, men sjönk under andra halvan av månaden när risktillgångarna studsade tillbaka. Under månaden har kvartalsrapporter för det andra kvartalet börjat komma in, där de flesta bolag rapporterat goda resultat men med försiktiga framtidsutsikter. I den nordiska kreditmarknaden har det varit sommarstiltje med låg aktivitet, men värt att nämna är att tremånaders Stibor stigit brant under månaden vilket gynnar fondernas obligationer med rörlig kupong.  
 
Samtliga fonder hade en positiv utveckling under månaden som en följd av de fallande kreditspreadarna. Simplicity Likviditet gick upp med 0,12% medan Simplicity Företagsobligationer, Simplicity Global Corporate Bond och Simplicity High Yield steg med 0,68%, 1,77% respektive 0,95%. Yielderna har fortsatt att stiga vilket gör att den löpande avkastningstakten nu är uppe på historiskt sett höga nivåer i alla fonder.  

 

Simplicity Likviditet

per 2022.07.31
 • Avkastning YTD -0,69%
 • Yield innan avgifter: 2,7-2,8%
 • Ränteduration: 0,18 år
 • Kreditduration: 1,04 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Företagsobligationer

per 2022.07.31
 • Avkastning YTD -5,84%
 • Yield innan avgifter: 6,15-6,25%
 • Ränteduration: 0,81 år
 • Kreditduration: 3,21 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity Global Corporate Bond

per 2022.07.31
 • Avkastning YTD -7,33%
 • Yield innan avgifter: 6,75-6,85%
 • Ränteduration: 1,72 år
 • Kreditduration: 2,92 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Simplicity High Yield

per 2022.07.31
 • Avkastning YTD -6,28%
 • Yield innan avgifter: 8,65-8,75 %
 • Ränteduration: 1,03 år
 • Kreditduration: 3,09 år
Månadsrapport med nyckeltal och innehav

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fondandelar är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Ytterligare riskinformation finns i respektive fonds informationsbroschyr samt faktablad. 

Copyright Simplicity AB 2023