2020-04-01

Räntebrev Mars 2020

Kommentarer från förvaltarna
Den senaste tidens nyhetsflöde har helt och hållet handlat om hur det nya coronaviruset, COVID 19, sprider sig runt om i världen och hur olika länder agerar för att minska smittspridningen. Den dominerande strategin har handlat om att införa olika typer av social distansering och detta sker genom varierande former av begränsningar och inskränkningar. Såväl sociala sammankomster som öppethållanden av arbetsplatser och olika typer av publika inrättningar påverkas i nuläget av detta. De flesta länder har infört gränskontroller och inreserestriktioner och många länder har satt hela eller delar av landet i karantän. De införda åtgärderna har fått omfattande negativa konsekvenser på den globala, ekonomiska aktiviteten och vi står inför en kraftig, global recession. För att lindra effekterna av krisen, och förhoppningsvis kunna åstadkomma en snabb återhämtning, har regeringar runt om i världen lanserat mycket stora finansiella stödpaket. Dessa har kompletterats av åtgärder från överstatliga organisationer som till exempel den Internationella valutafonden (IMF).

Stödpaketen har givit ett visst stöd till marknaderna och är en av förklaringarna till varför såväl börser som kreditmarknader återhämtade sig något under senare delen av månaden. När vi summerar utvecklingen för mars kan vi dock konstatera att de allra flesta tillgångsslag gått ned kraftigt samtidigt som volatiliteten varit extremt hög. Med undantag för amerikanska statspapper har även de långa räntorna på statsobligationer stigit i de allra flesta länder då investerare oroar sig för stigande statsskulder vilka kommer bli en konsekvens av de omfattande finanspolitiska stimulanserna. Det är även värt att notera att oljepriset handlas på de lägsta nivåerna sedan början av 2000-talet.

Centralbankerna har agerat kraftfullt och infört stora stimulanspaket. I USA sänkte centralbanken, Fed, styrräntan vid två tillfällen med sammanlagt 1,50 procentenheter från 1,50 %-1,75 % till 0,00 %-0,25 %. Vidare har Fed liksom de flesta andra stora centralbanker lanserat mycket omfattande tillgångsköpsprogram. Både Fed och den europeiska centralbanken, ECB, har i princip sagt att man är beredd att göra ”vad som än krävs” för att stötta ekonomierna. I Sverige utökade Riksbanken sina tillgångsköp till att även omfatta köp av bostadsobligationer och företagscertifikat. Det är första gången som Riksbanken köper något annat än statspapper och detta görs för att skapa större likviditet i det finansiella systemet. Köpen av företagscertifikat kommer omfatta värdepapper utgivna av företag med Investment Grade rating och kommer i ett första steg uppgå till maximalt fyra miljarder SEK. Köpen kommer delas in i två trancher där den ena omfattar bolag med ett kreditbetyg om A- eller högre och den andra omfattar företag med ett kreditbetyg mellan BBB- och BBB+. Räntan kommer vara 0,65 % för certifikat i den första tranchen och 0,85 % för certifikat i tranch två. Sammantaget bedöms denna åtgärd ge stöd till den svenska kreditmarknaden.

Kreditmarknaderna hade en mycket svag utveckling under mars även om en viss återhämtning skedde under slutet av månaden. Nedgångarna drevs av en ökad oro för hur en kommande recession kommer slå mot företagens intjäning, och i förlängningen återbetalningsförmåga, men också av stora utflöden ur kreditfonder. De stora flödena påverkade i ett första skede kurserna på obligationer i High Yield-segmentet där priserna justerades ned kraftigt samtidigt som det omsattes stora volymer. Den negativa utvecklingen spred sig så småningom även till Investment Grade-marknaden med stigande kreditspreadar som följd. Under en period fungerade prissättningen i marknaden dåligt vilket gjorde det svårt för fonder att värdera sina innehav på ett korrekt sätt. Detta kulminerade i slutet av vecka 12 då ett antal fondbolag, inklusive Simplicity, valde att senarelägga handeln i sina fonder på grund av svårigheter att kunna sätta korrekta fondkurser. Vi och merparten av de övriga fondbolagen kunde dock återuppta handeln redan efter en dag då de banker som ställer pris i olika obligationer (så kallade market makers) hade justerat sina priser till korrekta nivåer. Detta var en bidragande orsak till den förbättrade likviditeten som kunde noteras i den svenska företagsobligationsmarknaden under den sista veckan av månaden. Primärmarknaden var i princip stängd under delar av månaden men efterhand öppnades den upp igen då stora bolag med höga kreditbetyg valde att emittera obligationer. Kreditspreadarna i dessa emissioner har av förklarliga skäl varit betydligt högre än vad de varit på mycket länge vilket de facto har öppnat upp för en hel del intressanta investeringsmöjligheter. Vi köpte bland annat obligationer utgivna av de A-ratade bolagen Goldman Sachs och 3M.

Samtliga Simplicitys fonder hade en mycket svag utveckling under mars. Simplicity Likviditet sjönk med 1,79 %, medan Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond gick ned med 9,90 % respektive 11,88 %. Som en konsekvens av de stora kursnedgångarna har yielderna i portföljerna stigit kraftigt trots att vi samtidigt valt att dra ned riskerna i portföljerna, exempelvis genom att minska andelen High Yield-obligationer till förmån för en högre andel Investment Grade-innehav och ökad kassa. Yielderna har dock kommit ner något från de nivåer som rådde under den värsta turbulensen.

Simplicity Likviditet                  
Avkastning YTD -1,67 %
Yield efter avgifter: 2,20-2,30 %
Ränteduration: 0,20 år
Kreditduration: 1,18 år

Simplicity Företagsobligationer 
Avkastning YTD -9,55 %
Yield efter avgifter: 4,90-5,00 %
Ränteduration: 1,20 år
Kreditduration: 2,93 år

Simplicity Global Corporate Bond 
Avkastning YTD -11,92 %
Yield efter avgifter: 6,90-7,00 %
Ränteduration: 1,26 år
Kreditduration: 3,12 år

Fullständiga månadsrapporter för räntefonderna: Räntefonder_Mars 2020 (pdf)
Ta även del av utvecklingen för samtliga våra fonder: Lägesrapport Mars 2020
Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023