2019-06-01

Räntebrev Maj 2020

Kommentarer från förvaltarna
Den positiva trenden i de finansiella marknaderna som rådde under april höll i sig även under maj. Även om osäkerheten kring vilka konsekvenser Corona-pandemin kommer få är fortsatt stor valde marknaden att ta fasta på goda resultat i ett antal vaccinstudier och nyheter om återöppning av olika ekonomier. Relationerna mellan USA och Kina försämrades efter att Kina beslutat sig för att införa en lag som stärker nationens grepp om Hong Kong. Beslutet ledde bland annat till att representanter för den amerikanska administrationen sade att de inte längre betraktar Hong Kong som självständigt från Kina och hotade även med att ta bort Hong Kongs särskilda handelsstatus. I samband med öppnandet av den kinesiska Folkkongressen meddelade premiärminister, Li Keqiang att Kina inte kommer utfärda något tillväxtmål för 2020. Det är första gången sedan 1990 som detta inte görs och kan ses som ett resultat av det mycket osäkra ekonomiska läget. Med undantag för Hong Kong-börsen steg merparten av de internationella börserna och det är intressant att notera att den tekniktunga, amerikanska Nasdaq-börsen nu är på plus sedan årsskiftet.

Protokollet från den amerikanska centralbanken Feds räntemöte i april visade att direktionsmedlemmarna är oroade över nya virusutbrott och över vilka skador pandemin har orsakat på den globala ekonomin. Samtidigt gav ett antal medlemmar uttryck för den åsikt som även Fed-chefen, Jerome Powell, framfört vid ett antal tillfällen om att behovet av fortsatta finanspolitiska stimulanser är stort. Det förekom dock inga diskussioner om ytterligare räntesänkningar vilket gör att det för närvarande inte verkar vara aktuellt med negativa styrräntor i USA. I Europa spekuleras det i att ECB har för avsikt att utöka sitt tillgångsköpsprogram, PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) med 250 miljarder Euro i samband med policymötet i juni för att säkerställa fortsatt manöverutrymme. Det nuvarande programmet är på totalt 750 miljarder Euro och med nuvarande investeringstakt kommer hela köputrymmet vara förbrukat i oktober. I Sverige visade Riksbanksprotokollet att det var stor enighet bakom beslutet att lämna reporäntan oförändrad. Vad gäller framtidsutsikterna verkar dock åsikterna gå isär då några av medlemmarna i direktionen är av uppfattningen att en räntesänkning kan bli aktuell senare i år medan andra tycker att ett sådant agerande inte skulle få önskade effekter. I mitten av månaden meddelade Riksbanken att de har anlitat Blackrock för att genomföra en analys av den svenska företagsobligationsmarknaden och utvärdera förutsättningarna för att lansera ett köpprogram inom detta tillgångsslag. Vi anser att en sådan åtgärd skulle vara mycket positiv för den svenska marknaden.

Även kreditmarknaden utvecklades starkt under maj och kreditspreadarna sjönk då riskaptiten ökade bland investerare. Fastighetsbolaget SBB hamnade i blickfånget då bolagets VD och största ägare Ilja Baltjan anhölls, misstänkt för insiderbrott. Åklagaren lade dock ned utredningen och Baltjan avfördes från misstankarna men bolagets obligationer påverkades negativt och kreditvärderingsinstitutet S&P satte även upp SBB:s obligationer på bevakning för en eventuell nedgradering. Även fastighetsbolaget Balder hamnade i en liknande situation då två företrädare för bolaget, ekonomichefen och finanschefen, anhölls misstänka för insiderhandel. Balders obligationer påverkades negativt av detta, även då anklagelserna enligt uppgifter i Dagens Industri inte rör handel i Balder utan i nischbanken Collector, där Balder är storägare. I primärmarknaden tog aktiviteten fart och det genomfördes ett stort antal emissioner, både internationellt och i Norden. Simplicity deltog bland annat i emissioner i de nordiska bankerna SBAB och Nordea och i den spanska banken BBVA. Vi var även med i en emission i det norska bolaget Digiplex som utvecklar och driver datacenter i Norge och Sverige. Transaktionen är intressant då det var en av de första High Yield-emissionerna i den nordiska marknaden sedan Coronakrisen bröt ut och det faktum att den gick att genomföra är en signal om att marknaden börjat fungera bättre. Det gjordes även några emissioner av fastighetsbolag inom BBB-segmentet och även om volymerna varit små är signalvärdet positivt.

Samtliga fonder hade en positiv utveckling under månaden. Simplicity Likviditet steg med 0,33 %, Simplicity Företagsobligationer med 1,39 % och Simplicity Global Corporate Bond gick upp med 2,23 %. Vi fortsatte att öka våra innehav av obligationer utgivna i EUR och USD och i Simplicity Global Corporate Bond ökades även andelen icke nordiska innehav.

Simplicity Likviditet   
Avkastning YTD -0,85 %
Yield efter avgifter: 1,60-1,70 %
Ränteduration: 0,20 år
Kreditduration: 1,07 år

Simplicity Företagsobligationer
Avkastning YTD -6,12 %
Yield efter avgifter: 3,90-4,00 %
Ränteduration: 0,98 år
Kreditduration: 2,84 år

Simplicity Global Corporate Bond
Avkastning YTD -7,20 %
Yield efter avgifter: 4,90-5,00 %
Ränteduration: 1,63 år
Kreditduration: 3,12 år

Fullständiga månadsrapporter för räntefonderna: Räntefonder_Maj 2020 (pdf)
Ta även del av utvecklingen för samtliga våra fonder: Lägesrapport Maj 2020
Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

22 februari

Avkastning är inte allt – det finns risk också

Om att alla beslut handlar om risk och avkastning; om choklad och risk och avkastning; om ett test på risk och avkastning; om risk som inte ger avkastning; om risk som ger avkastning. “If you want a guarantee, buy a toaster.” Choklad och risk Där står du igen, i affären och ska välja chokladkaka. Rader […]

Läs vidare
16 februari

Handelsinformation: Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact stängda för handel 2024-02-19

Med anledning av President´s Day är de Amerikanska börserna stängda för handel under måndagen den 19 februari 2024. Då Simplicity Småbolag Global & Simplicity Green Impact investerar en betydande andel av fondens tillgångar på just de Amerikanska börserna är därmed fonden stängd för handel på detta datum. Fonden öppnar åter för handel i vanlig ordning […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023