1 maj

Räntebrev April 2020

Kommentarer från förvaltarna 
I april har allt fokus riktats mot Coronapandemin och de effekter denna får på såväl folkhälsa som den globala ekonomiska utvecklingen. Samtidigt som de negativa nyheterna fortsatt strömma in i form av mycket svaga siffror avseende bland annat arbetsmarknad, industriproduktion och BNP-utveckling har marknaden valt att fokusera på de olika stödpaket som lanserats av såväl stater som centralbanker. Den rekyl som inleddes under slutet av mars har hållit i sig och vi har fått se kraftiga återhämtningar på såväl börser som kreditmarknader även om volatiliteten varit fortsatt hög. Oljepriset har varit i fokus under månaden då den kraftiga efterfrågeminskningen ledde till ett överutbud av olja och brist på lagringskapacitet i den amerikanska marknaden. Detta orsakade i sin tur kraftigt sjunkande oljepriser och under några dagar tvingades de amerikanska oljeproducenterna till och med betala för att sälja sin olja. Denna utveckling var dock mest av teknisk karaktär och mot slutet av månaden återhämtade sig oljepriset något. Ett lågt oljepris kan skapa utmaningar för kreditmarknaden då många oljebolag är stora emittenter och problem för denna typ av bolag riskerar att skapa spridningseffekter till övriga delar av företagsobligationsmarknaden. Sektorn är också en stor arbetsgivare och därmed viktig för president Trump med tanke på höstens presidentval. Simplicity har sedan några år tillbaka inga investeringar i oljesektorn. 

Centralbankerna fortsatte tillföra likviditet till marknaden genom olika stimulansåtgärder. I USA meddelade Fed att man kommer öka omfattningen av sina köp av företagsobligationer från att tidigare bara ha riktat sig mot Investment Grade-bolag till att framöver även inkludera företag som nyligen blivit nedgraderade till High Yield, så kallade ”Fallen Angels”. Detta besked togs emot mycket positivt och följdes av stora uppgångar i kreditmarknaderna. I Sverige lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad med motiveringen att det inte skulle få någon större effekt att sänka räntan nu. Ett sådant agerande kan möjligtvis bli aktuellt längre fram då det bedöms få större genomslag i realekonomin. Riksbanken gjorde sina första tillgångsköp inom kreditmarknaden då man genomförde auktioner avseende köp av företagscertfikat vid fem olika tillfällen. Intresset för att deltaga i dessa auktioner var dock förhållandevis lågt och den totala ramen om fyra miljarder per auktion blev inte fylld vid något enskilt tillfälle. I en intervju med Bloomberg efter räntebeskedet sade Riksbankschef, Stefan Ingves, att han inte utesluter att köp av företagsobligationer kan komma att bli aktuellt. Simplicity anser att detta skulle göra större nytta än köp av certifikat som utgör en mer begränsad del av en svenska kreditmarknaden.  

Rapportsäsongen som startade under april visade att effekterna av pandemin bara hunnit få begränsad påverkan under årets första kvartal och många bolag rapporterade resultat som var förhållandevis bra, givet de yttre förutsättningarna. Historiken är dock tämligen ointressant då allt handlar om vad som händer framöver och hur mycket de omfattande nedstängningarna kommer slå mot bolagens resultat och där är osäkerheten fortsatt mycket stor. Under månaden sänktes kreditbetygen för ett antal företag, bland annat inom bilsektorn, från Investment Grade till High Yield. Generellt sett hade marknaden redan diskonterat nedgraderingarna och i några fall steg till och med kurserna efter beskeden då investerare valde att köpa då de såg detta som en möjlighet att få exponering mot bolag med förhållandevis god kreditkvalitet inom High Yield-segmentet. I primärmarkanden var aktiviteten förhållandevis hög då större bolag med höga kreditbetyg fortsatte emittera. Aktiviteten tog även fart i Norden och under månaden fick vi se emissioner från ett antal bolag inom bland annat bank- och industrisektorerna. I fastighetssektorn som utgör en stor del av den svenska obligationsmarknaden var dock aktiviteten lägre och marknaden väntar med stort intresse på att det första fastighetsbolaget inom BBB-segmentet skall ge ut nya obligationer. För närvarande verkar det dock råda en viss diskrepans mellan de kreditspreadar företagen är villiga att betala och de kreditspreadar investerarna vill ha. 

I april ökade vi våra innehav av obligationer utgivna i USD och EUR då likviditeten är betydligt bättre i denna typ av obligationer och då kostnaden för att valutasäkra positioner i framförallt USD har minskat väsentligt efter att den amerikanska centralbanken sänkt sin styrränta till ungefär samma nivåer som den svenska reporäntan. Vi fortsatte även att öka våra innehav i stora bolag med höga kreditbetyg genom köp i såväl andrahands- som primärmarknaden där vi bland annat deltog i emissioner i bankerna Handelsbanken, Swedbank och Citigroup samt det spanska energibolaget Iberdrola. Samtliga fonder hade en positiv utveckling under månaden och Simplicity Likviditet steg med 0,51 % medan Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond gick upp med 2,37 % respektive 3,06 %.  

Simplicity Likviditet 
Avkastning YTD -1,17 %
Yield efter avgifter: 1,80-1,90 %
Ränteduration: 0,18 år
Kreditduration: 1,08 år

Simplicity Företagsobligationer 
Avkastning YTD -7,41 %
Yield efter avgifter: 4,20-4,30 %
Ränteduration: 0,91 år
Kreditduration: 2,84 år

Simplicity Global Corporate Bond  
Avkastning YTD -9,22 %
Yield efter avgifter: 5,70-5,80 %
Ränteduration: 1,43 år
Kreditduration: 3,04 år 

Fullständiga månadsrapporter för räntefonderna: Räntefonder_April 2020 (pdf)

Ta även del av utvecklingen för samtliga våra fonder: Lägesrapport April 2020

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

4 september

Handelsinformation

Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel 2023-09-04 Med anledning av den amerikanska helgdagen Labor Day som infaller den 4 september är Simplicity Småbolag Global samt Simplicity Green Impact stängda för handel på detta datum. Handel i fonderna återupptas i vanlig ordning tisdagen den 5e september. Om du har frågor om pågående […]

Läs vidare
1 september

Välkomna Rose, Anders och Richard

Vi är glada över att presentera våra nya medarbetare till Simplicity som kommer jobba med våra nya verksamhetsområden Portföljförvaltning och Stiftelsetjänst. Rose Mjörnstedt kommer ansvara för vårt nya verksamhetsområde, Simplicity Stiftelsetjänst. Rose har mångårig erfarenhet från finansbranschen, främst inom Private Banking och Stiftelseverksamhet. Anders Silkisberg och Richard Andborn har båda en gedigen erfarenhet från finansbranschen. […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023