2020-04-01

Lägesrapport Mars

Den senaste tidens nyhetsflöde har helt och hållet handlat om hur det nya coronaviruset, COVID 19, sprider sig runt om i världen och hur olika länder agerar för att minska smittspridningen. Den dominerande strategin har handlat om att införa olika typer av social distansering och detta sker genom varierande former av begränsningar och inskränkningar. De införda åtgärderna har fått omfattande negativa konsekvenser på den globala, ekonomiska aktiviteten och vi står inför en kraftig, global recession. För att lindra effekterna av krisen, och förhoppningsvis kunna åstadkomma en snabb återhämtning, har regeringar och överstatliga organisationer runt om i världen lanserat mycket stora finansiella stödpaket vilka har givit ett visst stöd till marknaderna och är en av förklaringarna till varför såväl börser som kreditmarknader återhämtade sig något under senare delen av månaden. Det är alltför tidigt att i dagsläget prognosticera vidden av krisens effekter samt påverkan på aktiebolagen men klart är att volatiliteten på extremt kort tid har stigit till nivåer senast sedda under finanskrisen 2008.

Räntefondernas utveckling Mars
Kreditmarknaderna hade en mycket svag utveckling under mars och nedgångarna drevs av en ökad oro för hur en kommande recession kommer slå mot företagens intjäning, och i förlängningen återbetalningsförmåga, men också av stora utflöden ur kreditfonder. De stora flödena påverkade i ett första skede prissättningen av obligationer i High Yield-segmentet men den negativa utvecklingen spred sig så småningom även till Investment Grade-marknaden med stigande kreditspreadar som följd. Under en period fungerade prissättningen i marknaden dåligt vilket gjorde det svårt för fonder att värdera sina innehav på ett korrekt sätt. Detta kulminerade i slutet av vecka 12 då ett antal fondbolag, inklusive Simplicity, valde att senarelägga handeln i sina fonder på grund av svårigheter att kunna sätta korrekta fondkurser. Vi och merparten av de övriga fondbolagen kunde dock återuppta handeln redan efter en dag då de banker som ställer pris i olika obligationer (så kallade market makers) hade justerat sina priser till korrekta nivåer. Detta och att primärmarknaden, som varit i princip stängd, öppnades upp igen var bidragande orsaker till den förbättrade likviditeten som kunde noteras i den svenska företagsobligationsmarknaden under den sista veckan av månaden. Stora bolag med höga kreditbetyg valde att emittera obligationer och vi köpte bland annat obligationer utgivna av de A-ratade bolagen Goldman Sachs och 3M.
Samtliga Simplicitys fonder hade en mycket svag utveckling under mars. Simplicity Likviditet sjönk med 1,79 %, medan Simplicity Företagsobligationer och Simplicity Global Corporate Bond gick ned med 9,90 % respektive 11,88 %. Som en konsekvens av de stora kursnedgångarna har dock yielderna i portföljerna stigit trots att vi samtidigt valt att dra ned riskerna i portföljerna, exempelvis genom att minska andelen High Yield-obligationer.

Aktiefondernas utveckling Mars
Börsnedgången på de nordiska börserna var omfattande under månaden. Coronakrisen har medfört en markant ökad efterfrågan på livsmedel på grund av hamstring av torrvaror, konserver och toalettpapper så bolag inom denna sektor samt hälsovårdsbolagen stod emot i det branta fallet. I spåren av de stora börsnedgångarna och de försämrade konjunkturutsikterna möter nu både fastighetsbolag och banker ett tuffare klimat och värderades ner kraftigt under månaden.
Simplicity Norden höll emot och nedgången var klart mindre än för marknaden i stort. Fonden gynnades specifikt av sina innehav i hälsovårdsbolag såsom Coloplast, Novo Nordisk och Getinge samt sin övervikt i dagligvarubolagen ICA, Axfood, Orkla och Essity, och mer generellt av sin höga vikt i stabila kvalitetsbolag, som exempelvis den finska hisstillverkaren Kone. Fastighetsbolagen bidrog negativt till avkastningen främst genom innehaven i Castellum och Entra Eiendom (NOR) och både banker och cykliska verkstadsbolag, som ABB och Volvo, har viktats ner kraftigt i portföljen till förmån för en högre vikt i de hälsovårdsrelaterade bolagen Novo Nordisk (DK), Coloplats (DK), Essity och Getinge samt i stabilare bolag i form av Elisa (FIN), Tele2, Axfood, Orkla (NOR), ICA och Kone (FIN). Simplicity Norden avkastade under månaden -9,5 %.
Även Simplicity Sverige och Simplicity Småbolag Sverige gynnades av sina innehav i stabila konsumentbolag samt bolag i hälsovårdssektorn såsom medicinteknikbolaget Arjo vilket var en av fondens bästa investeringar under månaden. Byggrelaterade och cykliska bolag, såsom Peab, viktades ner under månaden i båda fonderna medan kvalitetsbolag och mer motståndskraftiga aktier, såsom Axfood och AAK, viktades upp. Simplicity Sverige avkastade i mars -12,6 % vilket var en klart mindre nedgång än marknaden i stort och Simplicity Småbolag Sverige avkastade -19,4 %.
Globala småbolagsaktier visade upp ett liknande mönster som de i Norden och Sverige, det vill säga en bättre utveckling för dagligvaru- och hälsovårdsbolag och sämre för cykliska industri-, finans- och konsumentbolag. Dagligvarukedjorna Axfood, Sheng Siong Group (SGP) och Sugi Holdings (JPN) hörde till de bästa innehaven under månaden och även flera av IT-bolagen klarade sig relativt bra. På den negativa sidan hade fonden en hög andel amerikanska finansbolag samt flera bolag som direkt drabbades av coronakrisen, exempelvis flygbolag, vilka viktades ner till förmån för lågt värderade industribolag, hälsovårdsbolag samt IT-säkerhetsbolag. Simplicity Småbolag Global avkastade i mars -20,3 %.
Den 13 mars 2020 har som tidigare förmedlats Simplicity Kina fusionerats med Simplicity Småbolag Global. Läs mer om detta på vår hemsida.

Månadsrapporter samtliga fonder

Månadsrapporter Mars (PDF)

 

 

 

 

 

Tillbaka till Nyheter

Fler nyheter

3 juni

Lägesrapport Maj 2024

Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den geopolitiska situationen är fortsatt besvärlig med […]

Läs vidare
3 juni

Räntebrev Maj 2024

Aktiebrev Lägesrapport Räntebrev per 2024.05.31 Förvaltarkommentar Under maj ledde prognoser om en ekonomisk återhämtning och förhoppningar om kommande räntesänkningar till en ökad optimism i de finansiella marknaderna. Denna till synes motstridiga kombination låg tillsammans med ett antal starka bolagsrapporter bakom de nya toppnoteringar som vi fick se på ett antal internationella börser under månaden. Den […]

Läs vidare
Copyright Simplicity AB 2023